Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 | 0:34

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού

40,584ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Στον ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου Πύργου εψάλη σήμερα το μεσημέρι προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη πρώην Ηλείας Γερμανού. Παρέστησαν αρχιερείς, βουλευτές, τοπικές αρχές, κλήρος και λαός.

Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος, μιλώντας για τον μακαριστό, τόνισε: «Η όλη του ζωή μαρτυρούσε έξωθεν την σχέση του με τον Χρι­στό: απλός στην εμφάνιση, σεμνότατος στους τρόπους, επιεικής όπου χρειαζόταν και αυ­στη­ρός όπου ε­πε­βάλ­λετο, βαθύτατα πι­στός, καλλιεργημένος, ευγενής, α­κα­τα­πό­νη­τος, φλο­γε­ρός όχι μόνο στα συ­ναι­σθή­ματα αλλά και τους ο­ρα­μα­τι­σμούς, α­πε­τέλεσε μία σπάνια μορφή εκ­κλη­σι­α­στι­κού αν­δρός, η ο­ποία δι­ε­ζω­γραάφισε την νε­ώτερη εκ­κλη­σι­α­στική ιστο­ρία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος».

Επίσης, ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην ζωή και στο έργο του μακαριστού και υπογράμμισε: «επί τεσ­σα­ρα­κοντα­ε­τία και πλέον α­να­λώθηκε κυ­ρι­ο­λε­κτικά στην δι­α­ποί­μανση του λαού της επαρ­χίας του, έχον­τας τη συμπαράσταση και την αγάπη και του περί αυτόν Ι­ε­ρού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας. Αγωνίσθηκε για την ε­νότητα της το­πι­κής Εκ­κλη­σίας. Είχε επίγνωσης ότι κάθε ερ­γα­σία του γίνεται στο ό­νομα του Χρι­στού και του πλη­ρώ­μα­τος της το­πι­κής Εκ­κλη­σίας, δη­λαδή του λαού του Θεού. Γι’ αυτό αγωνιζόταν να δι­α­κο­νεί και να συ­νά­γει – ε­νώ­νει τον λαό. Όχι να τον προ­κα­λεί ή να τον δι­χάζει ή να τον σκανδαλίζει. Και γι’ αυτό ήθελε να τον δι­α­κο­νεί, εικονίζοντας τον Χρι­στό τόσο ως Προεστώς της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας αλλά και με την προ­σω­πική του άσκηση στην αγιότητα και με την πί­στη του στην Α­πο­στο­λική, τη βι­βλική και πα­τε­ρική εκ­κλη­σι­α­στική Ορθόδοξη Παράδοση».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «προ­σέ­φερε ένα σπου­δαι­ότατο κοι­νω­νικό και φι­λαν­θρω­πικό έργο, το ο­ποίο συνίσταται σε γη­ρο­κο­μεία και ά­συλα κα­τα­κοί­των, ορ­φα­νο­τρο­φεία, οι­κο­τρο­φεία, κα­τα­σκη­νώ­σεις, βρε­φο­νη­πι­ακό στα­θμό, σχολή βυ­ζαν­τι­νής μου­σι­κής και α­γι­ο­γρα­φίας κ.λπ. ι­δρύ­ματα, τα οποία φι­λο­ξε­νούν συ­ναν­θρώ­πους μας από όλη την Ελ­λάδα. Α­ξι­ο­μνη­μό­νευτη εί­ναι η δραστηριότητά του στους σει­σμούς του 1993, τις πυρ­κα­γιές του 2007 και τον σει­σμό του Ι­ου­νίου 2008, τρο­με­ρές θε­ο­μη­νίες που έ­πλη­ξαν την Η­λεία. Στις δύ­σκο­λες αυ­τές στιγμές για το ποίμνιό του ο Μη­τρο­πο­λί­της Γερ­μα­νός βρέθηκε κοντά του, ε­νι­σχύ­ον­τας το ποι­κι­λο­τρό­πως, υ­λικά και η­θικά.

Το 1996 ίδρυσε εκ­κλη­σι­α­στικό ρα­δι­ο­φω­νικό στα­θμό, το 2009 δη­μι­ούρ­γησε την ι­στο­σε­λίδα της Ιεράς Μη­τρο­πόλεως Η­λείας και συ­νέ­χισε την έκ­δοση του πε­ρι­ο­δι­κού της, «Άμ­πε­λος», ενώ πολύ α­ξι­ό­λο­γες είναι και οι εκ­δόσεις βι­βλίων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πόλεως θε­ο­λο­γι­κού και γε­νι­κό­τε­ρου πε­ρι­ε­χο­μένου. Από την αρχή της αρ­χι­ε­ρα­τείας του πα­ρό­τρυνε τους ι­ε­ρείς να σπου­δάσουν ώστε τε­λικά να αναβαθμισθεί το μορ­φω­τικό ε­πί­πεδο του κλήρου της Η­λείας σε πολύ ση­μαν­τικό βα­θμό. Για τη συ­νεχή καλ­λι­έρ­γεια των ι­ε­ρέων του δι­ορ­γάνωνε τα­κτικά ε­πι­μορ­φω­τικά σε­μι­νάρια και ι­ε­ρα­τι­κές συ­νά­ξεις, κα­θώς και το ετή­σιο Θε­ο­λο­γικό Συ­νέδριο της μη­τρο­πόλεως Η­λείας. Ο μα­κα­ρι­στός Γέ­ρον­τας α­νέδειξε στε­λέχη της το­πι­κής εκ­κλη­σίας, όπως τον στε­νό του συ­νερ­γά­τη και κα­τόπιν δι­άδο­χό του Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λίτη κ. Α­θα­νά­σιο, ενώ άλ­λους συνεργάτες του, προώθησε και προς την κεν­τρική δι­οί­κηση της Εκ­κλη­σίας της Ελλάδος. Α­ξι­ο­μνη­μό­νευ­τη υ­πήρξε και η συ­νει­σφορά του στα Συ­νο­δικά πράγματα της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λάδος».

Κατόπιν επικήδειο εκφώνησαν ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Αθανάσιος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Παπαγγελής εκ μέρους του ιερού κλήρου της τοπικής εκκλησίας, ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πύργου κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, ο Βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο κ. Πάνος Παγκράτης, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ο Εκδότης της Εφημερίδας «Πατρίς» κ. Λεωνίδας Βαρουξής, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας κ. Δημήτρης Δημητρουλόπουλος.

Στην συνέχεια ο ενταφιασμός του σκηνώματος του μακαριστού έγινε στο κοιμητήριο των Αγίων Πάντων Πύργου.

Η αναμετάδοση πραγματοποιήθηκε μέσω του patrisnews.com

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ