Ο Οικουμενικος Πατριάρχης συνάντησε τον έκπτωτο Πατριάρχη Ειρηναίο