Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο Κολοκυνθούς