Κορωνείας: “Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Η Εκκλησία παραμένει ασάλευτη”