Δωρόθεος Βουρλής: «Τι είναι το κτιτορικό μνημόσυνο και γιατί γίνεται»