Αποφοίτηση σπουδαστών Διαθρησκειακού Προγράμματος στο Παρίσι