Η παραβολή του Ασώτου Πατρός, άλλως, «ποιος θα μιλήσει τελευταίος»;