Με προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια προειδοποιούν την Κυβέρνηση οι Παλαιοημερολογίτες που σύμφωνα με τα νέα έκτακτα μέτρα για την πανδημία δεν θα μπορέσουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου στους ναούς τους.

Σε επιστολή του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, της κεντρικής πολυπληθέστερης εκκλησιαστικής κοινότητας των ακολούθων του Ιουλιανού ημερολογίου στην Ελλάδα, προς τον Πρωθυπουργό, γίνεται λόγος για καταπάτηση της αρχής της αναλογικότητας, από την στιγμή που αυτό επετράπη στην πλειονότητα των Ορθοδόξων της χώρας.

«Αντιλαμβάνεσθε ότι η είδησις διά την απαγόρευσιν της Λειτουργίας των Χριστουγέννων κατά το Ορθόδοξον Εορτολόγιον, με την συμμετοχήν του αναλόγου αριθμού πιστών, προκαλεί ήδη κύμα διογκουμένης αγανακτήσεως κατά της Κυβερνήσεως, ημείς δε ως Ιεραρχία, εάν η απόφασις δεν τροποποιηθή ως προς την δυνατότητα εορτασμού των Χριστουγέννων ημών, θα αναγκασθώμεν μετά λύπης να διαμαρτυρηθώμεν ακόμη και εις Διεθνείς Οργανισμούς και να αναζητήσωμεν δικαίωσιν ακόμη και εις Διεθνή Δικαστήρια» γράφει χαρακτηριστικά στον Πρωθυπουργό ο Αρχιεπίσκοπος Καλλίνικος.

Συμπληρώνει δε πως «η Εκκλησία αντιμετωπίζεται γενικώς εκ μέρους της Πολιτείας από αρνητικώς έως και εχθρικώς, ήτοι ως κάτι περιττόν, είτε και επιζήμιον διά την κοινωνίαν».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρὸς
τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ·

ν πρώτοις, ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους εὐχόμεθα ὅπως τοῦτο – Χάριτι Θεοῦ – ἀποβῇ εὐτυχὲς καὶ καρποφόρον δι᾽ ὑμᾶς καὶ δι᾽ ἅπαν τὸ Ἔθνος ἡμῶν, μετὰ ταχείας καταπαύσεως τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας.

 Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐπεσήμανεν ἐξ ἀρχῆς εἰς τὸ ἡμέτερον Ποίμνιον τὸ ὑπαρκτὸν τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς νεοφανοῦς ταύτης νόσου τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς τηρήσεως μέτρων προστασίας.

Συζήτησις βεβαίως εἶναι θεμιτὸν νὰ γίνεται περὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ εὔρους τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς λαμβάνονται. Ὅπως ἄλλωστε εἴχομεν ἐπισημάνει καὶ εἰς προηγουμένην ἐπιστολὴν ἡμῶν (ἀπὸ 03 / 16 – 07 – 2020), ὅτε εἴχομεν προβῆ εἰς μίαν καλοπροαίρετον ἀποτίμησιν τῶν ληφθέντων μέτρων τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἐπιδημίας ἀναφέροντες καὶ σχετικὰ παραδείγματα, τινὰ ἐκ τῶν μέτρων ὑπῆρξαν ἄστοχα, ἕτερα δὲ πρακτικῶς ἀνεφάρμοστα.

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις ὑμῶν εὑρέθη εἰς τὴν δύσκολον θέσιν νὰ λάβῃ καὶ πάλιν περιοριστικὰ μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς δευτέρας φάσεως τῆς ἐπιδημίας. Ἐν ὄψει, πάντως, τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ἡ Κυβέρνησις ἐπέτρεψε τὴν ὑπὸ ὅρους συμμετοχὴν πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Μεγ. Βασιλείου κατὰ τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον.

Βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητος καὶ τῆς ἴσης μεταχειρίσεως, διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 3086 ἀπὸ 03 / 16 – 12 – 2020 ἐπιστολῆς ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (ἥτις παρελήφθη, λαβοῦσα τὸν ἀριθμ. πρωτ. 173703), ἐζητήσαμεν ὅπως προβλεφθῇ ἡ δυνατότης συμμετοχῆς πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης καὶ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον Πατροπαράδοτον Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν πιστῶς ἀκολουθοῦμεν. Ἀντ᾽ αὐτοῦ, ἐπληροφορήθημεν, μόλις κατὰ τὴν μεσημβρίαν τῆς σήμερον, τὴν ἀπαγόρευσιν συμμετοχῆς πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας κατὰ τὸ διάστημα τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος ἕως τῆς 11ης Ἰανουαρίου (ν.ἡ.), κατὰ τὸ ὁποῖον περιλαμβάνεται ἡ Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον (ἤτοι ἡ Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου πολιτικοῦ ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν 25ην Δεκεμβρίου τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου)!

Θεωροῦμεν τοῦτο ἄδικον, Κε Πρωθυπουργέ, καὶ διαμαρτυρόμεθα δικαίως καὶ ἐντόνως διὰ τὴν διάκρισιν ταύτην εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, αἰτούμεθα δὲ, ὅπως ἐπιτραπῇ καὶ εἰς ἡμᾶς -κατ᾽ ἀναλογίαν- ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστουγέννων.

Οἱ πιστοὶ ἡμῶν, τηροῦντες τὰ προβλεπόμενα μέτρα, μεταβαίνουν εἰς τὰς ὑπεραγορὰς καὶ ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς, ἔνθα αἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν καθημένων ἐπιβατῶν εἶναι μηδενικαί, βλέποντες δὲ ταῦτα ἐκαλοῦντο ἀρχικῶς νὰ ἐκκλησιάζωνται ὑπὸ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, τηροῦντες δύο μέτρα ἀπόστασιν εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ εἰς ἀναλογίας ἑνὸς πιστοῦ ἀνὰ 15 τ.μ. ἐμβαδοῦ τῶν Ναῶν καὶ ἤδη ἦσαν ἐκ τούτου καὶ μόνον ἀρκοῦντος δυσφοροῦντες.

ντιλαμβάνεσθε ὅτι ἡ εἴδησις διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ἀναλόγου ἀριθμοῦ πιστῶν, προκαλεῖ ἤδη κῦμα διογκουμένης ἀγανακτήσεως κατὰ τῆς Κυβερνήσεως, ἡμεῖς δὲ ὡς Ἱεραρχία, ἐὰν ἡ ἀπόφασις δὲν τροποποιηθῇ ὡς πρὸς τὴν δυνατότητα ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν, θὰ ἀναγκασθῶμεν μετὰ λύπης νὰ διαμαρτυρηθῶμεν ἀκόμη καὶ εἰς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ νὰ ἀναζητήσωμεν δικαίωσιν ἀκόμη καὶ εἰς Διεθνῆ Δικαστήρια.

πίσης, θεωροῦμεν ἄδικον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζεται γενικῶς ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἀπὸ ἀρνητικῶς ἕως καὶ ἐχθρικῶς, ἤτοι ὡς κάτι περιττόν, εἴτε καὶ ἐπιζήμιον διὰ τὴν κοινωνίαν, ἐνῷ συμφώνως πρὸς ἐπιστημονικὰς ἐρεύνας ὁ συχνὸς ἐκκλησιασμὸς ἀποτελεῖ ἀνασταλτικὸν παράγοντα διὰ τὰς ψυχικὰς ἀσθενείας καί, τουλάχιστον διὰ τὸν λόγον αὐτόν, τὸ Κράτος ὤφειλε νὰ ἐπιτρέπῃ τοῦτον διὰ τοὺς πιστούς, ἀκόμη καὶ εἰς περιόδους ἰδιαιτέρως δυσχερεῖς. Διὸ καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἐντύπωσις, ὅτι ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρεται δυστυχῶς περισσότερον διὰ τὰς φυσικὰς ἀνάγκας τῶν κατοικιδίων, παρὰ διὰ τὰς ψυχικὰς ἀνάγκας τῶν πολιτῶν!

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φωτίσῃ ὑμᾶς εἰς τὴν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων ἀποφάσεων, ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ Γένους ἡμῶν.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος

Ο Ανδρέας Λουδάρος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Εργάζεται ως εκκλησιαστικός συντάκτης από το 1999

Ετικέτες: