Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 | 11:17

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στοχεύει σε αμάχους

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στοχεύει σε αμάχους ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εθνικότητας και πίστεως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με αφορμή τις βίαιες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσε υπογραμμίζει μάλιστα πως αυτές οι ενέργειες αντιτίθενται προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προς τη διδασκαλία του Χριστού.

Την ίδια στιγμή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων παρακαλεί τους πολιτικούς ηγέτες και τις στρατιωτικές εξουσίες και δυνάμεις να συμμετάσχουν σε ένα ειλικρινή διάλογο αναζητούντες μόνιμες λύσεις, οι οποίες θα προάγουν τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την συμφιλίωση για τους κατοίκους της χώρας, οι οποίοι έχουν υπομείνει τα βάρη της συγκρούσεως.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ἡ Ἁγία Γῆ, τόπος ἱερός  διά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην,  εὑρίσκεται σήμερον βεβυθισμένη εἰς τήν βίαν καί τά δεινά τῆς παρατεταμένης πολιτικῆς συγκρούσεως καί τῆς θλιβερᾶς ἀπουσίας δικαιοσύνης καί σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡμεῖς, οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἐποιήσαμεν ἐπανειλημμένως ἔκκλησιν διά τήν σημασίαν τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ καί νομικοῦ Status Quo τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων. Εἰς τούτους τούς χαλεπούς καιρούς, συνερχόμεθα διά νά ὑψώσωμεν ὁμοῦ τάς φωνάς ἡμῶν, ἀπηχοῦντες τό θεῖον μήνυμα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πρός πᾶσαν τήν ἀνθρωπότητα.

Ὡς θεματοφύλακες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ριζωμένοι βαθέως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἱστάμεθα ἀλληλέγγυοι μετά τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς ταύτης, οἱ ὁποῖοι ὑπομένουν τάς καταστροφικάς συνεπείας τῆς συνεχιζομένης διαμάχης. Ἡ πίστις ἡμῶν, ἡ ὁποία στηρίζεται εἰς τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἐπιτάσσει  νά ὑποστηρίξωμεν τόν τερματισμόν πασῶν τῶν βιαίων καί στρατιωτικῶν δραστηριοτήτων, αἱ ὁποῖαι βλάπτουν τόσον τούς Παλαιστίνιους ὅσον καί τούς Ἰσραηλινούς πολίτας.

Καταδικάζομεν ἀπεριφράστως πᾶσαν ἐνέργειαν, ἡ ὁποία στοχεύει εἰς ἀμάχους, ἀνεξαρτήτως ὑπηκοότητος, ἐθνικότητος καί πίστεως αὐτῶν.  Τοιαῦται ἐνέργειαι ἀντιτίθενται πρός τά θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καί πρός τάς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐνετείλατο ἡμῖν: «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν», (Μάρκ. 12-31).

Δεόμεθα ἐνθέρμως καί ἐλπίζομεν διακαῶς, ὅπως ἅπαντα τά ἐμπλεκόμενα μέρη λάβουν  ὑπ’ ὄψιν αὐτῶν ταύτην τήν ἔκκλησιν δι’ ἄμεσον παῦσιν τῆς βίας. Παρακαλοῦμεν τούς πολιτικούς ἡγέτας καί τάς στρατιωτικάς ἐξουσίας καί δυνάμεις νά συμμετάσχουν εἰς εἰλικρινῆ διάλογον, ἀναζητοῦντες μονίμους λύσεις, αἱ ὁποῖαι προάγουν τήν δικαιοσύνην, τήν εἰρήνην καί τήν συμφιλίωσιν διά τούς κατοίκους τῆς χώρας ταύτης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑπομείνει τά βάρη τῆς συγκρούσεως εἰς μάκρος χρόνου.

Ἐν τῇ ἰδιότητι ἡμῶν ὡς πνευματικοί ἡγέται, τείνομεν τάς χεῖρας ἡμῶν πρός πάντας ὅσοι ὑποφέρουν καί προσευχόμεθα, ὅπως  ὁ Παντοδύναμος Θεός  παράσχῃ παρηγορίαν πρός τούς ἐμπεριστάτους, καί δύναμιν εἰς τούς  κεκμηκότας καί σοφίαν εἰς πάντας ὅσους εὑρίσκονται εἰς καιρίας θέσεις ἐξουσίας. Καλοῦμεν τήν Διεθνῆ Κοινότητα νά μεγιστοποιήσῃ τάς προσπαθείας αὐτῆς διά μεσολάβησιν πρός μίαν δικαίαν καί διαρκῆ περίοδον εἰρήνης εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἡ ὁποία θά στηρίζηται  εἰς τήν ἱσότητα, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί εἰς τήν διεθνῆ νομιμότητα.

Ἄς θυμηθῶμεν τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός, ἀλλά εἰρήνης», (Α΄ Κορινθ. 14-33).

Συμφώνως τῷ πνεύματι τοῦ θείου τούτου μηνύματος, παρακαλοῦμεν θερμῶς πάντας, νά ἐργασθῶμεν ἀόκνως διά τήν λῆξιν τῆς βίας καί τήν ἐγκαθίδρυσιν μιᾶς δικαίας  καί διαρκοῦς εἰρήνης, ἡ ὁποία θά καταστήσῃ τούς Ἁγίους Τόπους φάρον ἐλπίδος, πίστεως καί ἀγάπης διά πάντας τούς ἀνθρώπους.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος να εἶναι μετά πάντων ἡμῶν εἰς τους χαλεπούς καιρούς τούτους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ