Δε, 15/07/24 | 5:25

ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΧΙΖΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ Μ. ΛΗΜΝΟΥ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΔΙΣ για τον Νοέμβριο

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Συ­νήλθε χθες και σή­μερα η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου υπό την Προ­ε­δρία του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών κ. Ι­ε­ρω­νύμου.

Κατ’ αρ­χάς, λα­βούσα υπ’ ό­ψιν την πρό­ταση της υπό την Προ­ε­δρία του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής επί τω σκοπώ της δι­ορ­γα­νώ­σεως Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου επί τη συμ­πλη­ρώ­σει ε­κατό ε­τών από της ι­δρύ­σεως και πρώ­της κυ­κλο­φο­ρίας του ε­πι­στη­μο­νι­κού πε­ρι­ο­δι­κού της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος υπό τον τίτλο «ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙΑ», η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος α­πο­φά­σισε τη δι­ε­ξα­γωγή του Συ­νε­δρίου αυ­τού το φθινόπωρο του έτους 2023.

Α­κο­λού­θως α­νε­γνώ­σθη η ευ­χα­ρι­στή­ρια ε­πι­στολή των εν α­να­στολή υ­γει­ο­νο­μι­κών προς τη Δι­αρκή Ι­ερά Σύ­νοδο για την από 11ης Ο­κτω­βρίου ε.έ. α­πό­φαση Αυ­τής περί α­πο­στο­λής ε­πι­στο­λής προς τον Υ­πουργό Υ­γείας κ. Α­θα­νά­σιο Πλεύρη.

Ε­πί­σης κατά τις δύο Συ­νε­δρίες η Δ.Ι.Σ.:

Α­πο­φά­σισε την έκ­δοση ε­νη­με­ρω­τι­κού φυλ­λα­δίου στην ελ­λη­νική, την αγ­γλική και τη γαλ­λική γλώσσα με α­πό­σπα­σμα από την Ει­σή­γηση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς την Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 4η Ο­κτω­βρίου 2022, σχε­τικά με την ι­στο­ρική και νο­μική θε­με­λί­ωση του αν­τα­πο­δο­τι­κού χα­ρα­κτήρα της κρα­τι­κής μι­σθο­δο­σίας του Ι­ε­ρού Κλή­ρου έ­ναντι της μο­να­στη­ρι­α­κής πε­ρι­ου­σίας, που πε­ρι­ήλθε στην Ελ­λη­νική Πο­λι­τεία από την ε­ποχή των Ε­πα­να­στα­τι­κών Συν­ταγ­μά­των μέ­χρι και τον πρό­σφατο νόμο 4957/2022.

Α­πο­φά­σισε, με α­φορμή την Ει­σή­γηση του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Σά­μου και Ι­κα­ρίας κ. Ευ­σε­βίου προς την Ιερά Σύ­νοδο της Ιε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 5η Ο­κτω­βρίου 2022, περί «Α­να­συγ­κρο­τή­σεως της Ε­νο­ρίας και ε­πα­νευ­αγ­γε­λι­σμού των πι­στών», τη δι­ε­ξα­γωγή σχετικού Συ­νε­δρίου την ά­νοιξη του έτους 2023.

Ε­ξέ­τασε την προ­ο­πτική ι­δρύ­σεως Α­νω­τά­της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Σχο­λής της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ως και ε­πέ­κτα­σης πα­νελ­λα­δι­κώς της λει­τουρ­γίας του Ι­δρύ­μα­τος Ποι­μαν­τι­κής Επι­μορ­φώ­σεως της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

Ε­νέ­κρινε το πρό­γραμμα του ε­ορ­τα­σμού της ι­ε­ράς μνή­μης του εν Α­γί­οις Πα­τρός η­μών Φω­τίου του Με­γά­λου Πα­τρι­άρ­χου Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Προ­στά­του της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος (6-2-2023).

Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί του δι­ορ­γα­νω­θέν­τος, την 14η και 15η Ο­κτω­βρίου 2022, από την Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Α’ Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου Μνή­μης Μι­κρα­σι­α­τι­κού Ελ­λη­νι­σμού της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, για την ε­πέ­τειο των 100 ε­τών από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή, με γε­νικό θέμα: «Η κα­τάρ­ρευση των Αυ­το­κρα­το­ριών (1914-1923) και η Γε­νο­κτο­νία των Χρι­στι­α­νών από τους Ο­θω­μα­νούς και τους Νε­ο­τούρ­κους: Μι­κρά Α­σία, Πόν­τος, Α­να­το­λική Θράκη, Αρ­μέ­νιοι, Ασ­σύ­ριοι».

Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί των ερ­γα­σιών και των Πο­ρι­σμά­των της ΛΒ’ Πα­νορ­θό­δο­ξης Συν­δι­ά­σκε­ψης Εν­τε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκ­κλη­σιών και Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων για θέ­ματα αι­ρέ­σεων και πα­ρα­θρη­σκείας, η ο­ποία δι­ορ­γα­νώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Επι­τροπή επί των Αι­ρέ­σεων και πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε στoν Πύργο Η­λείας, από 18ης έως 20ής Ο­κτω­βρίου 2022 με θέμα: «Αι­ρε­τι­κές θε­ω­ρή­σεις, χρή­σεις και με­τα­φρά­σεις της Α­γίας Γρα­φής».

Ε­νέ­κρινε τον δι­ο­ρι­σμό του Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Σχίζα ως Πρω­το­συγ­κέλ­λου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Λή­μνου.

Ε­πί­σης, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, η Δ.Ι.Σ. ό­ρισε τον εκ των συ­νο­δι­κών υ­παλ­λή­λων Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρίτη κ. Δι­ο­νύ­σιο Χατ­ζη­αν­τω­νίου, Γραμ­μα­τέα της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου.

Α­νε­γνώ­σθη η από 26ης Ο­κτω­βρίου 2022 ε­πι­στολή του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς τον Α­ξι­ό­τιμο κ. Α­λέ­ξιο Τσί­πρα, Πρό­ε­δρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π.Σ., η ο­ποία α­να­φέ­ρε­ται στην πρό­σφατη κοι­νο­βου­λευ­τική ε­ρώ­τηση, την ο­ποία κα­τέ­θε­σαν Βου­λευ­τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με θέμα: «Με τη “βούλα” της Υ­πουρ­γού Παι­δείας και του Δη­μάρ­χου Α­θη­ναίων τα σχο­λεία του Δή­μου της Α­θή­νας με­τα­τρέ­πον­ται σε κα­τη­χη­τικά κέν­τρα της Εκ­κλη­σίας» με ρατ­σι­στι­κούς και α­νυ­πό­στα­τους ι­σχυ­ρι­σμούς για «ει­σβολή του α­νορ­θο­λο­γι­σμού, του σκο­τα­δι­σμού και του θρη­σκευ­τι­κού προ­ση­λυ­τι­σμού στην εκ­παί­δευση».

Τέ­λος, η Δ.Ι.Σ. ε­νέ­κρινε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θηκε με θέ­ματα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών και τρέ­χοντα υ­πη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα.

Μετά τη λήξη της Συ­νε­δρίας της Δ.Ι.Σ., ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος θα με­τα­βεί στην Κύ­προ για να ε­πι­σκε­φθεί τον α­σθε­νούντα Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Κύ­πρου κ. Χρυ­σό­στομο Β’.

Εκ της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ