Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 1:29

Ένα νέο εκκλησιαστικό μουσείο ανοίγει τις πύλες του στον Άγιο Στέφανο

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Στὸ πλαί­σι­ο τῶν ἐ­πί­ση­μων πε­ρι­φε­ρει­α­κῶν ἑ­ορ­τα­σμῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος γι­ὰ τὰ ἑ­κα­τὸ χρό­νι­α ἀ­πὸ τὴν Μι­κρα­σι­α­τι­κὴ κα­τα­στρο­φή (1922-2022), ἡ ἐ­νο­ρί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου Δήμου Διονύσου Ἀττικῆς, μὲ ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μὴ καὶ συγ­κί­νη­ση ἀ­να­κοι­νώ­νει τὰ Ἐγ­καί­νι­α τοῦ Μου­σεί­ου της, ποὺ θὰ τε­λε­σθοῦν τὴν Πέμ­πτη 2 Ἰ­ου­νί­ου 2022 καὶ ὥ­ρα 7 μ.μ., ἀ­πὸ τὸν Μα­κα­ρι­ώ­τα­το Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀ­θη­νῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, μὲ τὴν πα­ρου­σί­α ἱ­ε­ραρ­χῶν τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἐ­πι­σή­μων προ­σκε­κλη­μέ­νων καὶ κα­τοί­κων τῆς πε­ρι­ο­χῆς.

Τὸ Μου­σεί­ο φι­λο­ξε­νεῖ εὐ­ά­ριθ­μα ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά, καὶ ὄ­χι μό­νο, κει­μή­λι­α ποὺ με­τέ­φε­ραν οἱ πρό­σφυ­γες ἀ­πὸ τὶς ἀ­λη­σμό­νη­τες πα­τρί­δες (Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, Μι­κρὰ Ἀ­σί­α, Πόν­το, Καπ­πα­δο­κί­α) καὶ στε­γά­ζε­ται στὸ ἰ­σό­γει­ο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ.

Εἰ­κό­νες, ἱ­ε­ρὰ σκεύ­η, ἔγ­γρα­φα, βι­βλί­α, φω­το­γρα­φί­ες καὶ πλεῖ­στα ἄλ­λα τε­κμή­ρι­α χρο­νο­λο­γού­με­να ἀ­πὸ τὸν 15ο αἰ­ῶ­να, συν­δέ­ουν τὸ πα­ρελ­θόν, τὸ πα­ρὸν καὶ τὸ μέλ­λον τοῦ Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξου στοι­χεί­ου καὶ ἰ­δί­ως τῆς το­πι­κῆς κοι­νό­τη­τας τοῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου, πα­ρου­σι­ά­ζον­τας χρο­νο­λο­γι­κὰ καὶ ἐν­νοι­ο­λο­γι­κὰ τό­πους, πρό­σω­πα καὶ γε­γο­νό­τα ποὺ ἔ­μει­ναν χα­ραγ­μέ­να βα­θι­ὰ στὴ μνή­μη τοῦ λα­οῦ.

Τὰ κει­μή­λι­α μι­λοῦν μὲ τὴν εὔ­λα­λη σι­ω­πή τους, ἐ­πα­να­φέ­ρον­τας στὸ σή­με­ρα τὴν κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα τῶν κα­τοί­κων τῆς ἐ­παρ­χί­ας Δέρ­κων τῆς Κων­σταν­τι­νού­πο­λης, τὴν ἀ­γω­νί­α τῆς ἀν­ταλ­λα­γῆς πλη­θυ­σμῶν, τὴν βί­αι­η ἀ­πώ­θη­ση ἀ­πὸ τοὺς δι­ά­φο­ρους τό­πους κα­τα­γω­γῆς, τὴν με­τοί­κη­ση στὸν Ἅ­γι­ο Στέ­φα­νο Ἀτ­τι­κῆς, τὶς πρῶ­τες χει­ρω­να­κτι­κὲς ἐρ­γα­σί­ες, τὴν παν­το­ει­δὴ πρό­ο­δο στὴ νέ­α πα­τρί­δα, τὶς χα­ρὲς καὶ τις λύ­πες ποὺ μοι­ρά­στη­καν καὶ μοι­ρά­ζον­ται μέ­χρι σή­με­ρα οἱ κά­τοι­κοί του.

Ἐν­τὸς τοῦ Μου­σεί­ου βρί­σκε­ται ἄρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νο μὲ τὸν ὑ­πό­λοι­πο χῶ­ρο, πα­ρεκ­κλή­σι­ο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν Ἅ­γι­ο Γρη­γό­ρι­ο ἐ­πί­σκο­πο Δέρ­κων, τι­μῶν­τας δι᾿ αὐ­τοῦ τὸν τό­πο κα­τα­γω­γῆς τῶν προ­σφύ­γων τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως.

Οἱ ἐρ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ῆς καὶ προ­ε­τοι­μα­σί­ας τοῦ χώ­ρου δι­ήρ­κη­σαν τρί­α χρό­νι­α καὶ ἔ­γι­ναν μὲ τὴν ἀ­ρω­γὴ τοῦ ἐν­τι­μό­τα­του κ. Ἀ­θα­να­σί­ου Μαρ­τί­νου καὶ τὴν συν­δρο­μὴ τῆς Πε­ρι­φέ­ρει­ας Ἀτ­τι­κῆς.

Τὸ Μου­σεί­ο σχε­δι­ά­στη­κε καὶ ἀ­να­πτύ­χθη­κε ἀ­πὸ τὸν ἀρ­χι­τέ­κτο­να κ. Ἰ­ω­άν­νη Δέ­δε καὶ τὴν μου­σει­ο­λό­γο κ. Μάρ­θα Στρούμ­που. Τὸν γρα­φι­στι­κὸ σχε­δι­α­σμὸ εἶ­χε ἡ κ. Φω­τει­νὴ Πε­τρά­κη.

Με­τὰ τὰ Ἐγ­καί­νι­α ὁ χῶ­ρος τοῦ Μου­σεί­ου θὰ δι­α­τε­θεῖ γι­ὰ ἐ­πι­σκέ­ψεις ἐ­νο­ρι­ῶν, σχο­λεί­ων, συλ­λό­γων καὶ παν­τὸς ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου γι­ὰ τὸν πο­λι­τι­σμό μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ