Σύγκλιση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη προτείνει ο μητροπολίτης Δράμας Παύλος στην επιστολή του προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Όπως τονίζει η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει προβλήματα με αποτέλεσμα να μελετάται ακόμη καί η ματαίωση της σύγκλησης της Ιεραρχία. Ο κ. Παύλος επισημαίνει “ὅτι ἡ ματαίωσις ἤ μετάθεσις δι’ εὐθετώτερον χρόνον θά προκαλέσουν μείζονα  προβλήματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐπίσης δέ ὅτι καί ὁ διά τήν συνέλευσιν ὁρισθείς τόπος, τό Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης, δέν ἀποτελεῖ τήν καλυτέραν δυνατήν λύσιν. Διά τούς ὡς ἄνω ἐπιγραμματικῶς ἐκτεθέντας λόγους, εὐλαβῶς προτείνω, ὅπως, λόγῳ τῶν εἰδικῶν περιστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνέλθῃ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Μακεδονίας, τήν Θεσσαλονίκην καί εἰς ἕνα ἐκ τῶν εὐρυχωροτάτων ἱστορικῶν ναῶν αὐτῆς, τῶν κοσμούντων τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου”. 

Αναλυτικά η επιστολή