Τήν Δευτέρα, 14ην/27η μηνός Αυγούστου 2018, ἔλαβε χώρα στη Γεθσημανῆ καί εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἡ τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου. Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα καί εἰς τήν νοτίως αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τῆς Πλατυτέρας ἐνεδύθη ὁ Πατριάρχη Θεόφιλος ὡσαύτως καί οἱ Ἀρχιμανδρῖται καί τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου προσαγομένου ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων εἰς 3 Στάσεις:

Α´ «Ἡ ἁγνή ἐν τάφῳ κατετέθης, βαβαί…»
Β´ «Ἄξιόν ἐστιν μεγαλύνειν σε τήν Θεοτόκον…»
Γ´ «Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσάγουσιν, Παρθένε…»

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: