Τήν Κυριακήν, 28ην Μαΐου/ 10ην Ἰουνίου 2018, ἡ ὁποία εἶναι μία Κυριακή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ἑώρτασε τό Πατριαρχεῖον συμφώνως πρός τήν ἀπό ἐτῶν καθιερωθεῖσαν τάξιν αὐτοῦ τήν ἑορτήν πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων, ἤτοι ὅλων ἐκείνων, δικαίων, ὁσίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Ἀποστόλων τῆς Καινῆς καί ματύρων καί ὁσίων τῆς ἐποχῆς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί ἐτελειώθησαν εἰς τήν περιοχήν τῶν τριῶν Παλαιστινῶν ἤτοι Γαλιλαίας, Ἰουδαίας καί Πέτρας.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ ταύτῃ προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μετεχόντων ἐν κατανύξει Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί προσκυνητῶν.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: