Επιστολή συμπάθειας προς τον ασθενή αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο έστειλε ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

Ο κ. Ιερώνυμος εκφράζει της ευχές της Ιεράς Συνόδου για γρήγορη ανάρρωση στον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο που νοσηλεύεται από χθες στον Ευαγγελισμό μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

Διαβάστε την επιστολή του αρχιεπισκόπου Αθηνών

Μα­κα­ρι­ώ­τατε Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπε Τι­ρά­νων, Δυρ­ρα­χίου καί πά­σης Ἀλ­βα­νίας, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητέ καί πε­ρι­πό­θητε ἀ­δελφέ καί συλ­λει­τουργέ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Ἀ ν α σ τ ά σ ι ε, τήν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Μετ’ ἰ­δι­αι­τέ­ρας συγ­κι­νή­σεως καί ἀγωνίας ἐ­πλη­ρο­φο­ρή­θη­μεν περί τῆς ἐ­πι­συμ­βά­σης ἀ­σθε­νείας τῆς Ὑ­με­τέ­ρας λίαν ἡ­μῖν ἀ­γα­πη­τῆς καί πε­ρι­σπου­δά­στου Μα­κα­ρι­ό­τη­τος, διό καί προ­α­γό­μεθα διά τοῦ πα­ρόν­τος ἀ­δελ­φι­κοῦ ἡ­μῶν Γράμ­μα­τος ἵνα ἐκ­φρά­σω­μεν Αὐτῇ τήν βα­θεῖαν συμ­πά­θειαν τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Συ­νό­δου καί ἡ­μῶν προ­σω­πι­κῶς.

Δε­ό­με­νοι δέ ὑποκαρδίως τοῦ ἰ­α­τροῦ τῶν ψυ­χῶν καί τῶν σω­μά­των ἡμῶν Κυ­ρίου ὑ­πέρ τῆς ταχείας ἀ­πο­κα­τα­στά­σεως τῆς πο­λυ­τί­μου ὑ­γίειας τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος, εὐ­χό­μεθα Ὑμῖν ὅπως ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ ἀναλαμβάνων τάς ἀσθενείας τῶν τέκνων Αὐτοῦ, ἐπιρρωννύῃ Ὑμᾶς καί χαρίζηται μακρότητα ἡμερῶν, ἔτι καί ἔτι εὐκλεῆ Ἀρχιεπισκοπείαν καί πᾶσαν ἄλλην δωρημάτων τελείων δαψίλειαν.

Κατασπαζόμενοι Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ διατελοῦμεν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἀγαπητός ἀδελφός καί ὅλως πρόθυμος

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερῶνυμος, Πρόεδρος

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.