Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | 4:05

ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Εκκλησία της Ελλάδος για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναλυτικά η επιστολή της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σε­βα­σμι­ώ­τατε Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπε Κρή­της, Ὑ­πέρ­τιμε καί Ἔ­ξαρχε Εὐ­ρώ­πης, Πρό­ε­δρε τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου Κρή­της, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητέ καί πε­ρι­πό­θητε ἀδελφέ κύ­ριε Εὐ­γέ­νιε.

Ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἐν τῇ Συ­νε­δρίᾳ Αὐ­τῆς τῆς 11ης μη­νός Ἰ­α­νου­α­ρίου ἐ.ἔ., πάνυ ἀ­σμέ­νως πλη­ρο­φο­ρη­θεῖσα τήν, διά τῆς δω­ρε­ο­δό­του Χά­ρι­τος τοῦ Θεοῦ καί τῆς Τι­μίας ψή­φου τῶν Σε­πτῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν τῶν συγ­κρο­τούν­των τήν Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου, ἐ­πα­ξίαν ἐ­κλο­γήν τῆς Ὑ­με­τέ­ρας ἀ­γα­πη­τῆς Σε­βα­σμι­ό­τη­τος εἰς τόν Θρό­νον τῆς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Κρή­της, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθύνῃ πρός τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τά παρόντα Γράμματα. Ὅθεν, ἥ­κο­μεν ἐν εὐ­φρο­σύνῃ πνευ­μα­τικῇ ἵνα ἐκ­φρά­σω­μεν Ὑ­μῖν τάς ἐκ μέ­σης ἀ­γα­πώ­σης καρ­δίας συγ­χα­ρη­τη­ρί­ους ἡμῶν εὐ­χάς καί προσ­ρή­σεις.

Εἴθε ὅ­πως Κύ­ριος ὁ Θεός ἡ­μῶν ἀ­να­δείξῃ Ὑ­μᾶς λαμ­πρόν οἰακοστρόφον τῆς ἀ­δελ­φῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Κρή­της, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔ­κλειαν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας καί χαρίσῃ Ὑμῖν Ἀρ­χι­ε­ρα­τείαν μα­κράν, καρ­πο­βριθῆ καί εὐ­λο­γη­μέ­νην.

Ἐπί τού­τοις, συγ­χαί­ρον­τες καί αὖ­θις Ὑ­μῖν, κα­τα­σπα­ζό­μεθα τήν Ὑ­με­τέ­ραν Σε­βα­σμι­ό­τητα φι­λή­ματι ἀ­γά­πης ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ καί Σω­τῆρι ἡ­μῶν, δι­α­τε­λοῦ­μεν

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ