Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 | 18:50

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΕΒΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟ

ΔΙΣ: Συμπάσχουμε με τον ευσεβή ορθόδοξο λαό της Ουκρανίας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Επιστολή προς τον μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο απέστειλε σήμερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

Μέσα από αυτή εκφράζεται η συμπαράσταση και η συμπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ευσεβή Ορθόδοξο λαό της Ουκρανίας, ο οποίος υποφέρει από την πολεμική επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων.

Παράλληλα, δηλώνει την πρόθυμη αρωγή και αλληλεγγύη της Ελλαδικής Εκκλησίας σε ανθρωπιστική βοήθεια, που θα ζητηθεί εκ μέρους της αδελφής ορθοδόξου εν Ουκρανία Εκκλησίας.

Αναλυτικά η Συνοδική Επιστολή

«Μα­κα­ρι­ώ­τατε Μη­τρο­πο­λῖτα Κι­έ­βου καί πά­σης Οὐ­κρα­νίας, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητέ καί πε­ρι­πό­θητε ἀ­δελφέ καί συλ­λει­τουργέ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Ἐ­πι­φά­νιε, τήν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Ἐν προ­σευχῇ ἀ­δι­α­λεί­πτῳ καί συ­νοχῇ καρ­δίας πα­ρα­κο­λου­θοῦ­μεν μετά πολ­λῆς προ­σο­χῆς ὅσα κατ᾿ αὐ­τάς τάς ἡ­μέ­ρας τε­κταί­νον­ται εἰς Οὐ­κρα­νίαν, ἐκ τῆς πο­λε­μι­κῆς ἐ­πι­θέ­σεως καί τῆς βι­αίας εἰ­σβο­λῆς τῶν ρω­σι­κῶν στρα­τευ­μά­των.

Συμ­πά­σχον­τες μετά τοῦ εὐ­σε­βοῦς Ὀρ­θο­δό­ξου Λαοῦ τῆς Οὐ­κρα­νίας κατά τήν νέαν ταύ­την ἀρ­γα­λέαν δο­κι­μα­σίαν καί ἐκ­φρά­ζον­τες τήν ἐκ καρ­δίας ἀ­δελ­φι­κήν ἡ­μῶν συναντίληψιν πρός τήν Ὑ­με­τέ­ραν σε­βα­σμίαν Μα­κα­ρι­ό­τητα, δη­λοῦ­μεν ἐν ταὐτῷ καί τόν θαυ­μα­σμόν ἡ­μῶν πρός τό ἀ­κμαῖον καί ἀ­δού­λω­τον φρό­νημα τοῦ Οὐ­κρα­νι­κοῦ Λαοῦ. Ὁ­λο­ψύ­χως δέ εὐ­χό­μεθα καί προ­σευ­χό­μεθα πρός τόν φιλάν­θρω­πον Θεόν διά τόν φω­τισμόν τῶν ἀρ­ξα­μέ­νων τήν πο­λε­μι­κήν ταύ­την ἐ­πι­δρο­μήν καί τήν ἀ­να­θεώ­ρη­σιν τῶν ἀ­πο­φά­σεών των, ἵνα ἐπι­λέ­ξωσι τήν ὁ­δόν τῆς εἰ­ρη­νι­κῆς ἐ­πι­λύ­σεως τῶν ὑ­παρ­χου­σῶν δι­α­φο­ρῶν με­ταξύ τῶν δύο λαῶν, τοῦ ρω­σι­κοῦ καί τοῦ οὐ­κρα­νι­κοῦ, ὡς ἐχόντων κατά τήν πλει­ο­νο­ψη­φίαν αὐ­τῶν τήν κοι­νήν Ὀρ­θό­δο­ξον πί­στιν τῆς Μιᾶς, Ἁ­γίας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ὅθεν, συλ­λυ­πού­με­νοι Ὑ­μῖν καί τῷ μαρ­τυ­ρικῷ λαῷ τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Οὐ­κρα­νῶν, τασ­σό­μεθα ἀλ­λη­λέγ­γυοι πρός Ὑ­μᾶς καί δι­α­βε­βαι­οῦ­μεν περί τῆς ἀ­με­ρί­στου συμ­πα­ρα­στά­σεως καί παν­το­ει­δοῦς βο­η­θείας τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος πρός τήν χει­μα­ζο­μένην ἀ­δελφήν Ὀρ­θό­δοξον Ἐκ­κλη­σίαν τῆς Οὐ­κρα­νίας. Ἤδη ἔχο­μεν θέ­σει ἁ­πά­σας τάς δο­μάς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν εἰς τήν δι­ά­θε­σιν τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Πο­λι­τείας διά τήν φι­λο­ξε­νίαν, ἐάν τοῦτο ἀ­παι­τηθῇ, τῶν ἐξ Οὐ­κρα­νίας προ­σφύ­γων.

Ἐπί δέ τού­τοις, θερ­μήν ἀ­να­πέμ­πο­μεν τήν ἱ­κε­σίαν πρός τόν Ἄρ­χοντα τῆς εἰ­ρή­νης ἵνα κα­τα­παύσῃ τόν κλύ­δωνα τόν δι­α­σα­λεύ­οντα, ὡς μή ὤ­φειλε, τήν φιλ­τά­την Πα­τρίδα Ὑ­μῶν καί κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τήν Ὑ­με­τέ­ραν πε­ρι­σπού­δα­στον Μα­κα­ρι­ό­τητα φι­λή­ματι ἁ­γίῳ, δια­τε­λοῦ­μεν μετά βα­θείας ἀ­δελ­φι­κῆς ἀ­γά­πης

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερῶνυμος, Πρόεδρος»

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ