Σάββατο 13 Απριλίου 2024 | 4:35

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΣ: Αποστέλλει επι­στο­λή δι­α­μαρτυ­ρί­ας προς Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής και Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο για τη βάπτιση στη Βουλιαγμένη

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Συ­νήλ­θε σή­με­ρα η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 165ης Συ­νο­δι­κής Πε­ριό­δου υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κα­τά την ση­με­ρι­νή συ­νε­δρί­α η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος αφού ε­πι­κύ­ρω­σε τα πρα­κτι­κά της ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σε­ως ε­ξέ­τα­σε τα θέ­μα­τα της Η­με­ρη­σί­ας Δι­α­τά­ξε­ως και κα­τό­πιν εκτενούς συ­ζη­τή­σε­ως α­πο­φά­σι­σε ο­μο­φώ­νως τα ε­ξής.

1. Εκ­φρά­ζει δη­μο­σί­ως τις ευ­χα­ρι­στί­ες Της προς την έν­τι­μο Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση και ι­δι­αι­τέ­ρως τον Πρω­θυ­πουρ­γό κ. Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη, την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως, οι οποίοι είχαν την πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για την προσθήκη συγ­κε­κρι­μέ­νων άρ­θρων στον πρό­σφα­το νό­μο πε­ρί των Α­ΕΙ για την τα­κτο­ποί­η­ση εκ μέ­ρους της Ελ­λη­νι­κής Πο­λι­τεί­ας της σο­βα­ρής εκ­κρε­μό­τη­τος εις βά­ρος των Κλη­ρι­κών – Ε­φη­με­ρί­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Ευχαριστεί επίσης τους αρ­μο­δί­ους υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες, καθώς και τα κοινοβουλευτικά Κόμ­μα­τα (Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α, ΠΑ­ΣΟΚ-ΚΙ­ΝΑΛ, Ελ­λη­νι­κή Λύ­ση) και με­μο­νω­μέ­νους Βου­λευ­τές, οι ο­ποί­οι υ­περ­ψή­φι­σαν τα συγ­κε­κρι­μέ­να άρ­θρα, α­να­γνω­ρί­ζον­τας την α­νάγ­κη για τα­κτο­ποί­η­ση του ζη­τή­μα­τος, δίχως καμία απολύτως επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η Δ.Ι.Σ. α­πο­φά­σι­σε να α­πο­στεί­λει και σχε­τι­κές ευ­χα­ρι­στή­ρι­ες ε­πι­στο­λές προς όλους τους προαναφερθέντες, ε­νώ υ­πεν­θυ­μί­ζει και πά­λι ό­τι οι πι­στώ­σεις για την μι­σθο­δο­σί­α του Κλή­ρου δεν α­πο­τε­λούν α­δι­και­ο­λό­γη­το προ­νό­μιο υ­πέρ των λει­τουρ­γών της «ε­πι­κρα­τούσας θρη­σκεί­ας» (άρθρο 3 παρ. 1 Συν­τάγ­μα­τος) ή μί­α «χα­ρι­στι­κή» ρύθμι­ση υ­πέρ των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων ε­πει­δή εί­ναι Ν.Π.Δ.Δ., αλ­λά εί­ναι πε­ρι­ο­δι­κό αν­τάλ­λαγ­μα για την εκ­κλη­σι­α­στι­κή πε­ριου­σί­α, που το Κρά­τος α­πέ­κτη­σε α­πό τον 19ο αι­ώ­να χω­ρίς πλή­ρη ή και κα­θό­λου α­πο­ζη­μί­ω­ση της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ό­πως και α­να­γνώ­ρι­ση της προ­σφο­ράς του Ι­ε­ρού Κλή­ρου στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α.

2. Να α­πο­στεί­λει ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για όσα εγγράφως α­νέ­φε­ρε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αν­τώ­νιος, σε σχέση με την τέλεση Ι­ε­ρού Μυ­στηρίου του Βα­πτί­σμα­τος δύ­ο βρε­φών στην Βου­λι­αγ­μέ­νη, κα­θώς και σχε­τι­κή επιστολή προς το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο, στην κα­νο­νι­κή δι­και­ο­δο­σί­α του οποί­ου υ­πά­γε­ται ο Αρχιεπίσκοπος Α­με­ρι­κής.

Ταυ­τό­χρο­να, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος συ­ζή­τη­σε ε­κτε­νώς τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν στην ποι­μαν­τι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοι­ων ζη­τη­μά­των, πα­ρα­μέ­νου­σα στα­θε­ρή στα υ­πό του Κυ­ρί­ου, των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων ο­ρι­σθέν­τα.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ