Καθώς έρχονταν το Πάσχα, στο Μέγα Ρεύμα !

Τριώδιον και πολιτική

Σχολή της Χάλκης: Σχολή Θεολογίας , Ανθρωπισμού και Οικουμενικότητας.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείο έχει οράματα για το μέλλον