Αμαλ-Ηκίτες Και Φιλισταίοι

Γιατί μόνο 9 πιστοί στους ιερούς ναούς;

Χρηστότητα εκδιδαχθείς