Μια συμβολή στην Ορθόδοξη Ρωσσική Εγκυκλοπαιδεία

O Επίσκοπος Χριστουπόλεως απαντά στον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ

Μια άλλη προσέγγιση του εκκλησιαστικού Ουκρανικού ζητήματος