Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 | 0:52

Ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ (CEOB) συνεκλήθη κατά την 26ην συνεδρίασίν της η οποία επραγματοποιήθη εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου εις Βρυξέλλες την Τρίτην 6 Ιουνίου υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Βελγίου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον) κ. Αθηναγόρου.

Με την συμμετοχήν δε του Μητροπολίτου Δούβνης κ. Ιωάννου (Αρχιεπισκοπή Ενοριών Ρωσσικής Παραδόσεως εις την Δυτικήν Ευρώπην-Πατριαρχείον Μόσχας), του Επισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, εκπροσώπου του Μητροπολίτου Ιωσήφ (Πατριαρχείον Ρουμανίας), του Επισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχείον Γεωργίας), του Μητροπολίτου κ. Αντωνίου (Πατριαρχείον Βουλγαρίας) και του Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ, Βοηθού Επισκόπου του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον).

Οι Επίσκοποι προσευχήθησαν διά την ανάπαυσιν της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου πρώηνΒελγίου κυρού Παντελεήμονος, ο οποίος εκοιμήθη την 24ην Ιανουαρίου 2023 και που διετέλεσε πρόεδρος της Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ από της συστάσεώς της το 2010 έως και το2013.

Περιέγραψαν το Προσκύνημα των μελών της Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ εις την Γεωργίαν, εμοιράσθησαν τας εντυπώσεις και τας εμπειρίας των από την προσκυνηματικήν αυτήν εκδρομήν άλλά και από την συνάντησίν των μετά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ηλιού.

Οι επίσκοποι αντήλλαξαν απόψεις διά τα προβλήματα και τας προοπτικάς σχετικώς ως προς τήν αναγνώρισιν των Ορθοδόξων ενοριών εις το Βέλγιον. Η Φλάνδρα ήρχισεν εκ νέου τας αναγνωρίσειςτών ενοριών.

Επληροφορήθησαν περί των εξελίξεων της παρουσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Ολλανδίαν και διά τας εκκλησιαστικάς θερινάς κατασκηνώσεις νέων που λειτουργούν εκεί και που εφέτος θα πραγματοποιηθούν από 23 έως και 29 Ιουλίου 2023 εις Hoge Rielen (Βέλγιον).

Συνεζήτησαν επίσης διά τας προσπαθείας που γίνονται διά την διαφύλαξιν της διδασκαλίας τών θρησκευτικών εις την Βαλλονίαν όπου φαίνεται να αντιμετωπίζη δυσκολίας και απηύθηναν έκκλησινδιά υποψηφίους διδάσκοντες κατόπιν αιτήσεώς των εις την Διοίκησιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τόΒέλγιον.

Οι επίσκοποι ενημερώθησαν επίσης διά τας αλλαγάς και το καθεστώς εις την υπηρεσίαν ποιμαντικής φροντίδος των φυλακών εις το Βέλγιον και κάνουν επίσης έκκλησιν διά υποψηφίους.

Ανεφέρθησαν εις την σημασίαν των διορθοδόξων συλλειτούργων κατά την διάρκειαν της ΜεγάληςΤεσαρακοστής εις τας τρεις χώρας της Μπενελούξ, και εις άλλας περιπτώσεις, ως ισχυρόν σημείον τήςενότητος της πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τα τρέχοντα προβλήματα.

Οι επίσκοποι, τέλος, αντήλλαξαν πληροφορίας και νέα από τας αντιστοίχους επισκοπάς των. Η επομένη συνεδρίασις της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ προβλέπεται διά την 6ην Νοεμβρίου 2023.

Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ εδημιουργήθη κατόπιν της αποφάσεως της 4ης Προσυνοδικής Διασκέψεως που συνεκλήθη εις το Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ