Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 | 3:32

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας τήν Δευτέραν, 6ην τ.μ. Μαρτίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τήν Τρίτην,  7ην ἰδίου, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Ἡ ἐν Βαλουκλῆ συνεδρία ἐγένετο τῇ ὅλως τιμητικῇ συμπαρεδρεύσει καί συμβολῇ τοῦ πραγματοποιοῦντος κατ᾿ αὐτάς Εἰρηνικήν Ἐπίσκεψιν εἰς Κωνσταντινούπολιν Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Γεωργίου καί τῶν σύν αὐτῷ Πανιερ. ἁγίων Κιτίου κ. Νεκταρίου καί Κωνσταντίας καί Προέδρου Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, εἰς ἀνάμνησιν καί ἀνακαινισμόν τοῦ παλαιοῦ καί κρατήσαντος ἀνέκαθεν μόνον διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Πόλεως ἡμῶν θεσμοῦ τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου, ὡς ἐγένετο καί κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου τῆς Α. Μακαριότητος Χρυσοστόμου  Β’ πρό τριετίας.

Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἐγκάρδιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ὡς καί μετά τοῦ α’ τῇ τάξει, ἐκ τῶν νέων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, αἱ εἰθισμέναι τοιαῦται, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου.

Κατ᾿ ἀμφοτέρας τάς συνεδρίας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις, ἐν τέλει δέ, ἀντηλλάγησαν αἱ κατάλληλοι τῇ περιστάσει εὐχαί μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐκ μέρους τῶν μελῶν τοῦ ἱεροῦ Σώματος, πρός εὔδρομον διάνυσιν τοῦ ἀρξαμένου δολίχου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, χριστοπρεπῆ καί χριστοτερπῆ δέ προσκύνησιν, κατά τό τέλος αὐτῆς, τῶν σεβασμίων ἡμερῶν τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ