Την πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλειόπιτα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στίς 4:30 τό ἀπόγευμα στό Ἐπισκοπεῖο, παρουσίᾳ τοῦ Κλήρου, τῆς Ὑ­πουρ­γοῦ κ. Μα­ρί­ας Κόλ­λι­α-Τσα­ρου­χά, τῶν Βου­λευ­τῶν τοῦ Νο­μοῦ κ. Φωτ. Ἀ­ραμ­πα­τζή, κ. Ἀ­ν. Με­γα­λο­μύ­στα­κα καί κ. Μιχ. Τζε­λέ­πη, τοῦ Δη­μάρ­χου Σερ­ρῶν κ. Πέ­τρου Ἀγ­γε­λί­δη, τῶν Στρα­τι­ω­τι­κῶν καί λοι­πῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ.

Εὐχήθηκε ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, νά εὐλογήσει δα­ψιλῶς τό νέο ἔτος 2016 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χριστότητός Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφό­τητες, τόν φιλό­χριστο λαό τῆς ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλό­κληρο, ἔτος εὐλο­γίας, μετα­νοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.

Ἀ­κο­λού­θως με­τά τήν ὄ­μορ­φη καί ζεστή αὐ­τή τε­λε­τή τε­λέ­σθη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός στόν Ἱ­ε­ρό Κα­θε­δρι­κό καί Προ­σκυ­νη­μα­τι­κό Να­ό τῶν Ἁ­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων Σερ­ρῶν, στό τέ­λος τοῦ ὁ­ποί­ου ἔ­γι­νε ἡ ἐ­πί­δο­ση τῶν ὑ­πο­τρο­φι­ῶν σέ φοι­τη­τές καί φοι­τή­τρι­ες τῆς ἐ­παρ­χί­ας μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς καί φιλανθρω­πικῆς της διακονίας μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως γιά τήν πνευματική καί ὑλική στήριξη τῶν νέων μας, ὥστε θωρακισμένοι καταλλήλως νά πορεύονται στήν σύγχρονη ἐποχή. Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ μέριμνα τῆς Ἐκ­κλησίας μας καί γιά τούς οἰκονομικῶς ἀδύνατους φοιτητές καί φοιτήτριες ἀπό τήν περιφέ­ρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, οἱ ὁποῖοι ἐπιδει­κνύουν ἔφε­ση γιά μάθηση, χορη­γώντας τους τίς ἐτήσιες ὑποτροφίες.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὡς Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώ­χου Ταμείου «Παναγία Πονολύτρια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προσέφερε 100 ὑποτρο­φίες σέ ἰσάριθμους φοιτητές καί φοιτή­τριες τῆς Μητροπολιτικῆς μας ἐπαρχίας καί εὐχήθηκε πατρικῶς πρός ὅλους ὁ περιτμηθεῖς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ νά χαρίζει ἀπό τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του σέ ὅλους πίστη, πρόοδο, ἐλπίδα καί ἀγάπη.

Tagged: