Την πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλειόπιτα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στίς 4:30 τό ἀπόγευμα στό Ἐπισκοπεῖο, παρουσίᾳ τοῦ Κλήρου, τῆς Ὑ­πουρ­γοῦ κ. Μα­ρί­ας Κόλ­λι­α-Τσα­ρου­χά, τῶν Βου­λευ­τῶν τοῦ Νο­μοῦ κ. Φωτ. Ἀ­ραμ­πα­τζή, κ. Ἀ­ν. Με­γα­λο­μύ­στα­κα καί κ. Μιχ. Τζε­λέ­πη, τοῦ Δη­μάρ­χου Σερ­ρῶν κ. Πέ­τρου Ἀγ­γε­λί­δη, τῶν Στρα­τι­ω­τι­κῶν καί λοι­πῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ.

Εὐχήθηκε ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, νά εὐλογήσει δα­ψιλῶς τό νέο ἔτος 2016 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χριστότητός Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφό­τητες, τόν φιλό­χριστο λαό τῆς ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλό­κληρο, ἔτος εὐλο­γίας, μετα­νοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.

Ἀ­κο­λού­θως με­τά τήν ὄ­μορ­φη καί ζεστή αὐ­τή τε­λε­τή τε­λέ­σθη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός στόν Ἱ­ε­ρό Κα­θε­δρι­κό καί Προ­σκυ­νη­μα­τι­κό Να­ό τῶν Ἁ­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων Σερ­ρῶν, στό τέ­λος τοῦ ὁ­ποί­ου ἔ­γι­νε ἡ ἐ­πί­δο­ση τῶν ὑ­πο­τρο­φι­ῶν σέ φοι­τη­τές καί φοι­τή­τρι­ες τῆς ἐ­παρ­χί­ας μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς καί φιλανθρω­πικῆς της διακονίας μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως γιά τήν πνευματική καί ὑλική στήριξη τῶν νέων μας, ὥστε θωρακισμένοι καταλλήλως νά πορεύονται στήν σύγχρονη ἐποχή. Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ μέριμνα τῆς Ἐκ­κλησίας μας καί γιά τούς οἰκονομικῶς ἀδύνατους φοιτητές καί φοιτήτριες ἀπό τήν περιφέ­ρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, οἱ ὁποῖοι ἐπιδει­κνύουν ἔφε­ση γιά μάθηση, χορη­γώντας τους τίς ἐτήσιες ὑποτροφίες.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὡς Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώ­χου Ταμείου «Παναγία Πονολύτρια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προσέφερε 100 ὑποτρο­φίες σέ ἰσάριθμους φοιτητές καί φοιτή­τριες τῆς Μητροπολιτικῆς μας ἐπαρχίας καί εὐχήθηκε πατρικῶς πρός ὅλους ὁ περιτμηθεῖς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ νά χαρίζει ἀπό τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του σέ ὅλους πίστη, πρόοδο, ἐλπίδα καί ἀγάπη.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: