Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μᾶς ἀξιώνει μέσα στήν ἀλληλουχία τῶν ἐποχῶν καί τῶν καιρῶν, νά δρασκελίσουμε τό κατῶφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς, πρός τήν ὁποία προσβλέπουμε μέ ὄμορφες ἐλπίδες, πού λαμβάνουν ὑπόσταση ἀπό τήν πίστη μας στήν ἀγάπη καί τήν μακροθυμία τοῦ φιλανθρώπου οὐρανίου Πατέρα μας καί πολύ λιγότερο ἀπό τά ἀνθρώπινα «κατορθώματα», τά ὁποῖα ἐκτός λίγων ἐξαιρέσεων, χρόνο μέ τόν χρόνο, μᾶς γεμίζουν μέ περισσότερη ἀνασφάλεια καί φόβο.

Τήν σημερινή ἡμέρα, ὅπως ἐξάλλου καί κάθε ἡμέρα πού μᾶς χαρίζει ἡ φιλόστοργη πρόνοια τοῦ Θεοῦ, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά τήν ἀδικοῦμε στεκόμενοι στήν ἐπιφάνεια, ἐπαναλαμβάνοντας μονότονα, πιθανόν καί ἀμήχανα, κάποιες εὐχές, τίς ὁποῖες ποτέ ἴσως οὐσιαστικά δέν ἐννοήσαμε στό βάθος τους καί κυρίως δέν ἱεραρχήσαμε στήν σωστή σειρά τους ὡς λογικές καί ἔμψυχες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χρόνος μᾶς προσφέρεται ἀπό τόν ἅγιο Θεό μας ὄχι γιά νά τόν δαπανήσουμε ἄσκοπα, ζῶντες στήν ἁμαρτία, ἀλλά ὡς στάδιο πνευματικῆς ἀθλήσεως καί προετοιμασίας γιά τήν πραγματική ζωή. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ· «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφεσ. 5, 15-16).

Ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης Χριστός καλεῖ τόν ἄνθρωπο, πού ζεῖ μέσα στό χρόνο, σέ συνάντηση μαζί Του. Αὐτή ἡ συνάντηση ἔχει τά χαρακτηριστικά τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀγάπης ἀλλά καί τῆς εὐθύνης. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὅλους μας σέ μετάνοια, πού εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση ζωῆς καί σωτηρίας. Ἔτσι ὁ χρόνος ἀποκτᾶ οὐσιαστικό νόημα καί ἀξία. Σέ ὅσους ἐρωτοῦν· Πῶς θά ἐπιτευχθῆ αὐτό; ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπαντᾶ· «Ἀπὸ τώρα, λοιπόν, καί στό ἑξῆς πρέπει νά ζῆτε τήν ὑπόλοιπη ζωή σας ὄχι σύμφωνα μέ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ἀλλά σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Α’ Πέτρ. 4, 2).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σήμερα, τήν πρώτη τοῦ νέου Ἔτους 2016, πού ἔχει τά χαρακτηριστικά μιᾶς καινούργιας ἀρχῆς, καλούμεθα ὅλοι μας στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά κάνουμε μέ θάρρος καί ἐντιμότητα τόν πνευματικό μας ἀπολογισμό, νά κάνουμε μία νέα ἀρχή ὅπου χρειάζεται, νά θεραπεύσουμε τά μικρότερα ἤ μεγαλύτερα λάθη μας διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας μας ἀναβαπτιζόμενοι στά ζωηφόρα νάματα τῆς ἁγίας ὀρθοδόξου πίστεώς μας, νά ἀναθεωρήσουμε ἐμπράκτως πρακτικές, σκέψεις καί συμπεριφορές, πού μᾶς ἀδρανοποιοῦν ὡς χριστιανούς καί μᾶς εὐτελίζουν ὡς ἀνθρώπους, νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας, καί μέ τόν θεῖο φωτισμό νά ἱεραρχήσουμε πρός τό πραγματικό μας συμφέρον τίς προτεραιότητές μας σ’ αὐτήν τήν ζωή. Ζητήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοί, ἀπό ψυχῆς, κατά τήν προτροπήν τοῦ Κυρίου μας πρῶτον «τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ» (Μτθ 6, 33), μέ τήν βεβαία ἐλπίδα ὅτι καί ὅλα τά ἄλλα, τά ὁποῖα ὡς ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη, θά μᾶς χαρισθοῦν ἀφθονοπαρόχως ἀπό τήν φιλόστοργη πρόνοια τοῦ οὐρανίου Πατέρα μας.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁλοθύμως ὡς Ἐπίσκοπός σας πρός τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ νά χαρίζη ἀπό τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του σέ ὅλους σας καί κατά τήν νέα αὐτή χρονιά πού ἀνοίγεται μπροστά μας «πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν καί πᾶν δώρημα τέλειον». Στόν εὐγενή λαό μας εὔχομαι πλησμονή πίστεως καί ὑπομονῆς, στήν χειμαζομένη πατρίδα σύνεση, εὐστάθεια καί ὁμοψυχία, στόν ταραγμένο κόσμο εἰρήνη καί καταλλαγή, σέ ὅλους μας πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα
Εἰρηνικό καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2016

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: