Τρίτη 30 Μαΐου 2023 | 23:11

Νέα ενορία απέκτησε η μητρόπολη Ιταλίας στο κρατίδιο του αγίου Μαρίνου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Ἡ νεοσύστατος ἐνορία καί ὁ κεντρικός Ἱερός Ναός τῶν Ἀρχαγγέλων εἶναι ἡ λαμπροτάτη ἔπαλξις τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης εἰς τό εἰρηνικόν καί φημισμένον κρατίδιον τοῦ Ἁγίου Μαρίνου. Τό μεταναστευτικόν πρόβλημα καί ἡ ἀνεργία δέν ὑπάρχουν, ἀποτελεῖ δέ «Κράτος τάξεως καί δικαιοσύνης».

Καί εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον, ἔνθα ὑπάρχουν τέσσαρες χιλιάδες Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἐκ Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας καί Ἀλβανίας, καί τούς ὁποίους διακονεῖ ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, αὕτη ἔχει ἀποκτήσει τήν ἀγάπην καί τόν θαυμασμόν αὐτῶν, μάλιστα, χάρις εἰς τήν σοβαρότητα, τήν εὐπρέπειαν, τήν τάξιν, τήν διαθεσιμότητα καί τήν διάκρισιν, αἱ ὁποῖαι χαρακτηρίζουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, τό κῦρος αὐτῆς ἔχει ἀνέλθη εἰς μέγαν βαθμόν. Σχέδιον τῆς Μητροπόλεως εἶναι ὅπως εἰς τό μέλλον θεμελιώσῃ Μονήν, ἡ ὁποία θά εἶναι γαλήνιος τόπος προσευχῆς καί φιλοξενίας, ἀλληλεγγύης καί φιλανθρωπίας.

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπέτυχε καί εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον νά θέσῃ εἰς τούς κόλπους αὐτῆς τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἐκ τῶν ἄλλων κατά Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν στέγην καί τήν πνευματικήν φροντίδα της, καί ἑπομένως, τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μέ τάς ἐνορίας των, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν ἀναφοράν των εἰς αὐτήν καί, μάλιστα, μνημονεύεται καί πολυχρονίζεται εἰς αὐτάς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας.

Εἶναι μεγάλη χαρά καί βαθεῖα συγκίνησις νά μνημονεύεται εἰς αὐτάς τό Ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, οἱ δέ χιλιάδες Ὀρθόδοξοι ἐθνικῶς νά ἀνήκουν εἰς ἄλλα κράτη καί ἐκκλησιαστικῶς εἰς τήν ἰδίαν πνευματικήν Κανονικήν Ἀρχήν, τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ἤρχισε νά γνωρίζῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τήν προσφοράν καί τάς θυσίας αὐτῆς ὑπέρ τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν λαῶν. Πράγματι, ἡ Μητρόπολις κατώρθωσε μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων της νά ἀνταποκριθῇ κατά θαυμαστόν τρόπον εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας, ἐν σχέσει πρός τό λίαν σημαντικόν καί ζωτικόν θέμα τοῦ Κανονικοῦ δικαίου τῆς Διασπορᾶς.

Τήν ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Ποιμαντορικῆς Περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον, ἐπωφελήθη καί ἡ ἐνορία τοῦ Ρίμινι, ἔνθα εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν διηκόνησαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεραφείμ Κοράλλος (Ἰταλικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Ἀνδρέας Γρηγορᾶς (Οὐκρανικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Γεώργιος Μπαταλούτα (Ρουμανικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Δημήτριος Γούρης (Οὐκρανικῆς καταγωγῆς) καί ὁ διάκονος Δημήτριος Ζάσκος (Ρωσικῆς καταγωγῆς).

Καί εἰς τήν Ἀρχιερατικήν αὐτήν Περιφέρειαν, τοῦ Ἁγίου Μαρίνου καί Ρίμινι, ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις, παρά τήν ποικιλίαν γλωσσῶν, ἠθῶν καί ἐθίμων, ὑπάρχει, ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς, θαυμασία συμβίωσις μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί δή ἡ δημιουργικότης εἰς τήν λαμπράν ἱπποτικήν αὐτήν χώραν εἶναι τό κύριον χαρακτηριστικόν της. Τό ἀξιοσημείωτον εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Ἁγίου Μαρίνου καί Ρίμινι εἶναι ὅτι αὐτή χαρακτηρίζεται καί ὡσάν μία Λευϊτική Ἔπαλξις, ἡ ὁποία προσφέρει ἱερεῖς καί χαρίζει πνευματικά ἐπιτεύγματα. Μάλιστα, αἱ ἐνορίαι της συγκαταλέγονται μεταξύ τῶν πρώτων τῆς Μητροπόλεως εἰς ζωτικότητα, δραστηριότητα καί παρρησίαν.

Ἐπίτευγμα μεγίστης σημασίας εἶναι καί ἡ δωρεά ὑπό τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀγκῶνος τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει, παλαιᾶς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά κτισθῇ ἐξ’αρχῆς, κατά τήν Βυζαντινήν Τέχνην καί τήν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν.

Ὁ Ἅγιος Μαρίνος, ἡ ἱπποτική χώρα τῶν παλαιφάτων κάστρων καί τῶν πολεμικῶν ἐπάλξεων, ἀνταξία τῆς ἄλλης Ἰωαννικῆς τῶν Σταυροφόρων ἀριστοκρατικῆς καί πλουσιωτάτης θαλασσομάχου ναυτικῆς δυνάμεως, τῆς Ρόδου, δεσπόζει μέσα εἰς τά ἀειθαλῆ καταπράσινα αἰωνόβια δένδρα τῆς ὀνομαστῆς ὀροσειρᾶς τοῦ Ρίμινι, ἔνθα χιλιάδες τουρίσται ἐξ ὅλης τῆς Ὑφηλίου ἐπισκέπτονται τόν πανέμορφον Ἅγιον Μαρίνον, τήν χώραν «τῆς τάξεως καί τῆς δικαιοσύνης».

Πάντως, ἡ ἀναγέννησις τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι γεγονός ἀναντίρρητον, καί τό θαῦμα αὐτό τῆς Μητροπόλεως συνεχίζεται μέ ἐνθουσιασμόν καί ζῆλον, μέ ἐπίγνωσιν καί φόβον Θεοῦ, μέ νέους κατηχουμένους, ἑτοίμους πρός τό φώτισμα. Ἡ Ὀρθοδοξία λάμπει, φωτίζει καί ἐλευθερώνει καί τό Φῶς της, φῶς ἀναστάσεως, σώζει τόν ἄνθρωπον, τόν ἑνώνει μέ τόν Κύριον καί Δημιουργόν τῆς κτίσεως, καί τόν βοηθεῖ νά φθάσῃ εἰς τήν μέθεξιν μέ τόν Σωτῆρα μας Χριστόν.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ