Τό ἀπόγευμα, 4.00 μ.μ. ὥραν, τῆς 13ης /26ης Νοεμβρίου 2015, ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας μετά κλιμακίου πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Κοτζιᾶς, ὁ κ. Χρῆστος Σπρίτζος, Ὑπουργός Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, ὁ κ. Παππᾶς Νικόλαος Ὑπουργός Ἐπικρατείας, ἡ κα Γεωργιάδου Ὄλγα, Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ καί Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος καί ὁ κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, τοῦ κ. Γεννηματᾶ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τοῦ κ. Βασιλείου Κοΐνη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων.

Πρός τό τέλος τῆς προσφωνήσεώς του, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Τσίπραν τό παράσημον τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἠθικῆς ὑποστηρίξεως αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ὁ Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀπονομήν τῆς τιμητικῆς ταύτης διακρίσεως, συνεχάρη Αὐτόν διά τό ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων προωθεῖ τόν διάλογον ὡς μέσον ἐπιλύσεως τῶν φλεγόντων προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐξέφρασε δέ τήν χαράν αὐτοῦ, διότι εὑρίσκεται εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τῆς ἱστορίας αὐτῆς εἶναι μία ἱερά Βιβλική πόλις, παρά ταῦτα ὅμως λαμβάνουν χώραν εἰς αὐτήν πρωτοφανῆ φαινόμενα βίας, ἰδίᾳ κατά τόν τελευταῖον καιρόν. Τήν λύσιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν προωθεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τῆς ἀναδείξεως τοῦ διαλόγου. Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τῆς Ἑλλάδος συμπαρίσταται μέ ποικίλους τρόπους εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν. Τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ἐκάλεσε πρό μηνός Διάσκεψιν εἰς τάς Ἀθήνας μέ τήν συμμετοχήν 129 κρατῶν πρός προβολήν τῆς πολυθρησκευτικῆς καί πολυπολιτισμικῆς πλουραλιστικῆς παραδόσεως τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Εἰς τήν διάσκεψιν ταύτην συμμετέσχε προσκληθέν καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἐκφράζεται ἡ ἐκτίμησις ἡμῶν πρός τό εἰρηνευτικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν φαινόμενα βίας λαμβάνουν χώραν ἀκόμα καί εἰς αὐτήν τήν Εὐρώπην ὑπό ἀκραίων φονταμενταλιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τό ὄνομα τῆς θρησκείας διά ἰδίους σκοπούς. Θεωροῦμεν ἰδιαιτέρως σημαντικήν τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Μέσην Ἀνατολήν. Αἱ μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι ἔχουν ὡς στόχον τόν ἄνθρωπον καί διά τοῦτο πρέπει νά προτάξωμεν τήν ἀγάπην πρός τόν ἄνθρωπον ὡς τόν σύνδεσμον μεταξύ αὐτῶν. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἐκφράζει ἀμέριστον τήν συμπαράστασιν αὐτῆς πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἰδίᾳ εἰς τήν συντήρησιν καί τήν ἀνάδειξιν τῶν μνημείων, τά ὁποῖα αὐτό κατέχει καί τά ὁποῖα ὑπερασπίζει εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ. Δεσμευόμεθα νά στηρίξωμεν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων δι’ ὅλων τῶν μέσων, τά ὁποῖα ἔχει εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις.

Εἰς τήν συνάφειαν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος συνέστησε τήν καθηγήτριαν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κα Ἀντωνίαν Μοροπούλου ὡς αὐθεντίαν εἰς τήν ἐπιτελεσθεῖσαν συντήρησιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τήν ἐπιτελεσθησομένην συντήρησιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ «κτήματος καί ἀφιερώματος τῷ Χριστῷ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, 1810». Ἡ κα Μοροπούλου ἦλθεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, διά τήν παρουσίασιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς μελέτης τῆς δομικῆς καταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό κλιμακίου ἐπιστημόνων τοῦ ὁποίου αὕτη προΐσταται.

Λέγων ταῦτα ὁ Μακαριώτατος, ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Τσίπραν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό βιβλίον Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί εἰς τά λοιπά μέλη τῆς ἀποστολῆς ἐπέδωσεν Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐπισκέψεως ταύτης εἰς τό Πατριαρχεῖον, ὁ κ. Τσίπρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῶν διπλωματικῶν ἐκπροσώπων καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, κατῆλθε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα ἐνημέρωσεν αὐτόν ἐπί τόπου ἐπί τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου συντηρήσεως ἡ καθηγήτρια κα Μοροπούλου, εἰς τό Καθολικόν, εἰς τόν Γολγοθᾶν καί εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐφιλοξένησεν αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος μετά τῶν Πατέρων τοῦ Ναοῦ.

Ἐπί τούτοις ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἀνεχώρησε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ διά τήν Ἑλλάδα, ὁλοκληρώσας τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί εἰς τό Παλαιστινιακόν Κράτος.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ ΑΛΕΞΗΝ ΤΣΙΠΡΑΝ.

Ἱερουσαλήμ, 13/26 Νοεμβρίου 2015.

Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα,

Μετ᾽ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ἡ Γεραρᾶ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης ὑποδέχεται ὑμᾶς σήμερον εἰς τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Ἡ ἐπίσκεψις σας εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλά καί τό κράτος τῆς Παλαιστίνης κατά τήν τρέχουσαν ἐμπερίστατον πολιτικήν κατάστασιν, κατά τήν ὁποίαν σκληρῶς δοκιμάζονται οἱ λαοί τῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί μάλιστα οἱ ὑπό μαρτυρικόν διωγμόν τελοῦντες Χριστιανοί, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν.

Καί τοῦτο, διότι ὅλαι αἱ Χριστιανικαί Κοινότητες προσβλέπουν εἰς τήν οἰκονομικῶς καταπονουμένην Ἑλλάδα, ὡς τόν φυσικόν καί οἰκεῖον τόπον καταφυγῆς καί ἀσφαλείας αὐτῶν.

Τό γνωστόν ὡς «Ρούμ Ὁρθοντόξ» Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τοῦ ὁποίου ἡ ἱστορική, θρησκευτική καί οἰκουμενική ὑπόστασις εἶναι ἀρρήκτως συνυφασμένη μέ τό εὐσεβές γένος τῶν Ρωμαίων γενικώτερον καί βεβαίως μέ τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων εἰδικώτερον, διαδραματίζει ρόλον καθοριστικόν καί ἀναμφισβήτητον, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν διαφύλαξιν καί λειτουργίαν τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων ὡς τόπων λατρείας ἀφ᾽ ἑνός καί διατηρήσεως τοῦ ὑφισταμένου πολιτισμικοῦ διαθρησκειακοῦ καί πολιτικοῦ / διπλωματικοῦ δημογραφικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων ἀφ᾽ ἑτέρου.

Περιττόν νά εἴπωμεν, ὅτι ἡ συμβολή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν διά μέσου τῶν αἰώνων εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί συμβίωσιν τῶν διαφόρων ἐθνικοθρησκευτικῶν Κοινοτήτων, Ἀράβων καί Μουσουλμάνων, Χριστιανῶν καί Ἑβραίων συνεχίζεται μέχρι σήμερον. Καί τοῦτο διά τῆς καλλιεργείας τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας. Τά λειτουργοῦντα σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῶν ὁρίων τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, τῆς περιλαμβανομένης εἰς τό Ἰσραήλ, τά Παλαιστινιακά ἐδάφη καί τό Χασιμιτικόν βασίλειον τῆς Ἰορδανίας ἐπιτελοῦν κατ᾽ ἐξοχήν ἔργον ἁρμονικῆς συνυπάρξεως καί ἀλληλοσεβασμοῦ μεταξύ διδασκομένων καί διδασκόντων Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν ἀντιστοίχως.

Ἐπί πλέον οἱ διατηροῦντες τήν ἀμείωτον αὐτῶν ἰσχύν καί ἀξίαν ἱστορικοί δεσμοί μεταξύ τοῦ ἡμετέρου Ρωμαιορθοδόξου Πατριαρχείου καί τῶν Ἀράβων Μουσουλμάνων, οἱ θεμελιωθέντες ἐπί τῆς Συνθήκης τῆς συναφθείσης μεταξύ τῶν μεγάλων Ἐθναρχῶν ἡγετῶν Omar Ibn Khatab καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου (638 μ. Χ.), ἐνεθάρρυναν ἡμᾶς εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Ἰορδανίας ἵδρυσιν Γραφείου συμπαραστάσεως ἠθικῆς τε καί ὑλικῆς πρός τούς ἐκτοπισθέντας ἐκ τῶν πατρικῶν αὐτῶν ἑστιῶν, Ἰρακινούς καί Συρίους συνανθρώπους ἡμῶν, τούς διαμένοντας εἰς προσφυγικούς καταυλισμούς εἰς Ἰορδανίαν.

Τό Πατριαρχικόν τοῦτο ἵδρυμα εἶναι ἕτοιμον διά κάθε εἴδους συνεργασίαν μετά τοῦ σεβαστοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον ἀνέλαβε προσφάτως κατά τήν εἰς Ἀθήνας συγκληθεῖσαν Διεθνῆ Διαθρησκειακήν Σύσκεψιν, τήν πρωτοβουλίαν συστάσεως «Παρατηρητηρίου»- Observatory τῶν διαδραματιζομένων εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Εὐγνώμονες ὄντες πρός τήν σεβαστήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί τό Ἀραβόφωνον ἡμῶν ποίμνιον, ἔχει ἀναλάβει τήν ἀναστήλωσιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί δή τοῦ κεφαλαίου τούτων, δηλονότι τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, καί συγκεκριμένως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐθεωρήσαμεν πρέπον, ὅπως ἀπονείμωμεν εἰς τήν ἡμετέραν Ἐξοχότητα τήν τιμητικήν διάκρισιν τῶν διασήμων τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου. Τοῦτο δέ πρός ἐνίσχυσιν τῆς Κυβερνητικῆς εὐθύνης, τήν ὁποίαν ἔχει ἀναθέσει εἰς ὑμᾶς ὁ Ἑλληνικός λαός.

Καλῶς ἤλθατε καί καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν εἰρηνευτικήν σας ταύτην ἀποστολήν.

+Ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info