Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 22:26

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά σε παραπλανητικό δημοσίευμα για την Μεγάλη Σύνοδο

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων ἀνακριβῶν, ψευδῶν καί παραπλανητικῶν δημοσιευμάτων εἰς τό Διαδίκτυον ἐν σχέσει πρός τάς ἐργασίας τῆς ἐν Chambésy τῆς Γενεύης συνελθούσης Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς πρός ἀναθεώρησιν καί ἐπιμέλειαν τῶν Κειμένων τῆς μελλούσης νά συνέλθῃ, σύν Θεῷ, Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης ἐζήτησε διά τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τόν διαχειριστήν τῆς ἱστοσελίδος «Romfea.gr», ὅπως, πρός ἀποφυγήν τῶν δι᾿ αὐτόν συνεπειῶν τοῦ Νόμου:

α) Ἀπαλείψῃ διά παντός ἀπό τήν ἱστοσελίδα του τόσον τά σχετικά πρός τό ὡς ἄνω θέμα ἀνακριβῆ δημοσιεύματα τῆς 1ης Ἀπριλίου 2015, ὅσον καί τά συναφῆ πρός αὐτά ἐπώνυμα καί ψευδώνυμα ἄρθρα καί σχόλια, διά τῶν ὁποίων θίγεται καί δυσφημεῖται τόσον τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς ὅσον καί προσωπικῶς ὁ Πρόεδρος καί ἄλλα μέλη αὐτῆς.

β) Πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας δημοσιεύσῃ ἀμέσως χωρίς περικοπάς καί ὑπό τούς ἰδίους ὅρους, ὑπό τούς ὁποίους ἀνήρτησεν εἰς τήν ἱστοσελίδα του τά ὡς ἄνω δημοσιεύματα, τήν κατωτέρω Δήλωσιν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς.Ἡ Δήλωσις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου ἔχει ὡς ἑξῆς:

« ΔΗΛΩΣΗ

Εξ αφορμής των ανακριβών δημοσιευμάτων στην ιστοσελίδα σας της 1ης Απριλίου 2015 (ώρα 13:32), σχετικών με τις εργασίες της υπό την προεδρία μου Ειδικής Διορθοδόξου Επιτροπής για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και των επωνύμων και ψευδωνύμων άρθρων και σχολίων, τα οποία παρέμειναν επί μακρόν αναρτημένα στο ιστολόγιό σας, προκαλώντας δυσφήμηση του προσώπου μου και άλλων μελών της ως άνω Επιτροπής και ηθικήν βλάβην του έργου της, σας καλώ προς αποκατάσταση της αληθείας να δημοσιεύσετε αμέσως και διά παντός στο ιστολόγιό σας, καθώς και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στο προηγούμενο δημοσίευμά σας, ότι:

1. Είναι όλως ανακριβές και παραπλανητικό το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα σας ως δήθεν «είδηση που ήθελε την προπαρασκευαστική επιτροπή στην προηγούμενη συνεδρία της να ζητά την κατάθεση τροπολογίας με την οποία η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα εκφράζει την αλληλεγγύη της στις “σεξουαλικές μειονότητες”». Όχι μόνο καμμιά τέτοια απόφαση της υπό την προεδρίαν μου Ειδικής Επιτροπής δεν υπήρξεν αλλά και κανένα απολύτως από τα μέλη της Επιτροπής δε προέβη σε υποστήριξη, άμεση ή έμμεση, του τρόπου ζωής των “μειονοτήτων” αυτών. Η μη άσκηση βίας κατά των αμαρτανόντων απορρέει από την Ευαγγελική αρχή της αγάπης προς κάθε αμαρτωλόν (βλ. μεταξύ πολλών άλλων την περίπτωση του λιθοβολισμού της μοιχαλίδος. Ιωαν. 8,3-11) και από κανένα απολύτως μέλος της Επιτροπής δεν συνδέθηκε με έγκριση ή αποδοχή του τρόπου ζωής των, όπως κακόβουλα εμφανίζεται το θέμα σε άρθρα και σχόλια που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας. Επί του όλου περί ου ο λόγος θέματος τοποθετήθηκε, άλλωστε, με κάθε αυθεντία η ίδια η Επιτροπή με το επίσημο κοινό Ανακοινωθέν της 2ας Απριλίου 2015, το οποίο σας καλώ να δημοσιεύσετε με τα ονόματα των εκπροσώπων των Εκκλησιών που το υπέγραψαν, ως ακολούθως:

Ἡ Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή, ἡ συγκροτηθεῖσα κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Μάρτιον τοῦ 2014, προκειμένου κατ᾿ ἐντολήν αὐτῆς νά ἀναθεωρήσῃ τά συνταχθέντα καί ἐγκριθέντα κείμενα ὑπό τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως (Γενεύη 1986) καί προσέτι νά ἐπιμεληθῇ τῶν κειμένων ὑπό τῆς Β’ Προσυνοδικῆς (Γενεύη 1982), ὡλοκλήρωσεν εἰς τρεῖς συνεχεῖς συνελεύσεις (29 Σεπτ. – 4 Ὀκτ. 2014, 16-21 Φεβρ. καί 29 Μαρτ. – 3 Ἀπρ. 2015) εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔργον αὐτῆς. Οὕτω, τά ἀναθεωρηθέντα καί τά τυχόντα ἐπιμελείας κείμενα εἶναι ἕτοιμα διά τά περαιτέρω.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς διηξήχθησαν ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.

Ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς πληροφοροῦν ὑπευθύνως ὅτι ὅσα ἐδημοσιεύθησαν περί δῆθεν ἀποδοχῆς θέσεων ἀντιθέτων πρός τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως ἀνακριβῆ καί ἀνυπόστατα.
† Ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης, Πρόεδρος (Οἰκουμενικό Πατριαρχείο)
† Ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος (Πατριαρχείο Ἀλεξανδρείας)
† Ὁ Ἀρκαδίας Βασίλειος (Πατριαρχείο Ἀντιοχείας)
† Ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος (Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων)
† Ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων (Πατριαρχείο Μόσχας)
† Ὁ Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος (Πατριαρχείο Σερβίας)
† Ὁ Τιργοβιστίου Νήφων (Πατριαρχείο Ρουμανίας)
† Ὁ Βάρνης Ἰωάννης (Πατριαρχείο Βουλγαρίας)
† Ὁ Γκόρι καί Ἀτένι Ἀνδρέας (Πατριαρχείο Γεωργίας)
† Ὁ Πάφου Γεώργιος (Ἐκκλησία Κύπρου)
† Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος (Ἐκκλησία Ἑλλάδος)
† Ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος (Ἐκκλησία Πολωνίας)
† Ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης (Ἐκκλησία Ἀλβανίας)
† Ὁ Μιχαλουπόλεως Γεώργιος (Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας)
† Ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας, Γραμματεύς ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

2. Είναι ανακριβής και παραπλανητικός ο τίτλος στο ίδιο δημοσίευμα της ιστοσελίδας σας «Περγάμου Ιωάννης: “Σταματήστε τις διαρροές στα ΜΜΕ” », καθώς και η πρόταση εντός του κειμένου «Ο μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης ζήτησε κατά τη διάρκεια της Γ΄συνεδρίας της επιτροπής στο Σαμπεζύ της Γενεύης από όλα τα μέλη της, να μη μιλούν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα όσα θέματα τίθενται επί τάπητος». Το ακριβές είναι ότι ο προεδρεύων της Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη της να μη προβαίνουν σε διαρροές ανακριβών πληροφοριών. Συναφώς υπενθυμίζεται το αυτονόητον, ότι τις εκάστοτε θέσεις κάθε παρομοίου σώματος εκφράζουν αυθεντικώς και επακριβώς μόνον ο Πρόεδρος και τα επίσημα κοινά Ανακοινωθέντα των μελών του, στη δε προκειμένη περίπτωση, κατά την πανορθοδόξως αποφασισθείσα και επί δεκαετίες κρατούσα πρακτική, τα Κείμενα των αποφάσεων κοινοποιούνται μόνον αφού τύχουν της δεούσης επεξεργασίας και εγκρίσεως από την αρμόδια Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη.

3. Κατόπιν τούτων σας καλώ να απαλείψετε διά παντός από την ιστοσελίδα σας όλα τα επώνυμα και ψευδώνυμα σχόλια, τα οποία επί τη βάσει των ανωτέρω ανακριβών πληροφοριών αναρτήθηκαν σε αυτήν και τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπό μου ή στο έργο της υπό την προεδρία μου Επιτροπής κατά τρόπο προσβλητικό και δυσφημιστικό.

4. Τέλος, ζητώ να απέχετε στο μέλλον από κάθε παρόμοια συμπεριφορά η οποία προκαλεί ηθική βλάβη στο έργο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και σε όσους έχουν επωμισθεί την ευθύνη της προετοιμασίας της.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ