Τὴν μνήμην τοῦ κατὰ τὴν παράδοσιν ἐκ τῶν πρώτων Ἐπισκόπων τῆς Σμύρνης, Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου θὰ τιμήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας, δι’ ἰδιαιτέρων φέτος ἐκδηλώσεων, κατὰ τὸ τριήμερον 21-23 Φεβρουαρίου.

Ὡς γνωστόν, τὴν ἱερὰν αὐτοῦ μορφὴν τιμᾷ ὁλόκληρος ὁ Χριστιανικὸς κόσμος, καθὼς ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, συνέβαλε καθοριστικῶς εἰς τὴν στερέωσιν τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ἠσχολήθη μετὰ σημαντικῶν διὰ τοὺς Χριστιανοὺς ζητημάτων, εἶναι δὲ ἰδιαιτέρως γνωστὴ ἡ στενὴ πνευματικὴ αὐτοῦ σχέσις πρὸς τὸν Ἅγιον Ἰγνάτιον, Ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας.

Οἱ ἐκδηλώσεις περιλαμβάνουν τὴν διεξαγωγὴν Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα: «Ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης. Γραμματεία-Ἱστορία-Τέχνη», τὸ ὁποῖον συνδιοργανοῦται ὑπὸ τοῦ Τομέως Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου Ρωμαίηκου Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης. Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου εἶναι ὁ Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ.

Ἰδιαιτέρως συμβολικὴ εἶναι ἡ παρουσία εἰς τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος, ἀποδεχθεὶς πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Βαρθολομαίου, θὰ προστῇ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου εἰς Μπασμανὲ Σμύρνης, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Μητροπολίτου Σμύρνης καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου, Βοηθοῦ παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ Πισιδίας.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info

Ετικέτες: