Σάββατο 13 Απριλίου 2024 | 4:08

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο μητροπολίτης Δράμας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Τήν Τρίτην, 3ην / 16ην Ἰουνίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ἀπόγονος γονέων καταγομένων ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ Πόντου, ἡγούμενος 50μελοῦς ὁμάδος ἱερέων καί λαϊκῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Μητροπολίτην Παῦλον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐγκαρδίως ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μητροπολίτης Δράμας ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ καί πάλιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ, ἀνακαινιζομένην εἰς τόν Ναόν, τά κτίρια τῆς Μονῆς καί αὐξανομένην εἰς ἔμψυχον ὑλικόν.

Ἀνταπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν Μητροπολίτην Παῦλον ὡς διακεκριμένον Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θεωρούμενον ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν ὡς Ἁγιοταφίτην, λόγῳ τοῦ ζωηροῦ καί ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, διά τῶν προσκυνηματικῶν θεωριῶν αὐτοῦ, διά τῶν δωρεῶν διά τά Πανάγια Προσκυνήματα, ἰδίᾳ τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ δεχθέντος τόν Σταυρωθέντα καί Ταφέντα καί Ἀναστάντα Κύριον, τόν σῴσαντα τό ἀνθρώπινον γένος διά τοῦ σταυρικοῦ αἵματος Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἁγιότητος τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἐκ τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζονται οἱ κάτοικοι καί οἱ ἐπισκέπται αὐτῆς.

Διά τό ἔργον αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον τό παράσημον τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Συγκεκινημένος, ὁ Σεβασμιώτατος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν σημαντικήν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν, τῆς ὁποίας ὡς εἶπεν, εἶναι ὀλίγον ἄξιος καί ηὐχήθη εἰς Αὐτόν ἔτη πολλά, ὑγιεινά, μακροημέρευσιν, διά βίου Πατριαρχίαν καί ὁ Θεός νά ἀξιώνῃ ὅλους τούς προσκυνητάς καί ἐπισκέπτας τῆς Ἁγίας Γῆς, νά βιώνουν τήν θεωρίαν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ διά τῶν μαρτυρίων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Ἱστορίας τῶν Ἁγίων Τόπων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ