του Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιου Γιαννόπουλου για το Orthodoxia.Info

Μὲ τὴν παροῦσα ἑορτὴ ἀνοίγεται μέσα στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος τὸ σπουδαιότερο κεφάλαιο τῆς σωτηρίας μας.

Τὸ πρῶτο κεφάλαιο ἦταν τὸ κεφάλαιο τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὸ Θεό.

Τὸ σημερινό κεφάλαιο εἶναι τὸ κεφάλαιο τῆς Σωτηρίας μας, τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἐπανόδου του στὴν προπτωτική κατάσταση.

Γιὰ ποιὸν λόγο, χρειάστηκε νὰ γίνη ἄνθρωπος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ὄχι κάποιο ἀπὸ τὰ ἄλλα Πρόσωπα; Γιατὶ δὲν σαρκώθηκε οὔτε ὁ Πατὴρ, οὔτε καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα;

Πρῶτον: Γίνεται Υἱὸς, διότι εἶναι Υἱός.

Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει τὸ δικό του γνώρισμα, τὸ Προσωπικό του γνώρισμα.

Ὁ Υἱὸς εἶναι Υἱὸς , διότι αὐτὸ τὸ προσωπικὸ γνώρισμα ἔχει, καὶ δὲν εἶναι Πατήρ.

Τὸ προσωπικὸ γνώρισμα σὲ καθένα ἀπὸ τὰ Τρία Πρόσωπα δὲν μεταβάλλεται, οὔτε ἀλλάζει.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ παραμείνη τὸ προσωπικὸ γνώρισμα ἀμετάβλητο, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἐνανθρώπιση καὶ νὰ γίνη γνωστὸς στοὺς ἀνθρώπους.

Δεύτερον: Γίνεται Υἱὸς, διότι εἶναι ὁ ἴδιος Δημιουργός.

Ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἔργο τοῦ Υἱοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Δημιουργός.

Ὁ Δημιουργὸς λοιπὸν, ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο «κατ΄ εἰκόνα» –σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα του – «καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν» –μὲ τὴν δυνατότητα νὰ μοιάση μὲ τὸν Θεό στὴν ἀρετή.

Ἐξ αἰτίας, ὅμως τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία ἀμαυρώθηκε, μαύρισε, λερώθηκε τὸ «κατ΄ εἰκόνα» καὶ ὁ ἄνθρωπος στερήθηκε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό.

Ἔγινε, λοιπόν, ἄνθρωπος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ χαρίσῃ ξανὰ καὶ πάλι καθαρὸ, ἀνακαινισμένο, ἀναδημιουργημένο στὸν ἄνθρωπο αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖο τὸν δημιούργησε.

Τὸ «κατ΄ εἰκόνα» καὶ τὸ «καθ΄ ὁμοίωσιν», δηλαδή.

Τρίτον: Γίνεται Υἱὸς Ἀνθρώπου γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήση στὸν Πατέρα.

Ὑπήκουσε πρῶτος στὸν Πατέρα σὲ ὅλα, ἀφοῦ: «ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ».

Γιὰ νὰ ὁδηγήση τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς στὸν Πατέρα τῶν Φώτων, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχεται: «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ κάθε τέλειο δώρημα».

Τέταρτον:
Ἔγινε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου καὶ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου γιὰ νὰ δώση τὴν δυνατότητα καὶ σὲ μᾶς νὰ λάβουμε τὸ χάρισμα τῆς υἱοθεσίας, αὐτὸ δηλαδή, ποὺ λαμβάνουμε ἀρχικὰ μὲ τὸ βάπτισμα, τὰ μυστήρια καὶ τὸ ἀνανεώνουμε μὲ τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας.

Μὲ τὴν ἐνανθρώπισή Του ἔκανε τὸν ἄνθρωπο Υἱό τοῦ Θεοῦ. Καὶ συνεπῶς ἐξ αἰτίας Του γινόμαστε κι ἐμεῖς ἀληθινοί Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ.

Πόση εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὴν Θεοτόκο, ποὺ δέχθηκε νὰ γίνη ἐκείνη ὄργανο γιὰ τὴν σωτηρία μας.

Ἀλλὰ καὶ πόση εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὸν Πανάγαθο Θεό, ποὺ κατὰ τὴν σημερινὴ ἑορτὴ σαρκώνεται «ἐκ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας» γιὰ νὰ προσφέρει στὸν καθένα μας τὸ ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου.

Σαρκώνεται γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάση, ὡς πρότυπο, ὄχι τὸ μοντέλο τοῦ Χόμο Σάπιενς, οὔτε τοῦ Χόμο Οἰκονόμικους, οὔτε τοῦ Ἐπιστημονικοῦ ἀνθρώπυο, οὔτε τοῦ Πολιτικοῦ ἀνθρώπου κ.λ.π. κ.λ.π.

Σαρκώνεται γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάση τὸν ἄνθρωπο, ποὺ θεώνεται, ὁ ὁποῖος ἄν θεωθῆ, τότε μπορεῖ νά γίνη καὶ ὁ σωστὸς ἐπιστήμονας καὶ ὁ σωστὸς πολιτικός καὶ ὁ σωστός συνάνθρωπος καὶ ὁ ὁποιοδήποτε ἄλλος ὑγιής ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖο ἔχει ἀνάγκη ἡ σύγχρονη κοινωνία μας.

Ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος είναι ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: