Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης / 22ας Σεπτεμβρίου 2017, κατέπεσαν τεμάχια ἀσβεστοκονιάματος ἐκ τῆς ὀροφῆς εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Αἰθιόπων, τό εὑρισκόμενον δεξιά τῷ εἰσερχομένῳ πρό τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἀποτελεῖ χῶρον λατρείας τῶν Αἰθιόπων καί ἐν ταυτῷ διάβασιν πρός τό μοναστήριον αὐτῶν καί τῶν Κοπτῶν, μετά τῶν ὁποίων εὑρίσκονται εἰς μακροχρόνιον διαφοράν, τήν ὁποίαν προσφάτως τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἐξεδήλωσεν ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον, ὅπως ἐπιλύσῃ.

Ἅμα τῇ λήψει τῆς πληροφορίας, κατῆλθεν ἐπί τόπου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τῶν Ναϊτῶν Πατέρων, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικήτα τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί ἐπεθεώρησεν ἐπί τόπου τήν προκληθεῖσαν φθοράν, λόγῳ ὀπῆς τῆς στέγης καί τήν ἐπί τῆς γῆς πτῶσιν τοῦ ἀσβεστοκονιάματος, ἐκ τοῦ ὁποίου οὐδεμία ὑπῆρξε βλάβη εἰς ἀνθρωπίνας ζωάς.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν συνάντησις καί συζήτησις εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν ἤδη παρόντων ἀρχιτέκτονος τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων κ. Χάϊμ Σμουέλη καί ἐλήφθη ἀπόφασις, ὅπως παύσῃ πάραυτα πρός τό παρόν ἡ λειτουργία τοῦ παρεκκλησίου καί πᾶσα ἐργασία εἰς τήν ἄνωθεν τοῦ παρεκκλησίου τούτου Ἱεράν Μονήν Ἀβραάμ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου δι᾽ ἀποφυγήν οἱουδήποτε κινδύνου, ἀκολούθως δέ ἐν τῇ ἁρμονικῇ συνεργασίᾳ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Δημαρχίας καί τῆς Ἀστυνομίας Ἱεροσολύμων, οὐδόλως δέ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, γίνωσιν αἱ ἀπαραίτητοι ἐργασίαι ἐπιδιορθώσεως τῆς ζημίας πρός ἀπρόσκοπτον καί ἀκίνδυνον συνέχισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τάξεως συμφώνως τῷ προσκυνηματικῷ καθεστῶτι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info