Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 | 12:10

Πανηγυρική λιτανεία της Αναστάσεως στο Ρέθυμνο

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Με α­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ε­φέ­τος η Πα­νη­γυ­ρι­κή Λι­τα­νεί­α της Α­να­στά­σε­ως και ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, την Κυ­ρι­α­κή του Πά­σχα 1η Μα­ΐ­ου 2016.

Η Ε­ναρ­κτή­ρι­α Α­να­στά­σι­μη Α­κο­λου­θί­α τε­λέ­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Κυ­ρί­ας των Αγ­γέ­λων της πα­λαι­άς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, α­πό ό­που ξε­κί­νη­σε η λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή, η ο­ποί­α δι­α των ο­δών Α­ραμ­πατ­ζό­γλου, Πα­λαι­ο­λό­γου και Αρ­κα­δί­ου, και υ­πό τους ή­χους της Δη­μο­τι­κής Φι­λαρ­μο­νι­κής, κα­τέ­λη­ξε στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου.

Ε­κεί έ­λα­βε χώ­ρα ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης, κα­τά τον ο­ποί­ο χο­ρο­στά­τη­σε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νος α­πό Ι­ε­ρείς της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και τον Παν. Αρ­χιμ. Πορ­φύ­ρι­ο Α­ου­άντ, Η­γού­με­νο της Ι­ε­ράς Μο­νής Χα­λέ­πας Μυ­λο­πο­τά­μου. Σύμ­φω­να με το Τυ­πι­κό της η­μέ­ρας αυ­τής, το εκ­κλη­σί­α­σμα κα­τά τα Κε­κρα­γά­ρι­α του Ε­σπε­ρι­νού θυ­μί­α­σε ο ί­δι­ος ο Ε­πί­σκο­πός μας κ. Ευ­γέ­νι­ος. Το Ευ­αγ­γέ­λι­ο του Ε­σπε­ρι­νού α­πέ­δω­σαν σε δι­ά­φο­ρες γλώσ­σες και έ­ψαλ­λαν σε η­ρω­ι­κό ε­ξά­με­τρο στην ο­μη­ρι­κή δι­ά­λε­κτο Ι­ε­ρείς της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.

Με­τά το πέ­ρας του Ε­σπε­ρι­νού ο Ε­πί­σκο­πός μας, οι Ι­ε­ρείς και οι πι­στοί κα­τευ­θύν­θη­καν στο πα­ρα­κεί­με­νο Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Μέ­γα­ρο, ο­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η ευ­λό­γη­ση των πα­σχα­λι­νών ω­ών και η δι­α­νο­μή τους στους πι­στούς.

Στις α­να­στά­σι­μες αυ­τές τε­λε­τές πα­ρέ­στη­σαν ο Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης και εκ­πρό­σω­ποι αρ­χών και φο­ρέ­ων της πό­λε­ως.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ