Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022 | 7:51

Ο Ρωσίας Κύριλλος για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ORTHODOXTV.GR

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας Πατριάρχης Κύριλλος απέστειλε το ακόλουθο συγχαρητήριο γράμμα στον εορτάζοντα σήμερα τα ονομαστήριά Του Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ
Παναγιώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Θεοῦ,

Φιλαδέλφως προσαγορεύω τὴν Ὑμετέραν Ἁγιοσύνην, συγχαίρων Αὐτῇ ἐπὶ τῇ ἡμέρᾳ μνήμης τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ.

Σχεδὸν επί µίαν εἰκοσιπενταετίαν σύμπασα ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετά τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς τιμᾷ τὴν ἡμέραν ταύτην τῶν Ὑμετέρων ὀνομαστηρίων, δοξάζουσα τὸν θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ Θεὸν διὰ τὴν ἄοκνον καὶ ἀνεξιχνίαστον προνοιακὴν μέριμναν διὰ τὸν λαὸν Αὐτοῦ καὶ ὅλον τὸν κόσμον. Ἐφόσον λόγῳ ἀκαταλύτου ἑνότητος τῶν Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἡ χαρὰ τοῦ ἑνὸς μέλους εἶναι, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, καὶ κοινή χαρὰ ὄλων τῶν λοιπῶν (πρβ. Ἀ’ Κορ. 12.26), νῦν οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἄπαντες ἑνώνουν τὰς φωνὰς αὐτῶν εἰς προσευχὴν ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἡ ἀγάπη ἥτο αὐτή ἡ ὁποία πρὸ πενταετίας κίνησε τὰς καρδίας ἡμῶν καὶ ἐκαθιερώθη ἕν ὡραῖον ἔθιμον ἀνταλλαγῆς ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρωσσίας πρὸς συμμετοχὴν εἰς τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν ὀνομαστηρίων τῶν Προκαθημένων αὐτῶν.

Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος τακτικότερες ἔγιναν πλέον καὶ οἱ συναντήσεις τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐν τῇ πορείᾳ προπαρασκευῆς τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου ἀνακυπτομένων θεμάτων. Ἐλπίζω εἰς τὴν ὑπὸ τὴν πεπνυμένην συμμετοχὴν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἐν πνεύματι ἑνότητος καὶ φιλαδελφίας, κοινῆς μαρτυρίας καὶ προθυμίας ἀλλήλων τα βάρη βαστάζειν (πρβ. Γαλ. 6.2), περαιτέρω σύσφιγξιν τόσον τῶν μεταξύ τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν διμερῶν σχέσεων, ὅσον καὶ τῆς πανορθοδόξου συνεργασίας.

Διὰ τοῦ ἐκπροσώπου μου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναρο-Φομίνσκ κ. Ἰωάννου κοινωνὸς γινόμενος τῆς πανηγυρικῆς ταύτης ἡμέρας, προσευχόμενος εὔχομαι, διά πρεσβειῶν τοῦ οὐρανίου Ὑμῶν Προστάτου καὶ εὐχέτου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας, ὁ Θεὸς νά ἐνδυναμώνει πάντοτε τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεύμα Παράκλητος νά καθοδηγεῖ Ὑμᾶς.

Μετά τῆς ἀδελφικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ.

+ ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν
Κύριλλος

ΠΗΓΗ: fanarion.blogspot.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ