Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 | 23:57

Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ Επείγει όσο ποτέ η πορεία προς την ενότητα δήλωσε ο Πατριάρχης

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ORTHODOXTV.GR

Ξεχωριστές στιγμές έζησε σήμερα το Φανάρι κατά την πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στο ναό του αγίου Γεωργίου Κωνσταντινουπόλεως, παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου, αλλά κι αμέσως μετά με την υπογραφή κοινής διακήρυξης μεταξύ των δύο προκαθημένων.

Με λαμπρότητα και υψηλούς προσκεκλημένους τελέστηκε η θεία λειτουργία στο Φανάρι για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εκτός από τον Ποντίφικα και τη συνοδεία του, παρόντες ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, επίσκοποι του Πατριαρχείου, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος στην Κωνσταντινούπολη, του επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, μεταξύ αυτών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Αμανατίδης.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρός της και υπουργός εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τα αισθήματα αμοιβαίας εκτίμησης κι αγάπης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου εκφράσθηκαν με τους θερμούς εναγκαλισμούς και τους ασπασμούς που αντάλλαξαν αρκετές φορές κατά τη θεία λειτουργία οι δύο προκαθήμενοι αλλά και με τα εγκωμιαστικά λόγια εκατέρωθεν.

«Ἐν ἀγάπῃ βαθείᾳ καί τιμῇ πολλῇ ἐναγκαλιζόμεθα Ὑμᾶς ἀπευθύνοντες Ὑμῖν ἐγκάρδιον τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης», είπε ο κ. Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Ποντίφικα.

«ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Ο κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του ενώπιον του Πάπα Φραγκίσκου κατά τη διάρκεια της σημερινής πατριαρχικής θείας λειτουργίας, εξήρε το πρόσωπο και το έργο του Ποντίφικα κι έδωσε έμφαση στην κοινή ευθύνη των δύο προκαθημένων για την ενότητα μεταξύ των χριστιανών.

«Καθ᾿ ὅν χρόνον ἡμεῖς ἀσχολούμεθα περί τάς ἡμετέρας ἀντιλογίας, ὁ κόσμος βιώνει τόν φόβον τῆς ἐπιβιώσεως, τήν ἀγωνίαν τοῦ αὔριον. Πολλοί ἐναποθέτουν σήμερον τάς ἐλπίδας των εἰς τήν ἐπιστήμην. Άλλοι εἰς τήν πολιτικήν. Έτεροι εἰς τήν τεχνολογίαν. Ἀλλ᾿ οὐδέν ἐξ αὐτῶν δύναται νά ἐγγυηθῇ τό μέλλον, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν ἐνστερνισθῇ τό κήρυγμα τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης, τό κήρυγμα τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, ἀκόμη καί τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρώτου διδάξαντος καί βιώσαντος τό κήρυγμα τοῦτο, ὀφείλει πρῶτον νά τό ἐφαρμόσῃ εἰς ἑαυτήν. Ἰδού διατί ἐπείγει ὅσον ποτέ ἄλλοτε ἡ πορεία πρός τήν ἐνότητα ὅσων ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Εἰρηνοποιοῦ. Ἰδού διατί ἡ εὐθύνη ἡμῶν τῶν χριστιανῶν εἶναι μεγίστη ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Ἱστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος.

Ως προς την ευθύνη αυτή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ειδική μνεία στην μεγάλη σύνοδο των Ορθοδόξων που θα πραγματοποιηθεί το 2016 στην οποία, λόγω του σχίσματος, δεν συμμετέχουν οι καθολικοί.

«Ἐν τῇ εὐθύνῃ ταύτῃ ἐργαζόμεθα ἤδη ἐπισταμένως διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις ἀπεφασίσθη ὃπως συγκληθῇ ἐντός τοῦ ἔτους 2016. Ἢδη αἱ ἁρμόδιαι ἐπιτροπαί ἐργάζονται πυρετωδῶς πρός προετοιμασίαν τοῦ μεγάλου τούτου γεγονότος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπέρ τῆς εὐοδόσεως τοῦ ὁποίου ἐκζητοῦμεν καί τάς Ὑμετέρας προσευχάς. Ἀτυχῶς, ἡ ἀπό χιλίων ἐτῶν διακοπεῖσα εὐχαριστιακή κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν δέν ἐπιτρέπει εἰσέτι τήν συγκρότησιν κοινῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀς εὐχηθῶμεν ὅπως, ἀποκαθισταμένης τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ αὐτῶν, μή βραδύνῃ νά ἀνατείλῃ καί ἡ μεγάλη αὕτη ἡμέρα καί ἐπιφανής», είπε ο κ. Βαρθολομαίος.

«ΑΣ ΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Δεν παρέλειψε, ακόμη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος να αναφερθεί στους διωγμούς και τα μαρτύρια που βιώνουν σήμερα οι χριστιανοί σε ορισμένες χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης από τους δύο Προκαθημένους.

«Τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἡ ἱστορική συγκυρία ὀρθώνει σήμερον πρό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἐπιτάσσουν εἰς ἡμᾶς τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐνδοστρεφείας καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν δι᾿ ὅσον τό δυνατόν στενοτέρας συνεργασίας. Δέν ἒχομεν πλέον τήν πολυτέλειαν τῆς μεμονωμένης δράσεως. Οἱ σύγχρονοι διῶκται τῶν Χριστιανῶν δέν ἐρωτοῦν εἰς ποίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνήκουν τά θύματά των. Ἡ ἑνότης, περί τῆς ὁποίας ἡμεῖς πολυπραγμονοῦμεν, πραγματοποιεῖται ἤδη εἴς τινας περιοχάς, ἀτυχῶς, διά τοῦ μαρτυρίου. Ἄς τείνωμεν ἀπό κοινοῦ τήν χεῖρα εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, τήν χεῖρα τοῦ μόνου δυναμένου νά τόν σώσῃ διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος τονίζοντας την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Βατικανού.

Τέλος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μέχρι τώρα καλών σχέσεων μεταξύ των δύο Προκαθημένων, επεσήμανε την αναγκαιότητα της συνέχισής της.

«Τό χρέος ἡμῶν δέν ἐξαντλεῖται εἰς τό παρελθόν, ἀλλ΄ ἐπεκτείνεται κυρίως, μάλιστα δέ εἰς τάς ἡμέρας μας, εἰς τό μέλλον. Εἰς τί ὠφελεῖ ἡ καύχησις ἡμῶν δι᾿ ὅσα παρελάβομεν, ἐάν ταῦτα δέν μεταφράζωνται εἰς ζωήν διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον τοῦ σήμερον καί τοῦ αὔριον; Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει διά τόν κόσμον καί τόν ἄνθρωπον, καί ὄχι διά τόν ἐαυτόν της», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος.

«ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΘΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ»

Στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι δύο προκαθήμενοι αμέσως μετά την πατριαρχική θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επισημαίνουν την πρόθεσή τους για αγαστή συνεργασία και στο μέλλον καθώς και για συνέχιση του μεταξύ τους θεολογικού διαλόγου.

«Προτιθέμεθα νά στηρίξωμεν τόν θεολογικόν διάλογον, ὁ ὁποῖος ἤρχισεν ἀκριβῶς πρό τριάκοντα πέντε ἐτῶν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’ ἐδῶ εἰς τό Φανάριον, καί ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται κατ’ αὐτάς μέ τά πλέον δύσκολα ζητήματα, τά ὁποῖα ἐσημάδευσαν τήν ἱστορίαν τῶν διαιρέσεών μας καί ἀπαιτοῦν προσεκτικήν καί λεπτομερῆ μελέτην. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς διαπύρου προσευχῆς μας ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ζητοῦντες ἀπό τούς πιστούς μας νά ἑνώσουν τάς προσευχάς των μέ τάς ἰδικάς μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η κοινή δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου.

Επίσης, οι δύο προκαθήμενοι κάνουν ειδική αναφορά σε όσα βιώνουν οι χριστιανοί στην Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την επιθυμία τους για την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή.

«Ἐκφράζομεν τήν κοινήν ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τήν τρέχουσαν κατάστασιν εἰς τό Ἰράκ, τήν Συρίαν καί ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν. Εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας διά εἰρήνην καί σταθερότητα καί εἰς τήν θέλησιν νά προωθήσωμεν τήν ὑπέρβασιν τῶν συγκρούσεων διά τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς», δηλώνουν από κοινού ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Δεν παραλείπουν, οι δύο προκαθήμενοι, να καλέσουν και άλλους θρησκευτικούς ηγέτες για την επίτευξη κοινού διαλόγου με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης.

«Ως Χριστιανοί Ἡγέται, καλοῦμεν ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτας νά ἐπιδιώξουν καί ἐνισχύσουν τόν διαθρησκειακόν διάλογον καί νά καταβάλουν κάθε προσπάθειαν διά τήν οἰκοδόμησιν ἑνός πολιτισμοῦ εἰρήνης καί ἀλληλεγγύης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν», επισημαίνουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ποντίφικας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ