Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 20:45

Ο άγιος Γεώργιος των Ελλήνων στη Βενετία

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων ἐν Βενετίᾳ, σήμερον καί Μητροπολιτικός Ναός, ὅπως κατ’ ἐκείνους τούς παλαιούς χρόνους, ὑπῆρξε μία ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων πολιτιστικῶν καί πνευματικῶν ἐπάλξεων, ἡ ὁποία συνέδραμε πεφωτισμένα εἰς τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀναγεννήσεως εἰς τήν Δύσιν, οὕτω, καί κατά τούς χρόνους τῆς σημερινῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς ἀδιαφορίας πρός τόν συνάνθρωπόν μας, εἶναι τό σπουδαιότερον κέντρον τῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν πολιτισμένην Ἰταλίαν»

Ὁ Μητροπολιτικός Ναός Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων, κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον, καί μάλιστα μέχρι σήμερον, εἶναι τό κέντρον τῆς Βενετίας, τό ἄλλο Βυζάντιον, ὅπως ἐκαλοῦσε αὐτήν ὁ περίφημος Νικαίας Βησαρίων. Εἰς τήν πνευματικήν καί λειτουργικήν ζωήν τῆς ἄλλοτε πρωτευούσης τῆς Serenissima, ἐάν ἀναλογισθῇ τις τούς ξένους καί τούς ἡμετέρους, τούς πιστούς, τούς προσκυνητάς, τούς ἐνδιαφερομένους διά τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν τοῦ Γένους μας, τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, τούς καλλιτέχνας, τούς ἐπιστήμονας, ἀλλά καί τούς ἀπλούς εἰς τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται διά νά προσευχηθοῦν, νά ζήσουν τήν κατανυκτικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νά ἐπισκεφθοῦν καί νά γνωρίσουν τό μεγαλεῖον τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἱστορίαν τῆς Κοινότητος Βενετίας, νά ἀναπαυθοῦν πνευματικά καί νά ἀναβαπτισθοῦν μέσα εἰς τήν μεγαλοπρεπῆ καί περιώνυμον Κολυμβήθραν τῆς Λειτουργικῆς καί Μυστηριακῆς Παραδόσεως τοῦ Γένους μας, ἡ σημασία τῆς ἐπάλξεως ταύτης εἶναι ξεχωριστή καί ἡ σπουδαιότης τῆς χώρας, καρδία τῆς Ρ.καθολικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ἀφορμή καί ἡ αἰτία τῆς ἀληθινῆς προσηλώσεως καί τῆς τιμίας ἀφοσιώσώς μας εἰς τήν Μητέρα μας, Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, στηριζομένη ἐπί τῆς ἀρχαιοπρεποῦς καί λαμπροτάτης Βυζαντινῆς Ἱστορίας καί τῆς Μοναστικῆς Ζωῆς τῆς Ἁγιοτόκου Καλαβρίας καί Σικελίας, καί, γενικά, ἄνευ ἐνδοιασμοῦ, ἐπί τῆς ουσιαστικῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος τῶν Ἁγίων τῆς Ἰταλικῆς Χερσονήσσου, ἔχουσα τά βαθέα θεμέλιά της, κρατεῖ τό Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναμμένον, τό ὁποῖον πηγάζει ἀπό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί σκορπίζει εἰς τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων τήν χαράν, τήν εἰρήνην, τήν γαλήνην, τήν ἐλπίδα καί τό μήνυμα τῆς ἑνότητος ὅλων ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Τάς κατανυκτικάς, ἱερωτάτας καί χαρμοσύνους ἀκολουθίας τῶν «Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον», καί δή ἀπό τοῦ Μεγάλου Κανόνος καί τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, καί ἀπό ταύτης μέχρι τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρωΐας, μέ τάς ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου, τοῦ Μ. Εὐχελαίου, τῶν Παθῶν, τῶν Ἐγκωμίων, τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τοῦ Ἐπιταφίου, μέχρι καί τοῦ «Ἀνάστα ὁ Θεός» παρηκολούθησαν, μέ εὐλάβειαν καί τήν δέουσαν προσοχήν, μέγας ἀριθμός Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι κατενθουσιασμένοι καί κατευχαριστημένοι ἐπέστρεψαν εἰς τάς οἰκίας των μεταφέροντες τήν εὐλογίαν τῆς ἐκκλησίας. Ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως ὑπερέβη κάθε ἄλλην χρονιάν καθόσον ἡ προσέλευσις τῶν προσκυνητῶν, ἀλλά καί τῶν διαμενόντων εἰς Veneto Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων, ὑπῆρξεν, ἄνευ προηγουμένου, εἰς συμμετοχήν καί παρακολούθησιν τῶν θείων ἀκολουθιῶν.

Τάς ἱεράς καί κατανυκτικάς ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καί ἰδίᾳ τήν πανίερον ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί Τροπαιοφόρου, Πολιούχου καί Προστάτου τῆς ἱστορικῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας, παρηκολούθησαν ἡ Πρόεδρος αὐτῆς Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη, ὁ Β’ Ἀντιπρόεδρος Βασίλειος Καλογεράκης, τά ἔντιμα Μέλη τῆς Consulta καί τά ἐκλεκτά Μέλη τῆς Κοινότητος. Ἐπίσης ἐκκλησιάσθησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Γεώργιος Πλουμίδης καί ἡ Ὑποπρόξενος τοῦ Προξενείου Βενετίας Ἀδελαΐδα Γρηγοριάδου.

Ἡ Βενετία, πόλις οἰκουμενική, ἀγάπης, εἰρήνης καί διαλόγου, πόλις Βυζαντινή καί ἀγιοκοσμουμένη, ἡ πόλις τῶν Ἀρχείων καί τῶν ἱστορικῶν Τυπογραφείων, τῆς Cultura καί τῆς Arte, ἀγκαλιάζει τούς πάντας καί μέ τό ἀνυπέρβλητον ἔνδοξον μεγαλεῖον της διδάσκει, ἀναπαύει, προτρέπει, προτάσσει καί χαιρετίζει τήν ἑνότητα καί τήν καλήν συμβίωσιν τῶν λαῶν, μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, καί γενικά ἡ φύσις της καί τό περιβάλλον της ὠθοῦν εἰς τήν γνωριμίαν, τήν προσέγγισιν, τήν συνάντησιν, τήν φιλίαν καί τήν ἀλληλεγγύην.

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης προχωρεῖ ἀκάθεκτος πρός τά ἐμπρός, πάντοτε ἐπί τά βελτίῳ, παράγουσα καρπούς γλυκύτατους καί δίδουσα χεῖρα βοηθείας καί προσφορᾶς εἰς κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει, εἰς τούς μετανάστας, τούς πρόσφυγας, τούς πτωχούς, τούς ἀρρώστους, τούς φυλακισμένους, εἰς κάθε ψυχήν, ἡ ὁποία εἶναι ζωή καί πνοή τοῦ Θεοῦ. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τόσον ἐν Βενετίᾳ, ὅσον καί εἰς τάς ἄλλας ἐνορίας, ἐκκλησίας καί μονάς τῆς Μητροπόλεως, ὑπῆρξεν ἰδιαιτέρως μία περίοδος φιλανθρωπίας καί συναντήσεως μέ πλείστους ὅσους οἱ ὁποῖοι εἶχον καί ἔχουν ἀνάγκην συμβουλῆς, προστασίας καί ὑποστηρίξεως εἰς τό δύσκολον μονοπάτι τῆς ζωῆς. Ἡ ἵδρυσις ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ἐνοριῶν, μέ τόν διορισμόν ἱερέως, μέ καταγωγήν ἀνάλογον πρός τήν καταγωγήν τοῦ Ποιμνίου -ἐνοριτῶν, εἶναι ἡ σωτηρία τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι διά τοῦ τρόπου τούτου βιώνουν ἕνα μεγάλον μέρος τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν, δηλαδή τήν πίστιν, τήν γλῶσσαν, τά ἤθη καί τά ἔθιμα αὐτῶν. Αἱ ἐνορίαι τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τάς ἡμέρας αὐτάς, ἐλειτούργησαν κατά θαυμαστόν τρόπον καί οἱ ἐφημέριοι, μέ ἀξιοπρέπειαν καί περισσήν τάξιν καί δραστηριότητα, ἔγιναν κοινωνοί, φίλοι καί βοηθοί τῶν ἐνοριτῶν αὐτῶν.

Αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐαγγέλου Ὑφαντίδη, ὁ ὁποῖος, ἐντολῇ τοῦ Μητροπολίτου, ἐκήρυττε καί τόν θεῖον λόγον, καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μαντάρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος διά ἐμπεριστατωμένων καί συγκεκροτημένων λόγων ἐπεράτωνε τήν ὅλην ἀκολουθίαν.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, ἡ «Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν καί Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων», εὗρεν, εἰς τήν Βυζαντινήν Βασιλικήν τοῦ Ἅγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἡνωμένους, ψάλλοντες τόν χαρμόσυνον Πασχάλιον Ὕμνον, καί ἀκούοντες τό «Χριστός Ἀνέστη – Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος»! Τό εὐλαβέστατον καί φιλόθεον ποίμνιον τῆς Μητροπόλεως ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ηὐλογήθη καί ἡγιάσθη καί ἐξῆλθε τῶν περιφήμων σταυροδρομίων, γεφυρῶν καί μονοδρόμων τῆς Γαληνοτάτης Βενετίας, ἡ ὁποία μέχρι σήμερον προκαλεῖ καί δημιουργεῖ ἀπαιτήσεις πρός νέας κατευθύνσεις, αἱ ὁποῖαι εἰς τήν οὐσίαν ἀποτελοῦν μίαν ἀλυσίδα μέ προσανατολισμόν πρός τήν βελτίωσιν καί τήν κραταίωσιν, πρός τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχήν διά τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶναι «Εἰκών τοῦ Θεοῦ».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ