Με αφορμή τις πρόσφατες αντικρουόμενες συζητήσεις περί Θρησκευτικού όρκου και την ΄΄ορκωμοσία΄΄ του νέου Πρωθυπουργού με διαβεβαίωση πολλοί ήταν αυτοί ανάμεσα στους οποίους και σεβάσμιοι Ιεράρχες οι οποίοι συμφώνησαν με την κατάργηση του Θρησκευτικού όρκου δηλώνοντας το μάλιστα δημοσίως με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο λόγος τον οποίο επικαλούνται για να τεκμηριώσουνε αυτήν τους την προτροπή βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον , κεφ. 33 ΄΄Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως· 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.΄΄. Ο λόγος του Θεού όμως δεν διαβάζεται αλλά μελετάται και για να μελετηθεί απαιτείται πίστη και Θεολογική γνώση όχι μεμονωμένη αλλά εις βάθος. Σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθούμε σε αίρεση και σε λανθασμένα συμπεράσματα συμπαρασύροντας τον απλό κόσμο στην Θεολογική μας άγνοια.

Την απάντηση στον εάν πρέπει να δίδεται ο Θρησκευτικός όρκος μας την δίνει ο Άγιος του αιώνα μας ο Άγιος Νεκτάριος. Συγκεκριμένα : «Ο Σωτὴρ ἀπηγόρευσε τὸν ὅρκον τὸν πρὸς ἀλλήλους καὶ οὐχὶ τὸν ὅρκον τὸν διδόμενον ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπαιτούμενον πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθείας καὶ διαβεβαίωσιν τῶν ἀρχῶν. Διότι καὶ αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἐξορκισθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως νὰ μαρτυρήσῃ εἰ αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός, ἐδέχθη τὸν ὅρκον, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι αὐτός ἐστιν (Ματ. κς´ 63). Ἐπίσης καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφων πρὸς Ῥωμαίους ἐπικαλεῖται μάρτυρα τὸν Θεὸν πρὸς πίστωσιν τῶν λόγων αὐτοῦ, ὅτι μνείαν ποιεῖται πάντοτε αὐτῶν ἐπὶ τῶν προσευχῶν αὐτοῦ (Ρωμ. α´ 9).

Ὡσαύτως καὶ πρὸς τοὺς Κορινθίους γράφων μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλεῖται πρὸς πίστωσιν τῶν λόγων τοῦ ὅτι φείδεται αὐτῶν (Β´ Κορινθ. α´ 23). Καὶ ὁ ἄγγελος τῆς Ἀποκαλύψεως ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν Οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν Γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ. (Ἀποκ. Ι’ 6). Συνεπώς κατά τον Άγιο Νεκτάριο ο όρκος όχι μόνο επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ο όρκος ενώπιον των Αρχών, των εξουσιών και τον όρκο που απαιτεί ο Νόμος για πιστοποίηση της αληθείας.

Για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ο όρκος ορθώς απαγορεύεται!! Ο όρκος ο οποίος δίνεται ενώπιον των Δικαστηρίων όχι μόνο δεν απαγορεύεται αλλά επιβάλλεται προς επίρρωση των νόμων. Η ερώτηση η οποία ακολουθεί από τον απλό αναγνώστη ως αντεπιχείρημα είναι ΄΄γιατί αυτοί οι οποίοι ορκίζονται και δεν τον τηρούνε είναι καλύτεροι;;΄΄ Σαφώς και δεν είναι καθότι η στάση αυτήν είναι όχι μόνο επίορκη αλλά και υποκριτική ξεγελώντας τον απλό ψηφοφόρο ωσάν λύκος με μανδύα προβάτου. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο άλλο άκρο της αθεϊστικής αντιλήψεως καθότι αιτία δεν είναι ο όρκος αλλά ο ίδιος ο επίορκος ως συμπεριφορά. Μία λαϊκή παροιμία δύναται να αποδώσει πλήρως το νόημα των ως άνω λεγομένων μου: ΄΄Ρωτήσανε κάποτε την καμήλα τι σου αρέσει πιο πολύ, η ανηφόρα ή η κατηφόρα; Και εκείνη απάντησε: Γιατί χάθηκε το ισιάδι;;΄΄

Έτσι κι εμείς δεν θα πρέπει να πιάνουμε την ευκολία των άκρων η οποία μας βολεύει και πολλές φορές την χρησιμοποιούμε για να χαϊδέψουμε ώτα αλλά να μελετούμε εις βάθος και να ερμηνεύουμε τα βαθύτερα αυτά μηνύματα όχι κατά το δοκούν αλλά κατά το Άγιον Πνεύμα. Αλλά πρέπει να ερμηνεύσουμε την ΄΄μη ορκωμοσία του Πρωθυπουργού με βάση το κίνητρο. Έπραξε έτσι διότι είναι προσηλωμένος στο ΄΄μη ομώσαι όλως΄΄ ή επειδή δεν πιστεύει;

Τώρα εάν οι αλιβάνιστοι θεωρούνε ότι θα επιτύχουνε στο έργο τους με το να χτυπήσουνε την Ορθοδοξία παντιοτρόπως τους απαντά ο ίδιος ο Χριστός που λέγει΄΄ άνευ εμού ού δύνασθαι ποιείν ουδέν΄΄!! Αυτό είναι δηλαδή που φταίει στην σημερινή κοινωνία και αυτό ευαγγελίζονται να αλλάξουνε; Να καταργήσουνε τη Ορθοδοξία;; Δεν έχουνε ακόμη αντιληφθεί από την ιστορία ότι όσο την χτυπάνε την Ορθοδοξία τόσο αυτήν χαλυβδώνεται και αναγεννάται; Εάν όχι η συνέχεια που θα ακολουθήσει είναι πρόθυμη να τους το υπενθυμίσει και πάλι…!!

Tagged: