Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 | 0:40

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Σημεία διαλύσεως εμφανίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ORTHODOXTV.GR

«Τον δάκτυλον επι τον τύπον των ήλων» έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία στην Σύναξη των Προκαθημένων, σήμερα στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, αναδυκνείοντας τα μεγαλύτερα προβλήματα που διχάζουν και προβληματίζουν σήμερα την Ορθόδοξη Εκκλησία σε οικουμενικό επίπεδο.

Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο τονίζεται η ανάγκη της τήρησης των αρχαίων αποφάσεων, η διασφάλιση της ενότητας και η ουσιαστική παρέμβαση της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο γίγνεσθαι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε ουσιαστικά τους αρχηγούς των Εκκλησιών να σταθούν προ των ευθυνών τους και να ανοίξουν τον δρόμο στο να προχωρήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία, στο επόμενο βήμα.

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ

Στην προσφώνηση του προς τους Ορθοδόξους Προκαθημένους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν έδειξε καμία πρόθεση να «στρογγυλεύσει» τα γεγονότα. «Εμφανίζομεν σημεία διαλύσεως» είπε επί λέξει τονίζοντας πως η Ορθόδοξη Εκκλησία την στιγμή που πρέπει να δείξει στον κόσμο πως έχει «λόγο ζωής» δίνει την εντύπωση πως διαφωνεί ακόμη και για το ποιος είναι ο «Πρώτος».

«Βασικήν προϋπόθεσιν διά νά πείσωμεν τόν κόσμον ἀποτελεῖ πρώτιστα πάντων ἡ ἰδική μας ἐσωτερική ἑνότης. Εἶναι θλιβερόν καί ἐπικίνδυνον διά τό κῦρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τό νά ἐμφανιζώμεθα πολλάκις ἔναντι τῶν ἐκτός αὐτῆς διῃρημένοι καί ἀντιδικοῦντες» τόνισε ο κ.κ. Βαρθολομαίος που επισήμανε πως «Ἔχομεν καί διδάσκομεν τήν τελειοτέραν ἐκκλησιολογίαν, ἀλλ᾿ ἀρνούμεθα ἐνίοτε νά τήν ἐφαρμόσωμεν. Ἔχομεν μίαν ἀκριβῆ τάξιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καθωρισμένην ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά δίδομεν ἐνίοτε τήν ἐντύπωσιν πρός τούς ἔξω ὅτι διαφωνοῦμεν ἀκόμη καί περί τοῦ ποῖος εἶναι «πρῶτος» ἐν ἡμῖν».

Στέλνοντας έμμεσο μήνυμα προς τις Εκκλησίες που έχουν εναγκαλιστεί με τις τοπικές πολιτικές εξουσίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε πως όλα αλλάζουν τονίζοντας πως ο εφησυχασμός είναι πηγή καταστροφής.

«Τίποτε δέν εἶναι πλέον δεδομένον, ὡς ἦτο εἰς ἄλλας ἐποχάς˙ ὅλα ἠμποροῦν νά ἀλλάξουν ἀπό τήν μίαν στιγμήν εἰς τήν ἄλλην. Ὁ ἐφησυχασμός εἶναι πηγή καταστροφῆς. Οὔτε κρατικαί ἐξουσίαι δύνανται νά διασφαλίσουν τήν Ἐκκλησίαν, οὔτε πλοῦτος ἤ δύναμις κοσμική, οὔτε αἱ κοινωνίαι ἀποδέχονται τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἄνευ ἀμφισβητήσεων καί ἀντιρρήσεων» είπε χαρακτηριστικά.

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΟ

Το μεγάλο διακύβευμα αυτής της Συνάξεως όπως το παρουσίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και διαφωνίες και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών για τον ορισμό της Πανορθόδοξης Συνόδου.

Μιας Συνόδου που προετοιμάζεται εδώ και μισό αιώνα. Στο τεράστιο αυτό χρονικό διάστημα έχουν προετοιμαστεί, όπως τόνισε ο Πατριάρχης, τα οκτώ από τα δέκα θέματα της ατζέντας αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις ακόμη και τα προετοιμασμένα χρίζουν αναθεωρήσεων.

«Ἤδη ἐπέστη ὁ καιρός, καί «οἱ καροί οὐ μενετοί». Τό τέλειον τῆς προπαρασκευῆς δέν ἔχει τέλος. Ἄς ἀρκεσθῶμεν εἰς τά ἄχρι τοῦδε συμπεφωνημένα. Ἄς λύσωμεν ἄνευ χρονοτριβῆς ἐν ἀγάπῃ καί κατά τούς Ἱερούς Κανόνας ὅσας τυχόν διαφοράς εἰσέτι ἔχομεν εἰς τάς μεταξύ ἡμῶν σχέσεις» είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει: « Ἄς χωρήσωμεν εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τό ταχύτερον δυνατόν, καί ἄς ἀφήσωμεν τόν Παράκλητον νά ὁμιλήσῃ, ἐπαφιέμενοι εἰς τήν πνοήν Του».

Αυτό το οποίο ουσιαστικά τόνισε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι αυτό που άλλοι χαμηλόφωνα και άλλοι με βροντερη φωνή σημειώνουν πως ενώ ο κόσμος βρίσκεται σε εποχή ανατροπών η Ορθόδοξη Εκκλησία αδυνατεί να καταθέσει φωνή ενότητας και μαρτυρίας.

Πάντως όπως φαίνεται ο κ.κ. Βαρθολομαίος είναι αποφασισμένος να δωθούν απαντήσεις και λύσεις σε διάφορα επιμέρους ζητήματα περί την Πανορθόδοξη τα οποία αποτελούν σημεία τριβής με την Εκκλησία της Ρωσίας όπως για παράδειγμα το πόσοι και ποιοι θα συμμετάσχουν στην Πανορθόδοξη Σύνοδο και με ποιο τρόπο θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Θέματα στα οποία οι προπαρασκευαστικές επιτροπές επί της ουσίας δεν μπορούν να προχωρήσουν πλέον.

ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ.κ. Βαρθολομαίος και για τις Εκκλησίες εκείνες που «φέρονται ὡς αὐτάρκεις Ἐκκλησίαι, ὡσάν νά λέγουν πρός τάς λοιπάς Ἐκκλησίας «χρείαν σου οὐκ ἔχω»». Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτές τις περιπτώσεις κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά και στις περιπτώσεις εκείνες όπου αμφισβητούνται μεταξύ των Εκκλησιών τα όρια και οι δικαιοδοσίες, τονίζοντας την ανάγκη σύστασης «ἑνός ὀργάνου, θεσμικῶς ἤ μή κατοχυρουμένου, τό ὁποῖον νά ἐπιλύῃ τάς ἀνακυπτούσας διαφοράς καί τά δημιουργούμενα ἑκάστοτε προβλήματα, ὥστε νά μή ὁδηγώμεθα εἰς διαιρέσεις καί συγκρούσεις».

Για το θέμα της συνοδικότητας στο σύνολο της Εκκλησίας μάλιστα σημείωσε πως ενώ το συνοδικό σύστημα στις κατά τόπους Εκκλησίες λειτουργεί άψογα, στις διεκκλησιαστικές επαφές υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.

«Τό συνοδικόν τοῦτο σύστημα ἐτηρήθη καί τηρεῖται κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον εὐλαβῶς, ἐντός τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀπουσιάζει ὅμως ὁλοσχερῶς εἰς τάς μεταξύ αὐτῶν σχέσεις. Τοῦτο ἀποτελεῖ πηγήν μειζόνων προβλημάτων» σημείωσε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει την σκέψη του λέγοντας πως «Τοῦτο δημιουργεῖ τήν εἰκόνα μιᾶς Ὀρθοδοξίας πολλῶν Ἐκκλησιῶν καί οὐχί μιᾶς Ἐκκλησίας. Τοῦτο οὐδόλως συνᾴδει πρός τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν˙ ἀποτελεῖ ἐκτροπήν ἐξ αὐτῆς καί πηγήν δεινῶν».

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξίσου σημαντική ήταν η αναφορά του Πατριάρχη σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και επιστημονικής προόδου, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να υπάρξει κοινή γραμμή σε θέματα βιοηθικής.

«Αἱ δυνατότητες τῆς συγχρόνου ἐπιστήμης ἐξικνοῦνται μέχρι παρεμβάσεων εἰς τά ἐνδότατα τῆς φύσεως καί εἰς γενετικάς τροποποιήσεις δυναμένας νά ὁδηγήσουν εἰς θεραπείας ἀσθενειῶν, δημιουργοῦσαι ὅμως σοβαρά ἠθικά προβλήματα, ἐπί τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία δύναται καί ὑποχρεοῦται νά ἔχῃ λόγον» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αναφέρθηκε και στα μεγάλα ζητήματα των διώξεων των Χριστιανών στην Μέση Ανατολή, κάνοντας ειδική μνεία στους απαχθέντες επισκόπους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ