Ν. Ιερσέης Ευάγγελος: «Η νηστεία που συνοδεύει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια θυσία πνευματική»

«Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καί ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος.» (Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Καθαρᾶς Δευτέρας)

Tagged: