Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 0:49

Μητρόπολη Ναυπάκτου: Πάλι πρόβλημα με την Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Λόγω τῶν παραπλανητικῶν δημοσιευμάτων, πού κυκλοφόρησαν ἀναφορικά μέ τήν ἔκβαση τῆς δίκης ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος (Δ.Σ.Ε.), στήν ὁποία ἦταν κατηγορούμενοι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου εἶναι ὑποχρεωμένη, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, νά ἐνημερώση γιά τά ἑξῆς:

1. Τά οἰκονομικά προβλήματα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως ἀνάγονται στήν ἐξώφθαλμα πλημμελῆ καί κατάφωρα παράνομη διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἀπό τούς ἑκάστοτε ὑπευθύνους αὐτῆς. Καί παρ’ ὅλο πού μέχρι σήμερα δέν ἔχει τελεσφορήσει ἁρμόδιος ἐνδελεχής καί σέ βάθος οἰκονομικός ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων καί τῆς ἐν γένει διαχείρισης τῆς Μονῆς καί τῆς σχέσεως τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου τῆς Μονῆς μέ τά Ἰδιωτικά Σωματεῖα καί τίς Ἑταιρεῖες τῶν μοναχῶν, λόγῳ τῆς πεισματικῆς καί, βέβαια, ὕποπτης ἄρνησης τῶν ὑπευθύνων της νά θέσουν ὑπ’ ὄψη τῶν ἁρμοδίων ἐλεγκτικῶν ὀργάνων τά ἀναγκαῖα γιά ἕναν τέτοιο ἔλεγχο στοιχεῖα, ἤδη ἔχουν καταλογισθῆ ὁριστικά σέ βάρος τῆς Μονῆς:

α) Γιά παράνομη ἐπιστροφή ΦΠΑ καί διάφορες φορολογικές παραβάσεις ποσό 1.500.000 εὐρώ περίπου.
β) Γιά ἀνάκληση παρανόμως χορηγηθείσας ἐπιδότησης ποσοῦ 220.000.000 δρχ. (600.000 εὐρώ) γιά ἐπενδύσεις μέ ἴδια συμμετοχή τῆς Μονῆς 408.915.900 δρχ. (1.200.000 εὐρώ), καί καλεῖται ἡ Μονή νά ἐπιστρέψη τό πενταπλάσιο τής ἐπιδότησης.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι γιά αὐτά, δηλαδή γιά τόν οὐσιαστικό πυρήνα τοῦ θέματος –«γιά τήν ταμπακιέρα» πού λέει ὁ λαός– οἱ θριαμβολογοῦντες ὑπεύθυνοι τῆς Μονῆς ἀποφεύγουν νά μιλήσουν.

Ἀποσιωποῦν ὅτι ἕνας ἐξ αὐτῶν καταδικάσθηκε ἀμετάκλητα γιά μή καταβολή χρεῶν πρός τό Δημόσιο (μέρους τῶν ὡς ἄνω καταλογισθέντων) σέ ποινή φυλάκισης δυό (2) ἐτῶν καί ὅτι εἶναι ὅλοι κατηγορούμενοι γιά τό ἴδιο ἀδίκημα ἐνώπιον τοῦ ἁρμόδιου Ποινικοῦ Δικαστηρίου.

2. Ὡς πρός τό ποινικό σκέλος τῆς ὑπόθεσης, τό ἀντικείμενο τῆς ἐπίμαχης δίκης ἦταν ἡ ὑπεξαίρεση ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς χρημάτων ἀπό τό ταμεῖο τῆς τελευταίας, πράξη γιά τήν ὁποία παραπέμφθηκαν νά δικασθοῦν, μέ βάση τό ὑπ’ ἀριθμ. 85/2016 Βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας.

Τό Βούλευμα στηρίχθηκε σέ μερική Ἔκθεση Ἐλέγχου τοῦ ἁρμόδιου Ἐπιθεωρητῆ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος στήν ἔκθεσή του ἀναφέρει ὅτι ἀφ’ ἑνός ἡ διαχείριση τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς εἶναι παράνομη καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι, ἀρνηθέντες αὐτοί τόν ἔλεγχο, κατέληξε σέ πόρισμα, μέ τά ἐλάχιστα στοιχεῖα πού μπόρεσε ἐκ τῶν ἐνόντων νά συγκεντρώση καί νά ἀξιολογήση.
Τά ζητήματα πού τέθηκαν εἶναι τά ἐξῆς:

Οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς, πού εἶναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ἔχουν συστήσει ἄλλα νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου πού διαχειρίζονται ἀπό τά ἴδια πρόσωπα καί ἔχουν ἴδια ὀνομασία μέ αὐτή τῆς Μονῆς.

Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Μονῆς τηροῦσαν διπλά βιβλία-ταμεῖα μέ «τζίρο» 2,9 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Τό διπλό ταμεῖο τῆς Μονῆς, ἐνῶ γιά δύο χρόνια παρουσίαζε ἔσοδα μηδέν (0), τά ἑπόμενα δύο χρόνια τά ἔσοδά του ἐκτοξεύθηκαν στό ἕνα δισεκατομμύριο δρχ. περίπου (906.588.197 δρχ.), γιά νά μηδενισθοῦν μετά καί πάλι.

Ἔγινε διακίνηση 2,7 ἑκατομμυρίων εὐρώ (περίπου 920.000.000 δρχ.), χωρίς τίς ἁρμόδιες ἐγκρίσεις, μέ εὐθύνη τῆς Μονῆς.

Μετακινήθηκαν 0,5 ἑκατομμύρια (523.364) εὐρώ (178.336.283 δρχ.) ἀπό τό ταμεῖο τοῦ ΝΠΔΔ τῆς Μονῆς στό ταμεῖο τοῦ Ἰδιωτικοῦ Σωματείου πού ἔχουν συστήσει οἱ ἴδιοι οἱ μοναχοί.

Οἱ μοναχοί προέβησαν σέ αὐτοπαράδοση ποσοῦ 235.704 εὐρώ (80.316.138 δρχ.), δηλαδή ἔκοβαν τιμολόγια ἀπό τήν Μονή στήν Μονή («Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει») καί ἀπό πάνω λάμβαναν καί παράνομη ἐπιστροφή ΦΠΑ ὕψους ἑκατομμυρίων δρχ. κλπ.

3. Τό Δικαστήριο (Τριμελές Ἐφετεῖο Κακουργημάτων Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος) ἔκρινε (χωρίς παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς καί χωρίς τήν ὕπαρξη ὁλοκληρωμένου πορίσματος ἐλέγχου) ὅτι δέν ἀποδείχτηκε ὅτι, ἡ πάντως παράνομη διακίνηση χρημάτων μεταξύ Μονῆς καί Σωματείων, κατέληξε στήν «τσέπη» τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι νά τά ἰδιοποιήθηκαν γιά ἴδιο ὄφελος. Ἀκόμα καί στό στάδιο αὐτό τά δορυφοροῦντα τήν Μονή Σωματεῖα καί Σύλλογοι ἔπαιξαν τόν ρόλο τῶν συγκοινωνούντων δοχείων.

Γι’ αὐτό ἐσφαλμένα, κατά τήν ἄποψή μας, τό Δικαστήριο δέν διερεύνησε τήν διάπραξη ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς τοῦ ἀδικήματος τῆς ἀπιστίας. Βέβαια, τό θέμα αὐτό θά ἀξιολογηθῆ ἁρμοδίως, σύμφωνα μέ τίς νόμιμες διαδικασίες, ὅταν καθαρογραφῆ ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφαση.

4. Πάντως τό πρόβλημα πού ἔχει ὄνομα «Ι. ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ» Σκάλας Ναυπάκτου ἐξακολουθεῖ νά παραμένη, τόσο σέ πνευματικό, κανονικό καί ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο ὅσο καί σέ ἐπίπεδο παράνομης διαχείρισης.

Καί κανένα ποινικό Δικαστήριο δέν μπορεῖ νά νομιμοποιήση διπλά βιβλία-ταμεῖα, διακίνηση ποσῶν μεταξύ τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου τῆς Μονῆς καί Συλλόγων καί Σωματείων, παραδιαχειρίσεις, φορολογικές καί δημοσιονομικές παραβάσεις, τήν ἀδιαφάνεια κλπ., πού ὑφίστανται καί ἐξακολουθοῦν νά συνεχίζονται ὅσο δέν ἐλέγχεται σέ βάθος ἡ Μονή καί τά Σωματεῖα καί οἱ Σύλλογοι.

Διαφορετικά, ἐκτός τῶν ἄλλων συνεπειῶν, θά ἦταν σέ βάρος καί βλάβη τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε ἔχει ἀποφανθῆ τελεσίδικα ἡ Ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη, καταδικάζοντας ἤδη ἀπό τό ἔτος 2006 τόν πρώην ἡγούμενο τῆς Μονῆς.

Καί τέλος, πέρα καί πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη Δικαιοσύνη, ὑπάρχει καί ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀνταποδώση κατά τά ἔργα ἑκάστου.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ