Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | 16:05

Μεγάλη Εβδομάδα

Ι.Μ. Γουμενίσσης
Ι.Μ. Γουμενίσσης
Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Του ιδίου συγγραφέα:

Ἄν στά πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως περιγράφεται ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ πτώση του, στά τελευταῖα κεφάλαια τῶν Εὐαγγελίων ἱστορεῖται ἡ ἀναδημιουργία καί ἡ ἀνάστασή του. Ἡ θήρευση τῆς νεκροφόρου ἡδονῆς ἀπό τόν πρῶτο Ἀδάμ εἰσήγαγε αὐτοδικαίως τούς πόνους, τήν ὀδύνη, τή φθορά, τή θνητότητα.

Ἡ ἀρχή τῆς γενέσεως κάθε νέου ἀνθρώπου, ἡ ἡδονή, εἶχε σάν δικαιότατο ἀποτέλεσμα τήν ὀδύνη καί τό θάνατο. Χρειαζόταν λοιπόν πρός ἐπανόρθωσιν τῆς παθούσης φύσεως ἐπινοηθῆναι πόνον καί θάνατον, ἄδικον ὁμοῦ καί ἀναίτιον, παρατηρεῖ ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.

Καί ἐπεξηγεῖ̇ ἀναίτιο, ἐφόσον μέ κανένα τρόπο δέ θά προηγοῦνταν ἡ ἡδονή στή γένεση τοῦ θύματός του, καί ἄδικο, ἐπειδή αὐτός (ὁ θάνατος) θά διαδεχόταν μιά ζωή πού δέ θά ἦταν ἐντελῶς καθόλου ἐμπαθής. Αὐτό πραγματώθηκε στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ προσέλαβε ψυχή νοερά καί σῶμα παθητό, ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος, ὅμοιος μέ μᾶς, ἄνευ, ὅμως, ἁμαρτίας καί δίχως τήν παράνομη ἡδονή οὔτε στή γέννηση οὔτε καί στή ζωή. Ἑκούσια ὅμως δέχθηκε τήν ἄδικη ὀδύνη καί τόν ἀδικώτατο θάνατο γιά νά ἐξαφανίσει τό διά τοῦ θανάτου δίκαιον τέλος τῆς φύσεως (ἔκτη ἑκατοντάς τῶν κεφαλαίων περί Θεολογίας, λθ΄, Φιλοκαλία τ. Β΄).

Μέσα στό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ συμφωνίας, καί ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας ἐπιγραμματικά τονίζει: Δεῆσαν ἐκβαλεῖν τῆς φύσεως τῶν ἀνθρώπων τήν ἁμαρτίαν, ἀλγήσας ἐξέβαλεν (Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῇς, P.G. τ. 150, 693 Β).

Ἡ γεύση λοιπόν τῆς ἀλγηδόνος τῶν Παθῶν ἀπό τό νέο Ἀδάμ, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἀντεισήγαγε τή νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, τήν αἰώνια ζωή, τό μέγα ἔλεος. Ὁ Τάφος Του ὑπῆρξε ζωῆς θησαυρός, ὁ Σταυρός Του ζωοποιός, ἡ ἀλγηδών Του φυσίζωος.

Ὅμως ὁ κάθε πιστός ἐνεργοποιεῖ τοῦτο τό δώρημα τῆς ζωῆς, ἐφόσον ἡ θέλησή του ἐναρμονίζεται μέ τήν πραγματικότητα αὐτή, διά μέσου τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν, πού σημαίνουν νέκρωση τῶν παθῶν καί ἀνάσταση τῶν ἀρετῶν. Γιατί μπορεῖ κάλλιστα ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός πού μέ τό βάπτισμα ἔλαβε τή δύναμη τῶν μεθηλικιώσεων ἐν Χριστῷ νά ἀχρηστεύσει αὐτήν τή δύναμη καί νά ἐμπέσει στήν νέκρωση τῶν παθῶν τῶν ἡδονῶν. Καί τότε εἶναι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, περισσότερο ἀξιόμεμπτος ἀπό τούς πρωτοπλάστους, γιατί ἐκεῖνοι ἔγιναν πρόξενοι θανάτου δίχως νά ἔχουν προηγουμένως τήν πείρα του, ἐνῶ αὐτός ποθεῖ καί ἑλκύει τό θάνατο, παρά τήν κοινή πικρή γεύση του.

Ἀπό τήν πικρή αὐτή γεύση, ἀλλά καί ἀπό τήν ὁδό καί τό κεντρί τοῦ θανάτου, ἐλευθερωνόμαστε μέ τή μέθεξη τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία εἶναι νέκρωση νεκρώσεως καί σταύρωση σταυρώσεως (ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης). Κι ὄχι ἁπλῶς λυτρωνόμαστε, ἀλλά κληρονομοῦμε καί τήν κατά Πνεῦμα ζωή, τήν κοινωνία τῆς Ἀναστάσεως,πρός δόξαν τοῦ Ἐσταυρωμένου Θριαμβευτοῦ.

Σ᾿ αὐτό ἀποβλέπει ἡ Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καί σ᾿ αὐτήν τήν προοπτική προσανατολίζεται ὅλη ἡ 40ήμερη προετοιμασία, ἔτσι ὥστε ὁ πιστός νά νεκρωθῆ ὡς πρός τήν ἁμαρτία (Σταύρωση) καί νά φθάσει στήν κατοχή τοῦ θείου πόθου μέσα στήν καρδιά (Ταφή) καί στή ζωοποιό ἔγερση τῆς ψυχῆς, τῆς προσωπικότητος, τοῦ «εἶναι» του (Ἀνάσταση), ὅπως ὁ Σιναΐτης ὅσιος Γρηγόριος παρατηρεῖ…

***

Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά ἀποτελέσει, γιά τούς ἀδελφούς χριστιανούς καί τους ἀναγνῶστες, μιά νύξη αὐτογνωσίας καί θεογνωσίας, γιά τήν παραπέρα βίώση τῶν ἁγίων Παθῶν, γιά τή σταυροαναστάσιμη μέθεξη τῆς φυσιζώου ἀλγηδόνος τοῦ Σωτῆρος καί Ζωοδότου Χριστοῦ̇ σύμφωνα καί μέ τό ἀποστολικό λόγιο ἀεί γάρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διά Ἰησοῦν, ἵνα καί ἠ ζωή τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκί ἡμῶν (Β΄Κορ. Δ΄, 11)
***
Παρακάτω ἐπισυνάπτουμε ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ. Δημητρίου σχετικά μέ τά γεγονότα πού ἀναμιμνήσκεται καθ’ ἑκάστην ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κάθε Μεγάλη Ἑβδομάδα.

https://www.facebook.com/watch/?v=2932761300151321

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ