Διανύσαμε ήδη, αδελφοί μου, την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου και οδεύουμε ολοταχώς προς τη δεύτερη.

Οι άγιοι Πατέρες όρισαν η δεύτερη αυτή Κυριακή του Τριωδίου να είναι αφιερωμένη στην καταπληκτική και διδακτική παραβολή του ασώτου υιού.Αυτή την παραβολή που βρίσκεται στο ιερό ευαγγέλιο του Λουκά (15,11-32), μαζί με άλλες δυο,του απολωλότος προβάτου(15,4-7) και της απολεσθείσης δραχμής (15,8-10), είπε ο Κύριος μας στους Φαρισαίους και τους Γραμματείς, όταν αυτοί διαμαρτύρονταν ότι δέχεται με συμπάθεια και οικειότητα τους τελώνες και τους αμαρτωλούς που τον πλησίαζαν και συνέτρωγε μαζί τους, αθετώντας την παράδοση τους να μην συναναστρέφονται με αμφιβόλου ηθικής πρόσωπα[1]. Και στις τρεις παραβολές κυριαρχούν τρία κύρια στοιχεία: 1. Η χαρά και ευφροσύνη του Θεού για την μετάνοια του αμαρτωλού (στιχ. 7,10,24,32), 2.Η ευχαριστιακή σύναξη (στιχ. 5-7,9-10, 23-24, 32) και 3. Η ανεύρεση του απολωλότος (στιχ. 6,9,24,32).

Σκοπός του Χριστούήταν να τονισθεί η απερίγραπτη φιλοστοργία και ευσπλαγχνία του ουρανίου Πατρός προς τον άνθρωπο και το πλούσιο έλεος της συγχώρησης, που δίνει στους μετανοούντες ανθρώπους. Να διδάξει, σε όσους είναι απελπισμένοι, ότι ο Θεός παραμένει με ανοιχτές αγκάλες να δεχτεί τον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και αν είναι.

«Παραβολικώς, λοιπόν, διαλέγεται ο Χριστόςκαι ουχί δογματικώς», οπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του για την σημερινή παραβολή[2]. Ετσι, στη βιβλική αφήγηση υπάρχουν τρία πρόσωπα:

Ο φιλόστοργος Πατέρας, «Ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως»,που απλόχερα δίνει το μερίδιο στον νεότερο γιό του να πράξει με ελευθερία ό,τι επιθυμεί και μετά τον δέχεται μετανοημένο με αγάπη στην οικεία.

Ο νεώτερος υιός (στιχ. 11-24), που αποδημεί και σκορπίζει τις δωρεές του Πατέρα, συναισθάνεται υπο το βάρος της αμαρτίας την ενοχή του, και έτσι, απελπισμένος μετανοεί και επιστρέφει.

Ο πρεσβύτερος υιός (στιχ.25-32), ο οποίος με την αλαζονεία που τον διακατείχε, νόμιζε ότι μόνο αυτός είχε δικαιώματα στην αγάπη του Θεού και δεν εκτίμησε την επιστροφή του αδελφού του.

Ο πατέρας της παραβολής είναι ο ίδιος ο Θεός, «ο πατὴρ τῆς ἀνθρωπότητος», που έδωσε στους ανθρώπους τον φυσικό και γραπτό νόμο, σώματα και ψυχές λογικές και θέλει απο εμάς εκούσια και ελεύθερα να τον αποδεχτούμε, ενω οι δυο γιοι αντιπροσωπεύουν το ανθρώπινο γένος, τους δίκαιους και αμαρτωλούς ανθρώπους.Ο Κύριος καλεί εδώ τον εαυτό του άνθρωπο, παραβολικώς, κι’ αυτό δεν είναι παράξενο,  όπως λέγει ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διότι, αν έγινε πραγματικά άνθρωπος για τη σωτηρία μας, τί το παράδοξο να προβάλλει τον εαυτό Του ως ένα άνθρωπο για την ωφέλειά μας, αυτός που είναι πάντοτε κηδεμών και της ψυχής και του σώματός μας, ως κύριος και δημιουργός και των δύο, αυτός που είναι ο μόνος που έδειξε σε μας έργα υπερβολικής αγάπης και κηδεμονίας, και πριν ακόμη εμφανισθούμε[3]; Πέρα από τα όσα δημιούργησε, μας έδωσε τον γραπτό νόμο, βοηθητικό στον νόμο της λογικής μας φύσης. Το σημαντικότερο όμως που μας δόθηκε είναι ότι έγινε άνθρωπος σαν εμάς για χάρη μας.

Σύμφωνα με την βιβλική αφήγηση ο νεώτερος γιός, απειθεί προς τον πατέρα, έχοντας αναπτυγμένο το αυτεξούσιο, δεν θέλει να εργασθεί αναπτύσσοντας τα χαρίσματά του και ζητά το μέρος της περιουσίας που του αναλογεί. Το αίτημά του, κατά τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ήταν αίτημα αφροσύνης και αποστασίας[4]. Φεύγει μακριά απο την πατρική θαλπωρή,δηλαδή τον έμφυτο λογισμό,την σωφροσύνη, την γνώση της αλήθειας, τὴ μνήμη του Θεού· ζεί ασώτως, σκορπίζει την ουσία και περιουσία του,δηλαδή τον έμφυτο νου του[5]ποιμαίνει ἀσωτίαν καί ἀτιμάζει τόν πατέρα»[6], όπως ο σοφός Σολομώντας μαρτυρεί στο βιβλίο των Παροιμιών,μη ακολουθώντας τις προσταγές του θεϊκού νόμου, με αποτέλεσμα να πέσει σε πνευματικό και σωματικό λιμὸ,αφού, κατά τον ιερό Χρυσόστομο:«Ὅπου γὰρ τῆς σωφροσύνης ὁ σῖτος οὐ γεωργεῖται, ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρός· ὅπου τῆς ἐγκρατείας ἡ ἄμπελος οὐ πεφύτευται, ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρός· ὅπου τῆς ἁγνείας ὁ βότρυς οὐ ληνοπατεῖται, ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρός·ὅπου τὸ οὐράνιον γλεῦκος οὐ βρύει, ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρός·ὅπου εὐφορία κακῶν, ἐκεῖ πάντως ἀφορία τῶν ἀγαθῶν· ὅπου εὐθηνία πράξεων πονηρῶν, ἐκεῖ πάντως σπάνις τῶν ἀρετῶν· ὅπου τῆς φιλανθρωπίας τὸ ἔλαιον οὐ πηγάζει, ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρός»[7].

Απώλεσε το λόγο του Κυρίου, διότι κατά τον Σολομώντα «πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει, καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ρακώδη πᾶς ὑπνώδης»[8]. Προσκολλήθηκε «ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης», σε ένα δαίμονα δηλαδή στη χώρα της αμαρτίας, ο οποίος τον έστειλε να βόσκει χοιρινά και να μήν σιτίζεται ούτε απο τα ξυλοκέρατα που τάιζαν τα ζωντανά. Με τον χοιρώδη βίο του έγινε, κατα τον Γρηγόριο Παλαμά, πορνοβοσκός, αρχιτελώνης, αρχιληστής και στασιάρχης και δεν μπορούσε να λάβει κορεσμό της επιθυμίας του[9].Ετσι, τιμούν οι δαίμονες αυτούς που τους ακολουθούν, τέτοιες δωρεές τους χαρίζουν.Τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας είναι γλυκά, ευφραίνουν,όμως, πρόσκαιρα και μαστίζουν αιώνια[10].Εξάλλου στο Μωσαϊκό νόμο η εκτροφή και βρώση χοίρων ήταν ατιμωτικές πράξεις, μιας και θεωρούνταν μια από τις ακάθαρτες τροφές[11]. Γιατί, όποιος κατασπαταλά απο μικρός γίνεται οικέτης και στο τέλος οδυνάται για την κατάστασή του[12].

Φθάνει,λοιπόν, στο τέλμα και συναισθάνεται την αθλιότητα που βρίσκεται, ενθυμούμενος την μακαριότητα και ημερότητα στην οικεία του Πατέρα του. Και αφού βρέθηκε να είναι νεκρός από την αμαρτία, αναστήθηκε πνευματικά και αποφάσισε να επιστρέψει προς τον Πατέρα και να ομολογήσει την αποστασία του από το θείο θέλημα. Με τα ρυπαρά μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούσε να ατενίσει τον Θεό-πατέρα του.Η λύπη που δοκίμασε τον οδήγησε στη μετάνοια. Γι αυτό και ο απόστολος Παύλος στην β΄προς Κορινθίους επιστολή λέγει ότι η λύπη που είναι σύμφωνη προς το θέλημα του Θεού, έχει ως αποτέλεσμα μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία, σε αντίθεση με τη λύπη που προκαλεί η προσκόλληση στον κόσμο, που έχει ως αποτέλεσμα τον ψυχικό θάνατο[13]. Ο άσωτος υιός ομολόγησε τις αμαρτίες του και ο Θεός τον συγχώρησε και τον καθάρισε απο κάθε αδικία[14].Ο άνθρωπος που μετανοεί με την ψυχή του,  με αγαθή πρόθεση φθάνει προς τον Θεό· από την κακή όμως συνήθεια και τις προλήψεις τυραννούμενος νοερώς, απέχει ακόμη πολύ από τον Θεό, και αν πρόκειται να σωθεί, χρειάζεται μεγάλη ευσπλαγχνία και βοήθεια[15]. Γι’ αυτό και ο  φιλεύσπλαγνος πατέρας που παραβλέπει τους αμαρτάνοντας «οὐ δύναται μὴ φανῆναι τοῖς ἔργοις πατήρ· οὐ δύναται μὴ κινῆσαι τὰ σπλάγχνα, εὔσπλαγχνος ὤν· οὐ δύναται τὸ, Ἥμαρτον, ἀκούσας, μὴ δοῦναι συγγνώμην τοῖς ἐμοῖς ὀλισθήμασιν· οὐ δύναται τῆς ἐμῆς ἀκούσας φωνῆς, μὴ ἐπιλαθέσθαι τῆς δικαίας ὀργῆς». Προϋπαντεί τον μετανοημένο γιο, πριν ακομα πλησιάσει,τον εναγκαλίζεται με στοργή δεχόμενος την μετάνοιά του. Ο «ἁμαρτωλὸς ἐπὶ γῆς ἐδάκρυσε, καὶ ὁ μόνος ἀναμάρτητος οὐρανόθεν ἑαυτὸν πρὸς τὴν φιλανθρωπίαν ἐπέκλινε. Τίς εἶδέ ποτε ἁμαρτωλὸν ὑπὸ Θεοῦ κολακευόμενον· τίς εἶδέ ποτε τὸν δικαστὴν κατάδικον θεραπεύοντα; τίς εἶδέ ποτε κατάκριτον κολακευόμενον»[16]. Τον δέχεται με στοργή και αγάπη, όπως ο Χριστός μας εχει διαβεβαιώσει: « τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω»[17].

Τον αγκαλιάζει στον τράχηλο, στο μέρος εκείνο του σώματος όπου βαρύνεται ο ζυγός, το έμβλημα της εργασίας και των κακουχιών, η εξάρτηση και η υποταγή[18]. Ο ασωτος γιός, ήταν σκληροτράχηλος και πεισματάρης, ο τράχηλος του ήταν σαν σίδερο και το μέτωπό του σαν χαλκός, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο προφήτης Ησαϊας[19]. Αυτός λοιπόν ο νέος σκλήρυνε τον τράχηλό του πάνω από τον πατέρα του κατά τον Προφήτη Ιερεμία[20], ήταν ένας επαναστάτης που είχε «σπάσει το ζυγό», μια έκφραση ανεξαρτησίας και ελευθερίας[21]. Έμοιαζε με τα μέλη του ιουδαϊκου συνεδρίου που δίκασε τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος έλεγξε την σκληροκαρδία και απείθειά τους έναντι του Αγίου Πνεύματος[22]. Τώρα όμως μετανιωμένος αγκαλιάζεται με τον πατέρα στον τράχηλο, δείγμα αφοσίωσης και υποταγής, σαν την σκηνή των εναγκαλισμών Ιακώβ -Ησαυ[23], Ιωσήφ-Βενιαμίν[24] και Ιωσήφ-Ισραήλ[25] στις διηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως, καθώς και αυτή του εναγκαλισμού του Παύλου με του πρεσβυτέρους της Εφέσου στην αφήγηση των Πράξεων των Αποστόλων[26].

Ο Θεός-πατέρας,λοιπόν,«κατεβαίνει» να υποδεχθεί τον χοϊκό, αμαρτωλό μετανοούντα γιό του στην ασφάλεια της αυλής του, εντέλεται να φορέσει νέα άφθαρτη στολή, που ως δημιούργημά του «κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν»[27]είχε διαφθείρει, και περιφερόταν πνευματικά γυμνός. Οπως στήν όμορφη παραβολική προφητείατου Ζαχαρία, εκει που ο Ιησούς ο αρχιερέας στεκόταν μπροστά στόνάγγελο ντυμένος με ρούχα ρυπαρά, και οΚύριος τότε πρόσταξε: « ἀφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ρυπαρὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἰδοὺ ἀφῄρηκα τὰς ἀνομίας σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη ….καί περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια»[28]. Ετσι ο μετανοημένος γιος αγαλλίασε και ενδύθηκε «ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης», οπως μαρτυρεί ο Ησαϊας[29].

Και αφού ντυθεί με την νέα στολή, θα βάλει και δακτυλίδι, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος[30], και θα φορέσει νέα υποδήματα, ούτως ώστε να πορεύεται με τις αρχές του ευαγγελίου, και θα συμμετάσχει στο νέο πνευματικό δείπνο, την θεία μετάληψη, στο μόσχο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος όταν ήλθε σαν άνθρωπος στη γη θυσιάστηκε ως μόσχος για χάρη ημών των αμαρτωλών και ως σιτευτός, δηλαδή ως άρτος, παρατίθεται σε μας προς βρώσιν[31]. Θα συμμετάσχει στη γιορτή όλου του πνευματικού κόσμου,μιας και«χαρὰ γίνεται, ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι»[32].

Και ενώ η χαρά στην οικεία ήταν μεγάλη, ο μεγαλύτερος γιός που καλλιεργούσε τις πνευματικές δωρεές στον αγρό, αγανάκτησε με την επιστροφή του αμαρτωλού αδελφού και δεν θέλησε να συμμετάσχει στο δείπνο, όπως ακριβώς οι Φαρισαίοι σκανδαλίζονταν όταν έβλεπαν τον Ιησού να συναναστρέφεται και συνγευματίζει με τους αμαρτωλούς. Παραπονέθηκε στον Πατέρα,ότι ενώ είναι πάντα μαζί του,τηρώντας τους νόμους και μη αθετώντας τις προσταγές του, δεν έτυχε ποτέ τέτοιας χαράς. Δίνει την εντύπωση ότι δούλευε σαν σκλάβος και όχι σαν γιός.Αντί να αισθάνεται πραγματική χαρά που βρίσκονταν κοντά στον πατέρα του, η σκέψη του ήταν στο κέρδος που έπρεπε να του έχει αποδώσει η περιορισμένη του ζωή.

Ο πατέρας όμως δεν μερολήπτησε υπέρ κάποιου απο τους δύο: «Καὶ σὲ τιμῶ διὰ τὴν ἀρετὴν, κἀκεῖνον ἐλεῶ διὰ τὴν καλλίστην ἐπιστροφήν· καὶ σὲ ποθῶ διὰ τὴν ζωὴν, κἀκεῖνον διὰ τὴν μεταβολήν· καὶ σὲ διὰ τὴν πολιτείαν φιλῶ, κἀκεῖνον διὰ τὴν μετάνοιαν· καὶ σὲ διὰ μακροθυμίαν, κἀκεῖνον  διὰ τὴν ἐν ἐμοὶ ἐπιστροφήν»[33]. Kαι στο σημείο αυτό ο πατέρας είναι εκείνος που «έρχεται» πρώτος για να σώσει και τον πρεσβύτερο υιό που είναι εγωιστής και ατομιστής, που παρουσιάζεται και αυτός να μην εχει καλή σχέση με τον πατέρα, οταν λέγει πως τόσα χρόνια δούλεψε και δεν βρήκε ανταπόδοση, μιλώντας σαν ένας απλός εργάτης του. Ολα τα δικά μου είναι και δικά σου,του λέει ο πατέρας, όχι σαν μισθός, αλλά σαν αιώνια διαθήκη και δωρεά αγάπης και στους δυο.

Η παραβολή του ασώτου έχει σοβαρή αντήχηση στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικότερα στις διηγήσεις για νεώτερους αδελφούς, όπως ο Ιωσήφ στo βιβλίο της Γενέσεως[34], που πηγαίνει σε χώρα μακρινή, λιμοκτονεί και επιστρέφει σε κοινωνία με τον πατέρα.Βέβαια σε ένα ιουδαϊκό περιβάλλον,  ο πατέρας δεν πρέπει να δώσει τα πάντα όσο είναι στη ζωή[35].

Η θαυμάσια αυτή παραβολή,αδελφοί μου, προβάλλει την υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Θεού, σε αυτούς που με ειλικρινή μετάνοια επιστρέφουν, με αποτέλεσμα να προκαλούν ακόμα και φθόνο στους άλλους με τη πράξη τους αυτή.Είναι υπόδειγμα στο «πῶς δεῖ προσπελάζειν τῷ ἀπροσπελάστῳ, καὶ συγγνώμην τῶν πταισμάτων αἰτεῖν»,κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον[36]. Ο πατήρ «καὶ τὸν ἁμαρτωλὸν ἠλέησε, καὶ τὸν δίκαιον ἐκολάκευσε· καὶ τὸν ἱστάμενον οὐκ ἀφῆκε πεσεῖν, καὶ τὸν πεσόντα ἤγειρε· καὶ τὸν πένητα πλούσιον ἀπέδειξε, καὶ τὸν πλούσιον οὐ συνεχώρησε τῷ φθόνῳ γενέσθαι πτωχόν»[37].

Ὅλους τους δέχεται ο Χριστός. Κανένα δεν εξαιρεί. Σκύβει γεμάτος συμπάθεια, μέσῳ των ποιμένων της Εκκλησίας Του πού Εκείνος αναδεικνύει, πάνω από κάθε άνθρωπο. Ιδιαίτερα τον βαρύτερα τραυματισμένο. Τον περισσότερο αμαρτωλό και συντετριμμένο. Διότι, όπως διακήρυξε, «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ  κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλ’ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»[38].

Και σε μας διαχρονικά γεννιεται το ερώτημα: Είμαστε κοινωνία ανθρώπων εν Χριστώ? Μπορούμε εμείς να δεχθούμε στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, τον μετανοούντα αμαρτωλό, χωρίς να γογγύξουμε, προβάλλοντας την δήθεν πνευματική και ηθική μας ακεραιότητα? Μπορούμε να μιλάμε για αγάπη, όταν αυτός που δεν αγαπά, δεν γνωρίζει το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη[39] ? Μπορούμε,επιτέλους να συντρίψουμε την εγωπαθή μας αυτάρκεια και μέσα απο την μετάνοια, τη συντριβή και την ταπείνωση να ζούμε μέσα στην «ενότητα τηςπίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος»? Μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Χριστού μας « Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»[40]?

«Ἐκακώθημεν διά τῆς ἁμαρτίαςἰαθῶμεν διά τῆς μετανοίας»[41]μας υποδεικνύειο Μ. Βασίλειος. Η μετάνοια είναι η θύρα επιστροφής στον πατρικό οίκο, ο δρόμος της αληθινής ελευθερίας, η δυνατότητα αποκαταστάσεώς μας στην τάξη των αγαπημένων παιδιών του Θεού.Επεται,λοιπόν, η υλοποίηση της μεγάλης μας απόφασης για μια έμπρακτη αλλαγή της νοοτροπίας μας , καθαρή και ειλικρινή μετάνοια και διόρθωση της πορείας μας προς το Θεό. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε ακέραια την ανανεωμένη από τον Θεό χάρη[42].

 

[1] Βλ. Παρ.1,15. 2,11-15. 2,14-15.

[2]Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59, 515-522.

[3]Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία Γ΄,Εις την κατά τόν σεσωσμένον Ασωτον του Κυρίου παραβολήν, PG 151,32-48.

[4]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄,PG 151,37.

[5]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄, PG 151,40.

[6] Παρ. 28,7.

[7]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,517.

[8] Παρ. 23,21.

[9]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄, PG 151,41.

[10]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,517.

[11] Βλ. Λευ.11 και Δευτ. 14.

[12] Απόδοση Παρ. 29,21

[13] Β΄Κορ. 7,10.

[14] Βλ. Α΄Ιω. 1,8.

[15]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄, PG 151,44.

[16]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,518.

[17] Ιω. 6,37.

[18] Δευτ.28,48

[19] Ησ.48,4.

[20] Ιερ. 7,26.

[21] Βλ.Γεν 27,40. Ησ. 10,27.

[22] Πραξ. 7,51.

[23] Γεν.33,4.

[24] Γεν.45,14.

[25] Γεν. 46,29.

[26] Πραξ. 20,37.

[27] Γεν.1,26.

[28] Ζαχ.3,4-5.

[29] Ησ. 61,10.

[30]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,519.

[31]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄, PG 151,44.

[32] Λουκ.15,10.

[33]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,521.

[34] Γεν.37.

[35] Σ.Σειράχ 33,20-22: «υἱῷ καὶ γυναικί, ἀδελφῷ καὶ φίλῳ μὴ δῷς ἐξουσίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωῇ σου· καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματά σου, ἵνα μὴ μεταμεληθεὶς δέῃ περὶ αὐτῶν. ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοί, μὴ ἀλλάξῃς σεαυτὸν πάσῃ σαρκί.κρείσσων γάρ ἐστι τὰ τέκνα δεηθῆναί σου ἢ σὲ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου».

[36]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,516.

[37]Ιωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν παραβολὴν περί τοῦ Ἀσώτου, PG 59,520.

[38]Λκ. 5, 31-32.

[39] Αποδ. Α΄Ιω. 4,8.

[40] Ματθ.21,31.

[41] Μ.Βασιλείου, Περί νηστείας,λόγος Α΄ 3, ΕΠΕ, τ.6, σελ. 28.

[42]Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία Γ΄, PG 151,45.

 

Ετικέτες: