Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 | 6:37

Καλαβρύτων: “Η Πολιτεία όσα χρήματα και αν καταβάλει, δεν ξεχρεώνει το χρέος προς την Εκκλησία”

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ORTHODOXIA.INFO | Σπύρος Παπαγεωργίου Με μια νέα ανακοίνωση μέσω του προσωπικού του ιστολογίου ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος διεμήνυσε προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα πως εκείνη που οφείλει προς την Εκκλησία είναι η Πολιτεία και όχι το αντίστροφο.

Ἡ πατρική μας ἀγάπη πρός τόν Ἐφημεριακό ἱερό Κλῆρο τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος μᾶς ὑποχρεώνει νά προβοῦμε στήν παροῦσα ἔκτακτον Ἔκδοσιν, προκειμένου νά ὑπερασπισθοῦμε τά δικαιώματα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων μας.

Ἡ κατά τήν 16ην Νοεμβρίου λήγ. ἔτους συνελθοῦσα ἐκτάκτως Ἱερά Σύνοδος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κυρίως δέ τά ἐπακολουθήσαντα γεγονότα, ἤτοι τό Άνακοινωθέν τῆς Ι.Σ.Ι., οἱ Δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κ.Ἱερωνύμου καί ὅσα μετά ταῦτα ἠκολούθησαν, ἐπλημμύρισαν τήν ψυχήν μας ἀπό ἀγωνία!

Διά τοῦ παρόντος φυλλαδίου ἐπιχειροῦμεν νά δώσωμεν μιά ἀποστομωτική ἀπάντηση εἰς ὅσα ψευδῶς καί ἀνερυθριάστως ἐπεκαλέσθη ὁ ὑπερηφανευόμενος διά τήν ἀθεΐαν του Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξ. Τσίπρας! Ὁ κ. Τσίπρας, ὁ ὁποῖος ἔχει στρατολογηθῆ ἐκ μέρους ξένων Δυνάμεων καί Διεθνῶν οἰκονομικῶν Παραγόντων, προκειμένου νά καταστρέψῃ τήν Ἑλλάδα μας, νά ἀλλοιώσῃ τόν Ὀρθόδοξον χαρακτῆρα καί προσανατολισμό της, τελικά δέ νά καταστήσῃ τήν Ἑλλάδα μιά «οὐδετερόθρησκη» Χώρα!

Μέ ἄλλα λόγια ὁ Πρωθυπουργός ἔχει κηρύξει σέ διωγμό τήν Ὀρθοδοξία μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς Ναούς μας καί τούς Κληρικούς μας καί, δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ Ταγοί τῆς Ἐκκλησίας δέν τό ἔχουμε ἀντιληφθῆ! Δυστυχῶς ἀνάμεσα στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας ὑπῆρξαν Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐχαρακτήρισαν τήν «Συμφωνίαν» ἤ καί «Προ-Συμφωνίαν» Ἀρχιεπισκόπου καί Πρωθυπουργοῦ ὡς γεγονός «ὑψίστης πολιτικῆς σπουδαιότητος καί σημασίας»!!!

Ἡμεῖς, λοιπόν, ὑψώνοντας τήν ἰσχνή φωνή μας, ἀποφασίσαμε νά ποῦμε πρός τόν κ. Πρωθυπουργό, εὐθέως καί μεγαλοφώνως, τήν ταπεινή μας γνώμη, ὅτι δηλ. ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει στήν Ἐκκλησία τήν ὕπαρξη καί τήν ὑπόστασή της! Ἀντιθέτως, ἡ Ἐκκλησία οὐδέν ὀφείλει στήν Πολιτεία, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, τ.ἔ. οἱ ἐχθροί καί τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος!

Ἄρα τό πρόβλημα τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου δέν εἶναι ζήτημα, τό ὁποῖον ἐντάσσεται στίς ἁρμοδιότητες τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως, ἀσυστόλως καί ἀνερυθριάστως, ψευδόμενος εἶπεν ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ Πολιτεία, ἀνιστόρητε καί ἄθεε κ. Τσίπρα, ὅσα χρήματα καί ἐάν καταβάλῃ στήν Ἐκκλησία, ΔΕΝ ἠμπορεῖ νά ξεχρεώσῃ τό χρέος της πρός τήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Γένους, ἐν ταὐτῷ δέ καί Σώτειρα τοῦ Ἔθνους! Ἡ ὀφειλή τῆς Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησία θά παραμένῃ πάντοτε ΕΝΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΝ ΧΡΕΟΣ, καθ’ ὅσον οἱ ποταμοί αἵματος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, παντός βαθμοῦ, τῶν θυσιασθέντων «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», δέν ἐξοφλοῦνται μέ χρῆμα!

Μέ κανένα τρόπο δέν ἠμποροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἄποψη τοῦ ἱστορικῶς ἀνίδεου καί, ὡς πρός την Όρθοδοξία ἐχθροῦ της, τέως Ὑπουργοῦ κ. Νικ. Φίλη, ὅτι «Ἡ Πολιτεία δέν ὀφείλει δεκάρα στήν Ἐκκλησία». «Χωρίς ἔγκυρα στοιχεῖα, εἶπεν, ἐπικυρωμένα ἀπό τά ἁρμόδια κρατικά ὄργανα, δέν μποροῦμε νά πάρουμε καμία πολιτική ἀπόφαση, οὔτε βέβαια νά ἀλλάξουμε ἀβασάνιστα τήν πάγια θέση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὅτι δέν ὀφείλει δεκάρα τσακιστή στήν Ἐκκλησία»! ([1]).

Αὐτή καί μόνον ἡ θέση ἑνός θρασύτατου πολιτικοῦ ἀνδρός, ἐχθρικῶς διακειμένου πρός τήν Μητέρα και Τροφό τοῦ Ἔθνους, τήν Ἐκκλησία μας, ὁ ὁποῖος καυχᾶται, διότι κατήργησε τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ([2]) ἀπό τήν Δημόσια Ἐκπαίδευση, μᾶς ὠθεῖ νά χαράξουμε αὐτές τίς γραμμές, χρησιμοποιῶντας τήν σκληρή γλῶσσα τῆς ἀληθείας!

Δέν θά ἀναφερθοῦμε στίς ἀθλιότητες καί τά ἐγκλήματα τῶν Κομμουνιστῶν κατά τήν διάρκειαν τοῦ Συμμοριτοπολέμου (1946-1949), μόνον καί μόνον διά νά μή προσβάλουμε τήν «φιλοτιμία» τῶν ἀριστερῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν σήμερα τό πηδάλιο τῆς πολυβασανισμένης Πατρίδος μας.

Πλήν ὅμως, διά νά ἐκτιμήσουν τό μέγεθος τῆς πατρικῆς μας συγκαταβάσεως, μόνον ὡς χαρακτηριστικόν δεῖγμα τῆς μοχθηρότητος τῶν Κομμουνιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν, θά δημοσιοποιήσουμε, στό τελευταῖο μέρος του παρόντος, τήν βαρβαρική φονική συμπεριφορά τους στήν περίπτωση τοῦ Ἥρωος ἱερέως καί Νεομάρτυρος Παπα-Σκρέκα ἀπό τήν περιοχήν τῶν Τρικάλων Θεσσαλίας, ἕνα ἔγκλημα τό ὁποῖον διέπραξαν κατά τήν πανίερη ἡμέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τοῦ ἔτους 1947 (4 Ἀπριλίου).

Βλέπετε, «πάσσαλος πασσάλῳ ἐκρούεται»!

+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ