Τήν Β´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 10μελής Ἀποστολή τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) ὑπό τόν Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ Rev. Dr. Olav Fykse Tveit μετά τοῦ Vice Moderator αὐτοῦ Μητροπολίτου Σασσίμων κ. Γενναδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, καί τῶν Dr. Agnes Abouom, moderator, Bishop Mary Ann Swenson, vice moderator, Dr. Isabel Phiri, Ms Marrianne Ejdersten καί Mrs Elaine Dykes, εὑρισκομένη εἰς τή Ἁγίαν Γῆν, Ἰσραήλ, καί Παλαιστίνην, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν Ἀποστολήν ταύτην ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Παραδραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς κρατούσης πολιτικῆς ἀσταθοῦς καταστάσεως εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν λοιπήν Ἁγίαν Γῆν μετά φαινομένων βίας καί περί τῆς ἀνάγκης συνεχίσεως τοῦ εἰρηνευτικοῦ, συμφιλιωτικοῦ ἔργου τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐργαζομένων ἀπό κοινοῦ πρός τοῦτο.

Εἰς τό ἔργον τοῦτο τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἦλθεν ὡς εἰς προσκύνησιν – pilgrimage νά συμπαρασταθῇ ἡ Ἀποστολή αὕτη τοῦ Π.Σ.Ε., εἶπεν ὁ Γενικός Γραμματεύς καί οἱ ὁμιλήσαντες Μoderators. Εἰς ταῦτα, προσφωνῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι ἀγνωνίζονται διά νά διατηρήσωσιν τό θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καί οὕτω νά παραδειγματίσουν τούς κατοίκους αὐτῆς νά ἀποκτήσουν ἁγιότητα ζωῆς ἐκ τῆς ἁγιότητος τῶν γεγονότων τῶν συντελεσθέντων εἰς αὐτήν. Τήν ἁγιότητα ταύτην ἀναζητοῦν εἰς τήν ἐξόρμησιν αὐτῶν ταύτην – pilgrimage τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς ταύτης.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί εἰς τάς καταβαλλομένας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου προσπαθείας διά τήν ἀναδιοργάνωσιν καί τήν ἀναβάθμισιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Σ.Ε.Μ.Α. , στεφθείσας ὑπό ἐπιτυχίας ἄχρι τοῦ νῦν.

Τοῦτο εἶπεν εἶναι ἕν μέσον, εἷς θεσμικός χῶρος ἐκφράσεως τῆς φωνῆς τῶν Χριστιανῶν. Σημαντικόν διά τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης εἶναι καί τό πρό ἐτῶν ἱδρυθέν Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς- Council of the Religious Institutions of the Holy Land, λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ συνεργασίας διά τήν προώθησιν ἐπιλύσεως τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων πολιτικῶν καί τῶν θρησκευτικῶν ἀντιπροσώπων τῶν τριῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Ὡς πρός τό φαινόμενον τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς θρησκείας ὡς ὅπλου διά τήν πολιτικήν διένεξιν, εἰπώθη ὅτι ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Π.Σ.Ε. ἡ θρησκεία ὀφείλει νά χρησιμοποιῆται διά τήν καταπολέμησιν τοῦ φαινομένου τούτου καί τήν ἐνίσχυσιν καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην ἐργάζεται μετ᾽ ἐνδιαφέροντος καί ἐπιτυχίας ἡ χώρα τῆς Ἰορδανίας.

Ἐν τέλει ἐξεφράσθη ἡ εὐχή, ὅπως μία τῶν συναντήσεων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. λάβῃ χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἔλαβε τέλος χώραν ἡ ἀνταλλαγή δώρων παρά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καί παρά τοῦ Μακαριωτάτου διά τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: