Η ανάγκη και η σημασία του “Ευαγγελισμού και του Επανευαγγελισμού στην Ευρώπη του 21ου αιώνα” αναδείχθηκε στο ΙΔ’ διαχριστιανικό συμπόσιο, που ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Το συμπόσιο αποτελεί συνδιοργάνωση του Τμήματος Θεολογίας Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Πνευματικότητας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμης και συμμετέχουν ιεράρχες, κληρικοί και διακεκριμμένοι θεολόγοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι εργασίες του συμποσίου ξεκίνησαν την Κυριακή το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στην Μονή Βλατάδων. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Ιωάννης ανέγνωσε το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κ. Παναγιώτης Σκαλτσής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πνευματικότητας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Antonianum.

Οι υπόλοιπες συνεδρίες του συμποσίου της Κυριακής και της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ.

“Αποτελεί αδιάλειπτο χρέος της Εκκλησίας η μετάδοση του μηνύματος του Χριστού σε πολλαπλούς αποδέκτες”, τόνισε η καθηγήτρια του Τμ. Θεολογίας κ. Δήμητρα Κούκουρα χθες στην εισήγησή της, με θέμα “Επανευαγγελισμός: μια σύνθετη ομιλητική διαδικασία”. Η κ. Κούκουρα, εξηγώντας τη σημασία του κηρύγματος για την επίτευξη του Επανευαγγελισμού των Χριστιανών, υποστήριξε ότι “έχουν εκλείψει τα ομιλητικά κηρύγματα που οδηγούν στην επούλωση των πληγών των ανθρώπων, στη διέξοδο από την απόγνωση, στην προσέγγιση των ιερών μυστηρίων. Οφείλει να βελτιωθει το κήρυγμα γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός χωρίς τη σωστή χρήση του λόγου του Θεού”.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στη χρήση των νέων μέσων και των κοινωνικών δικτύων, που, όπως είπε, “δεν απορρίπτονται για την μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο πρόσληψης του μηνύματος αυτού από τους αποδέκτες”.

Στην εισήγησή του με θέμα “Παραινέσεις του σύγχρονου ευαγγελισμού: Η οικουμενική συναίνεση για την υπεράσπιση της ζωής του σύμπαντος κόσμου: μια προσέγγιση των κειμένων του Πάπα Φραγκίσκου Α’ και του ΠΣΕ”, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμ. Θεολογίας κ. Στυλιανός Τσομπανίδης υπογράμμισε ότι “σκοπός του σύγχρονου ευαγγελισμού είναι η διακονία του κόσμου εν ταπεινώση, η φανέρωση της βασιλείας του Θεού, η ποιοτική ανανέωση των χριστιανικών κοινοτήτων καθώς το Ευαγγέλιο ελευθερώνει και μεταμορφώνει”.

Το ΙΔ’ διαχριστιανικό συμπόσιο ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ, με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις εργασίες του.

Ακολουθούν τα μηνύματα που έστειλαν στο συμπόσιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα «Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»

Τω Έλλογιμωτάτω κυρίω Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Προέδρω τού Τμήματος Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πάσι τοις μετέχουσι τού επί τού θέματος «Εύαγγελισμός καί έπανευαγγελισμός στην Εύρώπη τού 21ου αιώνα» Συμποσίου, άδελφοις καί τέκνοις τής ημών Μετριότητος έν Κυρίω άγαπητοίς, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού.

Ή διοργάνωσις τού καθιερωμένου Διαχριστιανικού Συμποσίου μεταξύ Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικών θεολόγων τού Τμήματος Θεολογίας τής καθ’ ύμάς Θεολογικής Σχολής καί τού Ινστιτούτου Francescano de Spiritualita (Universita Antonianum) τής Ρώμης, αποτελεί πάντοτε αφορμήν έκφράσεως των ευχών καί εύλογιών τού Οικουμενικού Πατριάρχου, έρμηνεύοντος τα σημεία τών καιρών καί καλώς συνειδητοποιούντος την αναγκαιότητα, ιδιαιτέρως σήμερον, τού διαχριστιανικού διαλόγου διά τήν καλλιέργειαν κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί ειλικρινούς φιλίας μεταξύ τών χριστιανών, εις εποχήν κατά τήν όποιαν ή σύμπραξις καί ή ένότης αύτών καθίστανται όλονέν καί περισσότερον απαραίτητοι.

Ούτως, ασμένως έπληροφορήθημεν έκ τού από τής ιδ” Ιουλίου έ.έ. γράμματος τής ύμετέρας αγαπητής Έλλογιμότητος τήν προγραμματισθείσαν σύγκλησιν τού Συμποσίου τούτου έν Θεσσαλονίκη, μεταξύ κη” – λ’ τρέχοντος μηνός Αύγούστου, έπί τού λίαν επικαίρου θέματος «Ευαγγελισμός και έπανευαγγελισμός στήν Εύρώπη τού 21ου αιώνα».

Καίτοι κατά τήν αψευδή Πατερικήν γλώσσαν «καν μυρίοι γράφωσιν εύαγγέλια, τά δε αύτά γράφωσιν, έν έστι τά πολλά, καί ούδέν από τού των γραφόντων πλήθους εις τό έν είναι παραβλαβήσεται» (Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Εις Γαλάτας Α” Ρ.G. 61,621C, αί προσφάτως αύξανόμεναι τρομοκρατικαί επιθέσεις εις τάς χώρας τής Δυτικής ιδία Εύρώπης καταδεικνύουν τήν άδήριτον ανάγκην έπανευαγγελισμού τής γηραιας Ηπείρου, διότι τό πρόβλημα δεν συνίσταται τόσον εις τήν καλλιέργειαν τής τρομοκρατίας έκ μέρους μελών ένός συγκεκριμένου θρησκεύματος, όσον εις τήν αύξανομένην άποχριστιανοποίησιν τής Εύρώπης, ήτις κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ακολουθεί μίαν πορείαν συνεχούς άπομακρύνσεως από τών χριστιανικών αξιών καί παραδόσεων καί υιοθετεί καινοφανείς θεωρίας καί ήθη, άντιστρατευόμενα πλήρως εις τον νόμον τού Θεού.

Ή έλλειψις σταθερών καί ύγιών αξιών καί ή αχαλίνωτος ελευθερία του ανθρώπου εις έπιλογάς λίαν καταστροφικάς διά τό ανθρώπινον γένος καί τό κατ’ εικόνα Θεού πλασθέν μοναδικόν πρόσωπον έκαστου ανθρώπου, τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν, έχουν οδηγήσει πλείστους συνανθρώπους εις άπόγνωσιν και εις τήν άναζήτησιν ένός πνευματικού στηρίγματος, προκειμένου να συγκρατηθούν εις τήν μετά ίλιγγιώδους ταχύτητος πορείαν προς την καταστροφήν τού κόσμου καί τών αξιών τού ανθρώπου.

Μή δυνάμενοι δε νά εύρουν τό στήριγμα τούτο εις τάς συγχρόνους κοσμικάς δυτικάς χώρας, οί αδελφοί ήμών στρέφονται εις μορφάς ούχί ύγιούς θρησκευτικότητος, αί όποΐαι τούς εμποτίζουν μέ ιδέας και σκέψεις άπορρίψεως, έχθρας καί μίσους, μή δυναμένας να πληρώσουν βεβαίως τό ύπαρξιακόν κενόν, υποσχομένας, όμως, μίαν αιώνιον απόλαυσιν γήινων υλικών αγαθών, δηλαδή μίαν παράτασιν τής έγκλωβιζούσης τον άνθρωπον υλιστικής ζωής εις τον αιώνα.

Ή επιστροφή, λοιπόν, εις τήν χριστιανικήν πίστιν καί ζωήν, εις τον Έν Εύαγγέλιον τού Χριστού, εις τό Φως, τήν Αλήθειαν καί τήν Ζωήν, είναι ή μόνη αληθής Όδός, ή όποια δύναται να δώση εμπραγμάτους απαντήσεις εις τάς μεταφυσικάς ανησυχίας τού συγχρόνου ανθρώπου καί να πληρώση τό όντολογικόν κενόν τό όποιον ούτος αισθάνεται. Διά τούτο καί ό ρόλος τών χριστιανών είναι λίαν σημαντικός καί κομβικός.

Ή αγάπη διά τον διάλογον, τήν ειρηνικήν έπίλυσιν τών διαφορών καί τήν συμφιλίωσιν ένώνει τούς χριστιανούς καί ή συνείδησις ότι ό Χριστός είναι ή μεγάλη καί ή μόνη έλπίς τού κόσμου, πάντοτε, καί ιδιαιτέρως κατά τήν παρούσαν δυσχερή συγκυρίαν, τήν όποιαν ή άνθρωπότης βιώνει παγκοσμίους, καί ιδιαιτέρως εις τάς πολυπολιτισμικάς καί πολυθρησκευτικάς εύρωπαϊκάς κοινωνίας, άποτελεί δυναμικήν, τήν οποίαν πάντες πρέπει νά έγκολπωθώμεν καί έργιμ καί λόγω νά έφαρμόζωμεν.

Τό μέλλον άνήκει είς τον Χριστόν καί εις τήν Εκκλησίαν Του καί εις τήν Θεολογίαν της, διό καί όφείλομεν νά άγωνιζώμεθα μέ όλας ήμών τάς δυνάμεις ώστε νά μή διαψευσθή ή προσδοκία τού κόσμου, όστις στρέφει τήν προσοχήν του μετά μεγάλης έλπίδος είς τον Χριστιανισμόν, διά νά εύρη στήριγμα καί παραμυθίαν.

Όθεν, τό ύμέτερον Διαχριστιανικόν Συμπόσιον, έν τφ μέτρομ καθ’ ό θά κινηθή εντός τού πλαισίου τού εύαγγελισμού καί τού έπανευαγγελισμού τής Εύρώπης κατά τον 21ον αιώνα, έχει μεγάλην σημασίαν, καθώς προσφέρει τήν δυνατότητα νά άκουσθή εύρύτερον καί καθαρώτερον τό άπαξ δοθέν ύπό τού Κυρίου Εύαγγέλιον, ή Φωνή Του, ή καλούσα πάντας καί λέγουσα «εύαγγελίζεσθε ήμέραν έξ ήμέρας τό σωτήριον Αυτού», ώστε νά ένισχυθή ή ένότης τής κοινωνίας καί νά δοθή τό μήνυμα πίστεως, έλπίδος καί ειρηνικής καταλλαγής εντός τού άλληλοσπαρασσομένου συγχρόνου κόσμου.

Εύλογούντες τάς άρχομένας έπ’ αίσίοις εργασίας τού Συμποσίου διά τού μετά χείρας Πατριαρχικού ήμών εύχετικού Μηνύματος καί διά τού έκπροσώπου τής ήμετέρας Μετριότητος Ίερωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, εύχόμεθα καρποφόρον τον άμητόν αύτού καί έπικαλούμεθα επί πάντας τήν Χάριν, τον Φωτισμόν καί τό άπειρον Έλεος τού Θεού.

βις Αύγουστου κς

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στο ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα «Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»

Προς τον Σεβαστό Αδελφό Καρδινάλιο Kurt Koch, Πρόεδρο του Ποντιφικικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών

Με έντονη χαρά πληροφορήθηκα πως συνεχίζεται η αξιέπαινη πρωτοβουλία της σύγκλησης ενός Συμποσίου, υπό την αιγίδα του Φραγκισκανικού Ινστιτούτου Πνευματικότητας του Ποντιφικικού Πανεπιστημίου Antonianum και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προώθηση του θεολογικού και πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων.

Το ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου του 2016 στη Θεσσαλονίκη, θα έχει ως θέμα «Την ανάγκη επανευαγγελισμού των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη». Η παρουσία στην Ευρώπη τόσων ανθρώπων, που παρότι βαπτισμένοι, δεν έχουν επίγνωση του δώρου της πίστης που έχουν δεχθεί, δεν νιώθουν την παρηγοριά από αυτήν και δεν συμμετέχουν στην ζωή της χριστιανικής κοινότητας, συνιστά μια πρόκληση για όλες τις Εκκλησίες που υπάρχουν στην γηραιά Ήπειρο. Σε μια πραγματικότητα όπως είναι η ευρωπαϊκή, στην οποία χαλαρώνουν ολοένα και περισσότερο οι δεσμοί με τις χριστιανικές ρίζες, καθίσταται προφανής η ανάγκη για έναν νέο ευαγγελισμό. Αυτή η ιεραποστολική δέσμευση υποστηρίζεται από την βαθιά πεποίθηση ότι ο Χριστός, «μπορεί πάντα, με την καινοτομία του, να ανανεώσει τη ζωή μας και την κοινότητά μας, και μολονότι διασχίζει σκοτεινές εποχές και εκκλησιαστικές αδυναμίες, η χριστιανική πρόταση δεν γερνάει ποτέ» (Αποστολική Παραίνεση, Evangelii gaudium, 11).

Γι’ αυτό εύχομαι το Συμπόσιο με τη βοήθεια των σκέψεων που θα παρουσιάσουν οι αξιότιμοι Εισηγητές και χάρη στην ειλικρινή και εγκάρδια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων μελετητών, να μπορέσει να προτείνει και να εντοπίσει νέους δρόμους, δημιουργικές μεθόδους και μια γλώσσα κατάλληλη προκειμένου να φτάσει το άγγελμα του Ιησού Χριστού, με την πληρότητα του κάλλους του, στο σύγχρονο Ευρωπαίο.
Εμπιστευόμενος την πραγματοποίηση αυτής της ευχής στη μεσιτεία της Παναγίας Μητέρας του Θεού, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ανήγγειλε πρώτος το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, και στους Αγίους ευαγγελιστές Κύριλλο και Μεθόδιο, που κατάγονταν από αυτή την πόλη, χαιρετώ εγκάρδια τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες του Συμποσίου, βεβαιώνοντάς τους πως θα τους μνημονεύω στην προσευχή μου και ικετεύοντας να έχουν όλοι την Αποστολική Ευλογία.

Βατικανό, 9 Αυγούστου 2016

Φραγκίσκος

Η Σοφία Καρεκλά έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Εργάζεται σε τηλεοπτικά κι έντυπα Μέσα, από το 2006.

Ετικέτες: