Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 | 5:26

Η Μητρόπολη Ιταλίας συνέχισε και ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Ὁλόκληρος ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης ἑώρτασε καί πάλιν τήν ἱστορικήν καί εὐκλεεστάτην ἐπέτειον τῆς 25ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τόν Πρῶτον Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς εὐγενεῖς καί συνετάς προσπαθείας της ὅπως κάμῃ γνωστά, μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, τήν Ἰταλίαν τά σπουδαιότερα γεγονότα καί μηνύματα τῆς Πατριαρχικῆς ζωῆς, δράσεως καί πορείας, διοργάνωσε πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις καί συναντήσεις, καί ἐχρησιμοποίησε τήν Μουσικήν, διά τήν διάδοσιν τῶν μεγάλων τούτων γεγονότων, διά νά γνωρίσῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πολλάκις βλέπει «ἐκ τοῦ μακρόθεν τά γενόμενα», εἰς τήν οὐσίαν δέ κυριαρχεῖται ὑπό τῆς ἀδιαφορίας, εἴτε εἶναι ξένος, εἴτε ἡμέτερος καί, μάλιστα, δέν γνωρίζει τήν ἀλήθειαν, ἑπομένως δέν συμμετέχει εἰς τήν ὅλην λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν τῆς ἐπετείου.

Ὅλη ἡ εὐγενής προσπάθεια τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης εἶναι νά γνωρίσῃ ὁ Ἰταλικός λαός, ὄχι μόνον οἱ ὀλίγοι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, τά γεγονότα καί τά μηνύματα, τούς κόπους καί τά θυσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Μετά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία εἰς ὁλόκληρον τήν Μητρόπολιν ἦτο ἀφιερωμένη εἰς τήν ὑπέρλαμπρον καί φαεινεστάτην ἐπέτειον τῆς 25ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν ἐνδοξότατον Θρόνον Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Ἀθηναγόρου, ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης ἑώρτασεν ἐκ νέου τό μέγα τοῦτο ἱστορικόν γεγονός, μέ ἐκκλησιαστικάς καί πολιτιστικάς ἑορτάς καί ἐκδηλώσεις, ἐν Βενετίᾳ, κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου καί Προστάτου αὐτῆς, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί θαυματουργοῦ.

Ὁ μεγαλοπρεπέστατος καί παλαίφατος Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, κατάμεστος ἀπό Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους Χριστιανούς καί ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, ἀνεβαπτίσθη ἐν δόξῃ καί ἀγαλλιάσει, ὅλοι δέ ἔζησαν ἡμέρας καί ὥρας βαθείας συγκινήσεως καί χαρᾶς Ἀναστάσεως, μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν πλήρη εἰρηνικῆς καί ἀγαθῆς συμβιώσεως. Οὕτω, κατά τήν ἡμέραν αὐτήν, ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐφετειναί ἐκδηλώσεις καί ἑορταί ἐπί τῇ 25ετίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, ἀφ’ ἑνός μέν ἀποδίδοντες τήν τιμήν, τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Πατέρα, Δεσπότην καί Αὐθέντην ἡμῶν, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑποδεχόμενοι Αὐτόν, ἐντός τῶν καρδιῶν ἡμῶν, ὡς τόν Στρατηλάτην Εἰρηνοποιόν καί τῆς Ἀγάπης καί τοῦ Διαλόγου Κήρυκα καί Διδάσκαλον.

Σύλλογοι καί Σωματεῖα ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἐξ ἄλλων πόλεων παρευρέθησαν εἰς τάς ἑορτάς τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐπί τῇ 25ετίᾳ. Ὁ Βυζαντινός χορός «Ἡδύμελον», μέ χοράρχην τόν Πρωτοψάλτην κ. Ἰωάννην Τσάμην, ὁ ὁποῖος διηύθυνε ἐπίσης καί τους χορούς τῶν παραδοσιακῶν ἱστορικῶν τραγουδιῶν τοῦ Γένους ἡμῶν, ἀπεθανάτισαν καί μέ χορούς παραδοσιακούς εἰς ἕνα κλῖμα πολιτισμοῦ, τάξεως καί εὐπρεπείας, μέ ἀρίστην ἁρμονίαν, τό μέγα τοῦτο ἱστορικόν γεγονός.

Ἡ Πασχαλινή Προσευχή, ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίασις ἡ Ἀναστάσιμος, ἐκυριάρχησαν εἰς τάς ψυχάς ὅλων, οἱ ὁποῖοι εἰς τό τέλος τῆς Ἑορτῆς ἔψαλλον τόν ἀνυπέρβλητον καί νικητήριον κατά τοῦ θανάτου ὕμνον: «Χριστός Ἀνέστη…», καθώς καί τόν κυρίως ὕμνον τῆς Ἑορτῆς τῆς ἡμέρας: «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής…». Τά κόκκινα αὐγά καί τό πλούσιον Γεῦμα ἔκλεισαν τήν ἀλησμόνητον καί ἱστορικήν ἡμέραν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 25ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Ἡ φήμη τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν ἦτο ἡ τελευταία ἡμῶν πνοή καί ἡ φιλτάτη καί σεβάσμιος ἡμῶν προσευχή καί ἐπιθυμία: «Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πολλά τά ἔτη! Ἀμήν!».

Ἐδοξάσαμεν τόν Μεγαλοδύναμον Θεόν καί ἐπεστρέψαμεν εἰς τάς οἰκίας ἡμῶν ἰσχυρότατοι, ἐλπιδοφόροι, πλήρεις χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, διά νά συνεχίσῃ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν τήν πορείαν του μέσα εἰς τήν μεγάλην Λεωφόρον τῆς ζωῆς, δῶρον τοῦ Ἀναστάντος ἡμῶν Θεοῦ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ