Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 | 3:01

Η εορτή της Αγίας Ειρήνης στην ομώνυμη μονή του Ρεθύμνου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Με α­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα και τη συμ­με­το­χή πλή­θους πι­στών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το ε­σπέ­ρας της Τε­τάρ­της της Δι­α­και­νη­σί­μου, 4ης Μα­ΐ­ου 2016, ο Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός της Ε­ορ­τής της Α­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ει­ρή­νης στην φε­ρώ­νυ­μο Ι­ε­ρά Μο­νή της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου.

Κα­τά τον Ε­σπε­ρι­νό συγ­χο­ρο­στά­τη­σαν ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος και ο οι­κεί­ος Ποι­με­νάρ­χης, Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νοι α­πό Κλη­ρι­κούς της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Παν. Αρ­χιμ. Παρ­θέ­νι­ος Κα­λυ­βι­α­νά­κης, Η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Τι­μί­ου Προ­δρό­μου Α­τά­λης-Μπα­λή, ο Παν. Αρ­χιμ. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης, Πρό­ε­δρος της Δι­οι­κού­σης Ε­πι­τρο­πής της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Α­να­στα­σί­ας της Ρω­μαί­ας, ο Αι­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης, Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, και πολ­λοί άλ­λοι.

Στο τέ­λος του Ε­σπε­ρι­νού, ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος κα­λω­σό­ρι­σε με θερ­μά λό­γι­α α­γά­πης τον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μο, ευ­χα­ρι­στών­τας τον γι­α την ευ­γε­νι­κή πα­ρου­σί­α του στην Πα­νή­γυ­ρη της Α­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ει­ρή­νης.

Ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ευ­χα­ρί­στη­σε ε­πί­σης την Η­γου­μέ­νη της Μο­νής, Γε­ρόν­τισ­σα Θέ­κλα, και την Α­δελ­φό­τη­τά της γι­α την άρ­τι­α προ­ε­τοι­μα­σί­α της Πα­νη­γύ­ρε­ως και γι­α τα υ­φαν­τά Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­ρα­τι­κά Άμ­φι­α, Ω­μο­φό­ρι­ο και Ε­πι­τρα­χή­λι­ο, έρ­γα των ερ­γα­στη­ρί­ων της Μο­νής, τα ο­ποί­α προ­σέ­φε­ρε ως δώ­ρο στον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας.

Στην αν­τι­φώ­νη­σή του ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος ε­ξέ­φρα­σε την ευ­γνω­μο­σύ­νη του προς τον Σεβ. κ. Ευ­γέ­νι­ο γι­α την πρό­σκλη­ση να συμ­με­τά­σχει στην Πα­νή­γυ­ρη της Α­γί­ας Ει­ρή­νης, κα­θώς και γι­α ό­λες τις εκ­δη­λώ­σεις της α­γά­πης του προς τον ί­δι­ο, ε­νώ ο­μί­λη­σε κα­τάλ­λη­λα και ε­πί­και­ρα γι­α την α­λη­θι­νή ει­ρή­νη και την δι­και­ο­σύ­νη, τις ο­ποί­ες μό­νον ο Α­να­στάς Χρι­στός χα­ρί­ζει στον κό­σμο.

Το πρω­ΐ της Πέμ­πτης της Δι­α­και­νη­σί­μου, 5ης Μα­ΐ­ου 2016, κυ­ρι­ώ­νυ­μο η­μέ­ρα της Ε­ορ­τής της Α­γί­ας Ει­ρή­νης, ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος προ­ε­ξήρ­χε των Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θι­ών του Όρ­θρου και της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στο Κα­θο­λι­κό της Ι­ε­ράς Μο­νής.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ