Ο χαρμόσυνος παιάνας της Αναστάσεως του Κυρίου μας «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» ακούστηκε πάλιν και πολλάκις στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για να σηματοδοτήσει την κατάλυση του Άδου και την καταδίκη της ανθρώπινης φύσις στην αθανασία.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος προέστη στην υποδοχή του Αγίου Φωτός στον Ιερό μας Μητροπολιτικό Ναό Καρδίτσης.

Το Άγιο Φως μετέφεραν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Δήμου, ο κ. Λάμπρος Καρκαλέτσης και ο κ. Χρήστος Μπερνάρας.

Ιερείς και λαϊκοί ανέμεναν να λάβουν και αυτοί το Άγιο Φως ώστε να μεταφερθεί σε όλους τους Ναούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Ακολουθία της Παννυχίδος. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος ανέγνωσε το Πασχάλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές,
Εὐλογημένε καὶ περιούσιε Λαέ,

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί·
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου
πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμᾶς διεβίβασεν ἐπινίκιον ᾄδοντες.»
(Καταβασία α΄ ᾠδῆς Κανόνος τοῦ Πάσχα)

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ συνιστᾶ τὴν βασικότερη ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας καὶ τὸ Πάσχα τὴν κορυφαία, τὴν μεγίστη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ πασχάλια ἐλπίδα καὶ χαρά, ὡς βεβαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ ὡς συμμετοχὴ στὸ πλήρωμα τῆς θείας ζωῆς ἤδη ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, ἀποτελεῖ τὴν κατ’ ἐξοχὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία μας ὡς ὀρθοδόξων. Γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ ἐπιτυχῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀνομάστηκε Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.

«Μέρα ἀνάστασης σήμερα! Ὁλόλαμπροι οἱ χριστιανοὶ ἂς χαροῦμε· εἶναι Πάσχα, Πάσχα τοῦ Κυρίου! Ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας μᾶς πέρασε ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ κὶ ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό. Κὶ ἐμεῖς ψέλνουμε τὸν ὕμνο τῆς νίκης».

Οἱ λέξεις «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν…», μὲ τὶς ὁποῖες ἀρχίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς τὸν ἀναστάσιμο κανόνα του, προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου εἰς τὸ Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα.

Ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς· εἶναι ἡ κατεξοχὴν λαμπροφόρος ἡμέρα ὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Καὶ οἱ Χριστιανοί, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, λουσμένοι στὸ λαμπρὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, χαιρόμαστε καὶ πανηγυρίζουμε.

Τὸ μέγιστο καὶ θαυμαστὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸ Κορινθίους ἐπιστολή του, συνιστᾶ καὶ τὴν κορυ-φαία ἑορτὴ τοῦ χριστιανικοῦ Πάσχα.

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀκολουθώντας καὶ ὡς πρὸς τὴν ἔκφραση αὐτὴ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν θεολόγο. Πάσχα, λέξη ἑβραϊκὴ ποὺ σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα ὑπενθύμιζε στοὺς Ἰσραηλίτες τὴν θαυμαστὴ διάβαση τοῦ περιούσιου λαοῦ ἀπὸ τὴν γῆ τῆς Αἰγύπτου, τῆς δουλείας στὴ γῆ τῆς πατρίδος, τῆς ἐπαγγελίας! Τὸ Πάσχα τοῦ ἀρχαίου Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ τύπο καὶ προεικόνιση τοῦ δικοῦ μας χριστιανικοῦ Πάσχα. Καὶ ἡ αἰσθητὴ ἐκείνη διάβαση τῶν Ἰσραηλιτῶν διαμέσου τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας προεικόνιζε τὴν δική μας νοητὴ διάβαση τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ καὶ ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό.

Οἱ Ἰσραηλίτες, ὅταν πέρασαν τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, ἔψαλαν τὸν ὕμνο «Ἀσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται» (Ἔξοδος 15,1). Κὶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τώρα ποὺ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ψάλλουμε τὸν «ἐπινήκιον» ὕμνο. Ἐπινήκιος ὕμνος εἶναι ἡ δοξολογία καὶ ἡ εὐχαριστία ποὺ ἀναπέμπουμε πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριο, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου γιὰ τὴν σωτηρία ποὺ μᾶς προσέφερε μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς νίκης κατὰ τοῦ διαβόλου, τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θανάτου καλούμαστε ὅλοι μας μὲ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή μας νὰ δώσουμε τὴν μαρτυρία στὸν κόσμο μας, νὰ γίνουμε μαθητὲς καὶ φίλοι τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ καὶ νὰ νικήσουμε μὲ τὴν ἀσκητικὴ ζωή μας, τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, τὶς ἀντίθεες, αἱρετικὲς καὶ οἰκουμενιστικὲς καταστάσεις, τὴν σάρκα μας, τὴν κοσμική μας ἐπιθυμία καὶ ὑποδούλωση τοῦ νου μας, τὸν διάβολο, διότι μᾶς τὸν παρέδωσε ἀλυσοδεμένο καὶ καταπατημένο ὁ ἀναστὰς Κύριος καὶ εὔκολα μποροῦμε κὶ ἐμεῖς νὰ τὸν καταπατοῦμε καὶ τὸν φόβο τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ὁ Κύριος τῆς δόξης μὲ τὴν Ἀνάστασή Του τὸν κατήργησε.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀδελφοί μου!

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης Σας

Έπειτα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας προεξήρχε της Ακολουθίας της Αναστάσεως, χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Το εσπέρας της Κυριακής του Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης συμπαραστατούμενος από Πρεσβυτέρους της Ιεράς μας Μητροπόλεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.

Το Πασχάλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου ανέγνωσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

Φωτογραφίες: Αθανάσιος Θεοδοσίου & Χρήστος Μπερνάρας

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φναριοφερσάλων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: