Η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στα Ιεροσόλυμα

Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 10ης / 23ης Φεβρουαρίου 2015, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, -αὕτη θά τελῆται τάς ἡμέρας Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην καί Πέμπτην ὅλης τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἕως καί τῆς Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὑπό τοῦ ἐφημερεύοντος ἱερομονάχου-, προσευχομένου τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, κατελθόντος μετά χαζρανίουτῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων καί μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί τινων προσκυνητῶν, οἷς ἐπετράπη ἡ εἴσοδος, καθ ὅτι κατά τό πρῶτον τριήμερον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀργοῦν τά Γραφεῖα τοῦ Πατριαρχείου καί δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος εἰς ἐπισκέπτας.

Ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἀποδείπνου ἐψάλη συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας ὁ Μέγας Κανών τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.

Tagged: