† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Δύο φωνές ἀκούονται στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου σήμερα. Εἶναι ἡ φωνή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά ἀνοίξουν τίς ψυχές τους καί νά δεχθοῦν τόν Χριστό πού βαπτίζεται γιά νά ἁγιάσει τά ὕδατα, γιά νά ἁγιάσει τήν κτίση καί νά καθαρίσει ἀπό τήν ἁμαρτία τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. «Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Ἡ δεύτερη φωνή εἶναι τοῦ Θεοῦ Πατρός,«οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα», πού ἐπιβεβαιώνει τήν ταυτότητα τοῦ βαπτιζομένου στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου Χριστοῦ, καί συγχρόνως τή φωνή καί τήν πρόσκληση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πρός τούς ἀνθρώπους.

«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἴδαμε τόν Χριστό νά πραγματοποιεῖ μέ τήν ἐνανθρώπηση καί τή γέννησή του στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ τό πρῶτο μεγάλο βῆμα γιά τή συνάντησή του μέ τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο.

Τόν εἴδαμε νά ἑτοιμάζει τήν ὁδό πού θά ὁδηγήσει καί πάλι τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό-Πατέρα, ἀπό τόν ὁποῖο ἀπομακρύνθηκε μέ τήν παρακοή καί τήν πτώση στήν ἁμαρτία. Τόν εἴδαμε νά τήν κάνει εὐθεία, καλύπτοντας τήν αἴγλη τῆς θεότητος μέ τό ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, γιά νά διώξει μέ τήν ἀγάπη τόν φόβο τοῦ ἀνθρώπου. Τόν εἴδαμε νά τήν κάνει εὐθεία μέ τήν ταπείνωσή του, πού τόν ὁδήγησε ὄχι μόνο νά γίνει ἄνθρωπος ἀλλά καί νά καταδεχθεῖ νά σκύψει τό κεφάλι καί νά βαπτισθεῖ ἀπό τά χέρια τοῦ δούλου του.Τόν εἴδαμε νά τήν κάνει εὐθεία,ἀπομακρύνοντας τά ἐμπόδια πού τοποθέτησε ὁ αἴτιος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ διάβολος, δηλαδή τά πάθη, τήν ἐμμονή στήν ἁμαρτία, τόν φόβο καί τήν ἀποξένωση ἀπό τόν Θεό.

Ὅσο καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος περίμενε καί προσδοκοῦσε τήν ἔλευση τοῦ Μεσσίου, δέν ἦταν εὔκολο νά τόν πλησιάσει, γιατί ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας τουἀντιδροῦσε στήν προσέγγιση αὐτή καί χρησιμοποιοῦσε ὡς ἐμπόδια στόν δρόμο του τόν ἐγωισμό, τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀπιστία. Ὅσο καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος περίμενε νά συναντήσει αὐτόν πού θά τόν ἀπελευθέρωνε ἀπό τά δεσμά του, δέν ἦταν εὔκολο οὔτε νά τόν ἀναγνωρίσει οὔτε νά βαδίσει τόν δρόμο πρός τή συνάντηση μαζί του χωρίς νά σκοντάψει, γιατί ἡ ἁμαρτία τοῦ σκότιζε τόν νοῦ καί τά μάτια τῆς ψυχῆς.

Σήμερα ὅμως ὁ Χριστός βαπτίζεται στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου κάνοντας τό δεύτερο μεγάλο βῆμα καί ἀρχίζοντας ἐπίσημα τήν πορεία του πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός βαπτίζεται καί ὁ Πρόδρομός του καλεῖ τούς ἀνθρώπους γιά ἄλλη μία φορά νά ἑτοιμάσουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου καί νά κάνουν «εὐθείας τάς τρίβους αὐτοῦ».

Ὁ Πρόδρομος καλεῖ σήμερα καί ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, νά ἑτοιμάσουμε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου στίς ψυχές μας.

Δέν μᾶς καλεῖ, γιατί ὁ Χριστός ἔχει ἀνάγκη τήν ὁδό τῶν ἀνθρώπων γιά νά βαδίσει πρός ἐμᾶς, ἀλλά γιατί περιμένει μέ αὐτό τόν τρόπο νά τοῦ ἐκφράσουμε τή θέληση καί τήν ἐπιθυμία μας νά τόν συναντήσουμε καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του.

Ὁ Χριστός μέ τή βάπτισή του μᾶς παρέχει τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς μας ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, τῆς κακίας, τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν μας, ἀλλά δέν μᾶς ὑποχρεώνει ἐκβιαστικά νά τήν δεχθοῦμε. Θέλει τή συγκατάθεσή μας. Ζητᾶ τήν ἐλεύθερη βούλησή μας. Περιμένει νά κάνουμε καί ἐμεῖς ἕνα βῆμα πρός Αὐτόν γιά νά τόν συναντήσουμε, ἀνοίγοντας τήν ψυχή μας γιά νά τόν δεχθοῦμε, γιά νά τοῦ ἐπιτρέψουμε νά τήν καθαρίσει ἀπό ὅ,τι τή ρυπαίνει καί τόν ἐμποδίζει νά ἐνοικήσει μέσα της.

«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Ἄς σπεύσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε, ἀδελφοί μου, στήν πρόσκληση τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ἄς σπεύσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἄς ἑτοιμάσουμε ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν «καθαρτική τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργεια», πού ἐκπηγάζει σήμερα ἀπό τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου, τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ πού θά μᾶς ὁδηγήσει στή συνάντηση μαζί του καί στή σωτηρία μας.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ἡμᾶς βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: